Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 280/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.

Částka 51/1991
Platnost od 15.07.1991
Účinnost od 15.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

280

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Byl-li návrh projednán ve výboru a byla-li vypracována písemná zpráva (§ 71 a násl.) obsahující změny návrhu, projednává Česká národní rada návrh ve znění této zprávy, pokud se Česká národní rada neusnese jinak.".

2. V § 26 v odstavci 2 se za větu první vkládá tato věta: „Hlasuje-li se podle předchozího odstavce odděleně, hlasuje se pouze o pozměňovacích návrzích týkajících se projednávané části návrhu, a to v pořadí, jak byly podány.“.

3. V § 29 se doplňuje bod 6., který zní:

"6. poslanecké kluby.".

4. V § 34 v odstavci 2 se připojuje tato další věta: "Poslanci České národní rady se mohou kdykoliv zúčastnit schůze předsednictva České národní rady.".

5. § 48 odst. 1 zní:

"(1) Výbor České národní rady je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.".

6. Za § 55a se vkládají § 55b, 55c, 55d, které včetně nadpisu znějí:

"Poslanecké kluby

§ 55b

(1) Poslanci se podle politického zaměření mohou sdružovat v poslaneckých klubech. Poslanec může být členem jen jednoho poslaneckého klubu.

(2) K ustanovení poslaneckého klubu je třeba nejméně pěti poslanců. O ustavení klubu se sepíše zápis, který podepíší všichni ustavující členové klubu.

(3) Předseda poslaneckého klubu písemně oznámí předsedovi České národní rady ustavení klubu a jeho název. V oznámení dále uvede jména a příjmení členů klubu.

(4) Jménem poslaneckého klubu jedná zpravidla jeho předseda (místopředseda).

§ 55c

(1) Poslanecké kluby jsou oprávněny ke své činnosti používat místnosti v objektech České národní rady.

(2) K úhradě nákladů poslaneckých klubů se z rozpočtu České národní rady poskytují příspěvky ve výši, kterou určuje pro každý kalendářní rok předsednictvo České národní rady s přihlédnutím k počtu členů jednotlivých poslaneckých klubů.

(3) Poslanecké kluby jsou povinny vést evidenci o použití příspěvků a jsou povinny použití příspěvků doložit.

§ 55d

(1) Předsedové poslaneckých klubů tvoří politické grémium, které posuzuje zejména otázky politické povahy, aby se objasnila stanoviska poslaneckých klubů a dále program a organizace práce České národní rady.

(2) Zasedání politického grémia svolává předseda České národní rady. Stanoviska politického grémia mají povahu doporučení.".

7. V § 72 se v odstavci 1 v první větě tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova "kterou vypracují zpravodajové výborů nebo zmocnění členové výborů.".

8. V § 73 se doplňuje první věta těmito slovy: "tak, aby ji obdrželi nejpozději 24 hodin před zahájením schůze České národní rady, na které se bude návrh projednávat.". Dále se připojují další dvě věty tohoto znění: "Spolu se společnou zprávou se poslancům zpravidla předkládá zpráva obsahující text připomínek výborů, které nejsou zařazeny ve společné zprávě. Pokud se tak nestane, je zpravodaj povinen tuto skutečnost zdůvodnit.".

Čl. II

Zrušuje se § 17 zákona České národní rady č. 36/1989 Sb., o poslancích České národní rady.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Přesunout nahoru