Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 273/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vynimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

273

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 1991

o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby (ďalej len "zákon") nariaďuje:


§ 1

Štátne podniky, štátne peňažné ústavy, štátne poisťovne a iné štátne organizácie s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií (ďalej len "podnik") môžu mimo obvyklého hospodárenia uzavierať zmluvy o odplatnom prevode majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia, ak ide o:

a) nepotrebné zásoby,

b) predmet postupnej spotreby (do 5000 Kčs),

c) základný prostriedok so zostatkovou hodnotou do 25 000 Kčs,

d) osobný a nákladný automobil, autobus a dopravný prostriedok s nadstavbou pre stavebné, poľnohospodárske a lesné práce starší ako 5 rokov; prevod sa vykoná za cenu určenú znalcom,

e) hnuteľné veci slúžiace na prevádzku činnosti, umiestnené v nehnuteľnosti vydávanej oprávneným osobám podľa osobitného predpisu,1) ako aj v prípadoch, ak orávnené osoby o zakúpenie týchto vecí neprejavia záujem,

f) vec, ktorá je príslušenstvom alebo funkčne súvisí s nehnuteľnosťou vydávanou podľa osobitného predpisu.2)

g) prevod bytov na ich nájomcov3) alebo bytového domu na nájomcov bytov v nich, a to za cenu určenú znalcom.

§ 2

Ministri a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky posudzujú vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie ďalších výnimiek k § 45 ods. 1 zákona a žiadosti, ktorým odporúčajú vyhovieť, predkladajú vláde Slovenskej republiky.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd (v znení neskorších predpisov).

2) Zákon č. 403/1990 Zb.

3) § 14 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČR, Ministerstva financií SR, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb., vyhlášky č. 160/1983 Z6. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 547/1991 Zb.

Přesunout nahoru