Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 271/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

271

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo "krajské".

2. V § 1 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťa slovo "riadi" a v druhej vete sa vypúšťa slovo "krajského".

3. § 1 ods. 3 znie:

"(3) Sídla inšpektorátov a ich územnú pôsobnosť určí Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.".

4. V § 3 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú časti viet za bodkočiarkou.

5. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo "nadriadené" nahrádza slovom "príslušné".

6. V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová "nadriadených orgánov".

7. V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "prípadne nadriadených orgánov".

8. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "krajských" a "krajského".

9. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová "nadriadené orgány".

10. V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová "prípadne nadriadených orgánov".

11. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa slovo "krajského".

12. § 8 sa vypúšťa.

13. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová "krajského" a "pokarhanie alebo".

14. V § 9 ods. 2 sa suma "200 Kčs" nahrádza sumou "1000 Kčs".

15. V § 9 ods. 3 sa vypúšťa slovo "krajského".

16. V § 9 ods. 4 a 5 sa vypúšťa slovo "pokarhanie".

17. V § 10 ods. 1 sa vypúšta slovo "krajského".

18. § 10 ods. 1. sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

"d) závažným spôsobom porušuje predpisy o zdravotnej a hygienickej ochrane poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.1)".

19. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa slovo "pokarhania".

20. § 12 ods. 1 znie:

"(1) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími príslušnými orgánmi štátnej správy, najmä štátneho skúšobníctva, štátnej zdravotníckej správy, odbornej štátnej kontroly rastlinnej výroby a veterinárnej starostlivosti. Tieto orgány poskytujú Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii potrebné podklady a údaje, a ak to vyžaduje povaha veci, tiež potrebnú odbornú pomoc.".

21. V § 12 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

22. § 13 znie:

"§ 13

Kontrolovanými organizáciami podľa tohto zákona sa rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré podnikateľsky vykonávajú činnosti uvedené v § 2 ods. 1.".

23. V § 14 sa vypúšťa slovo "pokarhania".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd (v znení neskorších predpisov).

2) Zákon č. 403/1990 Zb.

1) Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

Přesunout nahoru