Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 270/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

270

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1991

o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na podporu plynulého prispôsobovania sa výrobcov poľnohospodárskych výrobkov zmenám podmienok na trhu potravín a jeho primeranej rovnováhy prostredníctvom štátnych intervenčných nákupov vybraných poľnohospodárskych výrobkov za ceny určené podľa osobitného predpisu1) (ďalej len "garantované ceny") sa zriaďuje Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (ďalej len "fond").2)

§ 2

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky na ťarchu svojho rozpočtu. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len "minister"), ktorý rozhoduje o použití prostriedkov. Na jeho rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.3)

(2) Fond je inou štátnou organizáciou;4) vo svojom mene môže nadobúdať práva a zaväzovať sa.

(3) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.

(4) Minister zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.

§ 3

(1) Zdrojom fondu sú

a) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

b) tržby z predaja výrobkov získaných štátnymi intervenčnými nákupmi,

c) kladné rozdiely medzi cenou dovážaných výrobkov a ich predajnou cenou v tuzemsku,

d) dohodnuté príspevky od účastníkov trhu,

e) úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,

f) príjmy z peňažného postihu žiadateľov za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých fondom,

g) ďalšie zdroje v súlade s osobitnými predpismi.

(2) Prostriedky fondu možno použiť na

a) štátne intervenčné nákupy výrobkov za garantované ceny,

b) náklady spojené s prepravou, skladovaním, úpravou, spracovaním a predajom výrobkov získaných zo štátnych intervenčných nákupov,

c) náklady spojené s cenovou intervenciou pri vývoze,

d) úroky z úverov.

(3) Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.

§ 4

(1) Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Príslušné štátne orgány a organizácie5) mu za týmto účelom poskytujú informácie.

(2) O použití prostriedkov fondu uzatvára fond zmluvy o intervenčných nákupoch. Prostriedky fondu možno použiť len na účely, ktoré boli dohodnuté v zmluve; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(3) Na uzavretie zmluvy o intervenčnom nákupe nie je právny nárok.

(4) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.6)

§ 5

Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlohách fondu a Rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

2) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) § 62 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

5) § 1 Hospodárskeho zákonníka.

6) § 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

Přesunout nahoru