Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 268/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

268

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. júna 1991,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. sa dopĺňa takto:

1. § 29 sa dopĺňa o nový bod 5., ktorý znie:

"5. vyšetrovacia komisia Slovenskej národnej rady (ďalej len "vyšetrovacia komisia").".

2. Za § 55 sa vkladá nový § 55a, ktorý znie:

"§ 55a

Vyšetrovacia komisia

(1) Slovenská národná rada zo svojich poslancov môže zriadiť na objasnenie mimoriadne závažných skutočností verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti Slovenskej národnej rady, a na zistenie okolností, za ktorých tieto skutočnosti nastali, vyšetrovaciu komisiu. Vyšetrovacia komisia zodpovedá za svoju činnosť Slovenskej národnej rade. Vyšetrovacia komisia plní úlohy, ktorými ju Slovenská národná rada poverí. Po splnení úlohy vyšetrovacia komisia zaniká.

(2) Vyšetrovacia komisia môže vykonávať potrebné zisťovanie a vypočúvať svedkov. O povinnosti svedčiť, o predvolaní, predvedení, zákaze výsluchu, práve odoprieť výpoveď, výsluchu svedka a o nároku na svedočné platia primerane ustanovenia Trestného poriadku.1)

(3) Vyšetrovacia komisia môže na svoje rokovania prizvať osoby uvedené v § 49 a požiadať ktorýkoľvek štátny orgán alebo organizáciu o odbornú pomoc alebo podklady, ktoré potrebuje pre svoju činnosť. Štátne orgány a organizácie sú povinné žiadosti vyšetrovacej komisie vyhovieť.

(4) Vyšetrovacia komisia môže na objasnenie skutočností dôležitých pre jej činnosť pribrať znalca alebo tlmočníka. Na pribratie znalca alebo tlmočníka a na ich práva a povinnosti sa vzťahujú primerane ustanovenia Trestného poriadku.2)

(5) Zápis o výsluchu svedka alebo znalca vyhotovuje člen vyšetrovacej komisie, ktorého tým vyšetrovacia komisia poverí.

(6) Rokovanie vyšetrovacej komisie je neverejné. Na rokovaní vyšetrovacej komisie sa môžu zúčastniť len jej členovia, ak vyšetrovacia komisia nerozhodne inak.

(7) Na platnosť uznesenia vyšetrovacej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(8) Členovia vyšetrovacej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť majú aj osoby, ktoré sa zúčastnili na rokovaní alebo inej činnosti vyšetrovacej komisie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena vyšetrovacej komisie alebo činnosti osôb uvedených v odsekoch 3 a 4.

(9) Členovia vyšetrovacej komisie a ďalšie osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 môžu byť pozbavení povinnosti zachovávať mlčanlivosť len Slovenskou národnou radou.

(10) Vyšetrovacia komisia predkladá výsledky svojho zistenia Slovenskej národnej rade s návrhom na zaujatie stanoviska.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 97 až 104 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

2) § 105 až 111 a § 118 Trestného poriadku.

Přesunout nahoru