Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 267/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

267

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Poslankyni, která nevykonává svoji funkci z důvodu mateřské dovolené,3a) náleží plat podle § 1; po tuto dobu jí nenáleží peněžitá pomoc v mateřství. Obdobně se postupuje, pokud by poslanci vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zvláštních předpisů.3b)".

2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

3a) § 157 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

3b) § 12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 189/1988 Sb.).

Přesunout nahoru