Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 266/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)

Částka 50/1991
Platnost od 10.07.1991
Účinnost od 10.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. června 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách), se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 za slova "v opilosti" se na konci připojují tato slova: "anebo pod vlivem jiných návykových látek než alkoholu1)".

2. V § 4 odst. 2 částka "10 000 Kčs" se nahrazuje částkou "20 000 Kčs", částka "20 000 Kčs" se nahrazuje částkou "40 000 Kčs" a za slova "v opilosti" se vkládají slova "anebo pod vlivem jiných návykových látek než alkoholu1)".

3. § 5 zní:

"§ 5

(1) Podklady pro rozhodování o regresních náhradách připravují a o regresních náhradách rozhodují s výjimkou uvedenou v § 12 odst. 1 okresní ústav národního zdraví, v hlavním městě Praze obvodní ústav národního zdraví (dále jen "ústav národního zdraví") a v případě zániku ústavu národního zdraví zdravotnická organizace určená okresním úřadem, v hlavním městě Praze obvodním úřadem (dále jen "okresní úřad").

(2) Místně příslušné k přípravě podkladů a k rozhodování o regresních náhradách jsou ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace, v jejichž obvodu došlo k poškození zdraví, které je důvodem povinnosti k regresní náhradě. U nemocí z povolání jsou místně příslušné ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace, v jejichž obvodu poškozený naposledy pracoval za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká; tato organizace projedná regresní náhradu co do povinnosti všech zúčastněných organizací (§ 2 odst. 4).

(3) Nelze-li místní příslušnost určit podle odstavce 2 nebo směřuje-li regresní náhrada proti místně příslušnému ústavu národního zdraví nebo proti místně příslušné určené zdravotnické organizaci nebo proti nadřízenému okresnímu úřadu, určí ministerstvo zdravotnictví České republiky, který ústav národního zdraví nebo která určená zdravotnická organizace regresní náhradu projednají; toto pověření nesmí být vzájemné.".

4. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5d, které znějí:

"§ 5a

(1) Jestliže ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace při přípravě podkladů pro rozhodování o regresních náhradách zjistí podle výsledků provedeného šetření, že povinnost k regresní náhradě není dána, regresní náhradu neuplatní a věc odloží. Rozhodnutí se v odkládaných věcech nevydává.

(2) Dospěje-li ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace podle výsledků šetření k názoru, že občan nebo organizace jsou povinni k regresní náhradě, oznámí jim to písemně s konkrétním odůvodněním této povinnosti a výše požadované regresní náhrady. Zároveň je vyzve, aby do 15 dnů regresní náhradu zaplatili, popřípadě povinnost uznali co do důvodu i výše, anebo aby v této lhůtě uplatnili námitky k požadavku a k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění.

(3) Neshledají-li ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace po přešetření námitek důvody k odložení věci, rozhodnou ve věci samé.

(4) Ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace vydají rozhodnutí o regresní náhradě také v případech, v nichž občan nebo organizace uznali povinnost k regresní náhradě písemně co do důvodu i výše, avšak regresní náhradu neplní.

§ 5b

(1) O odvolání proti rozhodnutí ústavu národního zdraví nebo určené zdravotnické organizace rozhoduje regresní komise okresního úřadu.

(2) Regresní komisi jako zvláštní orgán zřizuje přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze obvodní rada.

§ 5c

Ústav národního zdraví, určená zdravotnická organizace a regresní komise okresního úřadu rozhodují též o snížení a prominutí regresních náhrad a o ukládání povinností k úhradě nákladů řízení o regresních náhradách.

§ 5d

Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při rozhodování o regresních náhradách podle správního řádu.2)".

5. V § 7 odst. 2 se slova "do jednoho roku" nahrazují slovy "do tří let".

6. § 8 odst. 1 zní:

"(1) S výjimkou regresních náhrad, které uplatňuje jiný orgán než ústav národního zdraví nebo určená zdravotnická organizace, platí se regresní náhrady okresnímu úřadu, jenž také spravuje jejich výnos.".

7. V § 8 odst. 3 se za slova "po slyšení" vkládají slova "okresní správy sociálního zabezpečení" a slova "a výrobního družstevnictví" se vypouštějí.

8. V § 10 odst. 1 se slova "ústavu národního zdraví" vkládají slova "nebo určené zdravotnické organizaci".

9. V § 12 odst. 1 se na konci prvé věty připojují slova "a regresní náhrady z poškození zdraví příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky uplatňují orgány ministerstva spravedlnosti České republiky" a na konci druhé věty se připojují slova "v jejichž obvodě má sídlo orgán federálního ministerstva obrany nebo ministerstva spravedlnosti České republiky nebo federálního ministerstva vnitra nebo ministerstva vnitra České republiky, který je příslušný k uplatnění regresní náhrady.".

10. V § 12 odst. 2 se za slova "Ministerstvo národní obrany" vkládají slova "ministerstvo spravedlnosti České republiky".

11. V § 12 odst. 3 se za slova "orgány ministerstev národní obrany" vkládají slova "spravedlnosti České republiky" a za slova "ministerstva národní obrany" se vkládají slova "ministerstva spravedlnosti České republiky".

12. V § 12 odst. 4 se za slova "Ministerstvo národní obrany" vkládají slova "ministerstvo spravedlnosti České republiky".

13. V textu zákona se nahrazují názvy "okresní národní výbor" nebo "národní výbor" názvem "okresní úřad", název "Ústřední rada odborů" názvem "příslušný ústřední odborový orgán", název "orgány Revolučního odborového hnutí" názvem "příslušné odborové orgány", název "ministerstvo národní obrany" názvem "federální ministerstvo obrany", název "ministerstvo vnitra" názvem "federální ministerstvo vnitra nebo ministerstvo vnitra České republiky", název "Státní úřad sociálního zabezpečení" názvem "ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky", název "ministerstvo financí" názvem "ministerstvo financí České republiky".

14. V textu zákona se slova "Socialistická" a "socialistických" vypouštějí.

Čl. II

Zrušují se položky 60 až 62 přílohy I a položky 41 a 42 přílohy II k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 3 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru