Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 263/1991 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

Částka 49/1991
Platnost od 28.06.1991
Účinnost od 28.06.1991
Zrušeno k 27.07.2005 (306/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

263

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 31. května 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s přílušnými ústředními orgány:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "a dovozu" vkládají slova "vyhrazených technických".

2. V § 1 odst. 2 se vypouští písmeno d).

3. V § 2 odst. 1 zní:

"(1) Stavebník je povinen předložit příslušnému orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce (dále jen "orgán dozoru")2)

a) nejméně 30 dní před podáním návrhu na vydání územního rozhodnutí návrh zadání stavby,3)

b) nejméně 30 dní před podáním žádosti o stavební povolení projekt stavby,4)

c) nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací dokumentaci provedení stavby,4a) vyžádanou orgánem dozoru,

d) nejméně 3 měsíce před prvním zavážením paliva do reaktoru

1. předprovozní bezpečnostní zprávu,5)

2. program uvádění zařízení do provozu,

e) nejméně 30 dní před podáním návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí5) doklady o provedené evidenci zařízení podle § 12.".

4. V § 3 se vypouští písmeno f). Dosavadní písmena g), h) a i) se označují jako písmena f), g) a h).

5. V § 4 odst. 1 první věta zní: "Příslušná projektová organizace je povinna při zpracování projektu stavby vypracovat seznam zařízení uvedených v § 1 odst. 2 a předložit jej orgánu dozoru před jeho odevzdáním stavebníkovi.".

6. V § 4 odst. 2 zní:

"(2) Stavebník je povinen ve spolupráci s příslušnými dodavateli zabezpečit, aby příslušná projektová organizace upřesnila, rozšířila, případně provedla další úpravy a změny seznamu zařízení a změny jejich zařazení do bezpečnostních tříd na základě případných změn projektu stavby.".

7. V § 5 odst. 1 se vypouštějí slova "provádět montáže, rekonstrukce a opravy zařízení uvedených v § 1 odst. 2 písm. d),".

8. V § 5 odst. 3 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) způsob zajištění inspekce nezávislou autoritou nad činnostmi uvedenými v odstavci 1.".

9. V § 6 odst. 2 písm. b) a c) znějí:

"b) pevnostní výpočty a důležité technické údaje vypracované podle příslušných technických norem, technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky, pokud se zainteresované organizace nedohodnou s orgánem dozoru jinak,

c) výpočty a důležité technické údaje o parametrech pojistných zařízení (druh, velikost, propustnost, umístění apod.),".

10. V § 7 odst. 1 se vypouští písmeno b). Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

11. V § 8 se vypouští odstavec 4. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

12. V § 10 odst. 1 se za slova "výstupní zkoušky zařízení," vkládají slova "jejich částí a materiálů".

13. V § 10 odst. 2 se vypouští písmeno b).

14. § 10 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Písemné doklady o úkonech provedených podle odstavce 1 potvrdí pracovník podpisem a evidenčním číslem vydaného osvědčení.".

15. V § 15 se vypouští odstavec 3.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Gerner v. r.

Poznámky pod čarou

2) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.

3) § 3 odst. 4 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

4) § 4 vyhlášky č. 43/1990 Sb.

4a) § 7 vyhlášky č. 43/1990 Sb.

5) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

Přesunout nahoru