Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 7/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

26

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 5. ledna 1991,

kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky

Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 6 odst. 3 zákona č. 115/1990 Sb., o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky:


Užívání státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky

§ 1

(1) Osoby, orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 115/1990 Sb., o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "zákon"), mohou státní znak České a Slovenské Federativní Republiky1) (dále jen "státní znak") používat na listinách, pečetích a úředních razítkách jen tehdy, obsahují-li listiny usnesení nebo rozhodnutí těchto osob, orgánů a organizací anebo osvědčují-li důležitou skutečnost nebo oprávnění (vysvědčení a diplomy škol, diplomy a propůjčené řády a vyznamenání udělované Českou a Slovenskou Federativní Republikou apod.).

(2) Listiny a pečetě se státním znakem lze užívat při slavnostních příležitostech ve styku se zahraničními institucemi, pokud je to smluveno nebo obvyklé.

(3) Listiny, úřední razítka a pečetě se státním znakem nelze užívat v běžném písemném styku.

§ 2

(1) Státní znak lze užít k označení budov, ve kterých mají sídlo osoby, orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona, a v zasedacích a jednacích místnostech státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Státní znak se umísťuje vždy jen na čelní straně budovy. Pokud státní znak není součástí architektonické výzdoby, umístí se zpravidla nad vchodem do budovy nebo po jeho pravé straně při pohledu z budovy.

(3) Při užití státního znaku na budovách nelze státní znak spojit se štítkem (tabulkou) nesoucím název orgánu nebo organizace; název orgánu nebo organizace se umísťuje pod státním znakem.

(4) Pokud osoby, orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona užívají několik budov, lze státním znakem označit pouze budovu, ve které mají sídlo.

(5) Přestane-li budova sloužit jako sídlo osob, orgánů a organizací uvedených v § 1 odst. 1 a 2 zákona, státní znak se sejme.

(6) V zasedacích a jednacích místnostech státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky se státní znak umísťuje na nejčestnějším místě, zpravidla uprostřed čelní stěny.

(7) Státní znak nelze umístit na budovách a v místnostech, kde vzhledem k jejich stavu by nebylo užití státního znaku důstojné.

Užívání státní vlajky České a Slovenské Federativní Republiky

§ 3

(1) Osoby, orgány a organizace uvedené v § 1 zákona mohou státní vlajku České a Slovenské Federativní Republiky2) (dále jen "státní vlajka federace") vyvěšovat na budovách, které užívají, při příležitosti státních svátků, památných a významných dnů3) a při dalších oficiálních a slavnostních příležitostech České a Slovenské Federativní Republiky. Při slavnostních příležitostech ji mohou užít též k výzdobě síní pro slavnostní shromáždění.

(2) Na znamení státního smutku se státní vlajka federace spustí na půl žerdi nebo stožáru.

§ 4

Užijí-li se při výzdobě státní vlajka federace a státní vlajka České republiky nebo Slovenské republiky, umístí se ve stejné výši vedle sebe, přičemž státní vlajka federace se umístí vpravo při pohledu ze zdobeného objektu.

§ 5

(1) Užijí-li se k výzdobě vedle státní vlajky federace i státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka federace na nejčestnějším místě. Nejčestnější místo je při pohledu ze zdobeného objektu

a) při vyvěšení dvou státních vlajek na pravé straně,

b) při lichém počtu státních vlajek uprostřed,

c) při sudém počtu státních vlajek na pravé straně v prostřední dvojici.

(2) Při slavnostních příležitostech mezinárodního charakteru, při nichž není obvyklé anebo účelné stanovit pořadí čestnosti umístění státních vlajek jiných států, se státní vlajka federace umístí na nejčestnějším místě a státní vlajky jiných států v abecedním pořadí od prava do leva při pohledu ze zdobeného objektu. Pořadí se stanoví podle abecedy, pokud není použito abecedního pořadí v jednací řeči mezinárodní organizace.

(3) Ve slavnostním průvodu při oficiální příležitosti musí být státní vlajka federace nesena vždy v jeho čele a v souladu s pravidly uvedenými v odstavcích 1 a 2 a v § 4.

§ 6

Při užívání a vyvěšování státní vlajky federace musí být dodržena tato pravidla

a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vlevo při pohledu ze zdobeného objektu,

b) při svislém umístění je bílá barva vždy vpravo při pohledu ze zdobeného objektu,

c) státní vlajka federace se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,

d) státní vlajka federace se umísťuje na veřejném prostranství i v krytém objektu vždy v předsednictvu shromáždění; stožár pro státní vlajku federace se na veřejném prostranství umísťuje vpravo od řečnického pultu při pohledu od tohoto pultu,

e) státní vlajka federace se vztyčuje a snímá bez přerušování, pomalu, důstojně; při snímání se státní vlajka federace nesmí dotýkat země,

f) na státní vlajce federace nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj apod. a nesmí být svazována do růžice,

g) státní vlajka federace nesmí být použita jako trvalá dekorace a dále na různých slavobranách, k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny; rovněž není přípustné připevňovat státní vlajku federace na vodorovný provaz nebo ráhno a trvale jí zdobit veřejně přístupná místa,

h) stožár (žerď) nesmí být opatřena žádnými ozdobami nebo příkrasami a kromě státní vlajky federace na něm nesmí být upevněna žádná jiná státní vlajka,

ch) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka federace spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště; její snímání s rakve musí být provedeno důstojně,

i) nesmí být používáno státní vlajky federace v poškozeném nebo znečištěném stavu.

§ 7

Užívání státní hymny České a Slovenské Federativní Republiky

(1) Státní hymnu České a Slovenské Federativní Republiky4) lze hrát a zpívat při příležitosti státních svátků, památných a významných dnů3) a při dalších oficiálních a slavnostních příležitostech České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Za státní hymnu České a Slovenské Federativní Republiky se považuje melodie a zpěv, popřípadě jen melodie nebo jen zpěv.

§ 8

Užívání standarty prezidenta republiky

(1) Standartu prezidenta republiky5) lze užít

a) k označení sídla prezidenta republiky,

b) k označení dopravního prostředku používaného prezidentem republiky při oficiálních příležitostech.

(2) Pokud prezident republiky vycestuje do zahraničí, standarta prezidenta republiky se sejme; pro vztyčování a snímání standarty prezidenta republiky platí přiměřeně podmínky pro vztyčování a snímání státní vlajky federace.

§ 9

Užívání státní pečetě České a Slovenské Federativní Republiky

Státní pečeť České a Slovenské Federativní Republiky6) lze užít

a) k pečetění mezinárodních smluv,

b) na pověřovací listiny diplomatických zástupců,

c) v dalších případech, pokud je to obvyklé.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Státní znak, státní vlajku federace a státní hymnu České a Slovenské Federativní Republiky mohou užívat sdružení občanů7) a jejich členové při mezinárodních stycích oficiálního charakteru. Státní znak a státní vlajka federace mohou být užity i na stejnokrojích, sportovních a jiných úborech reprezentačních kolektivů i jednotlivců při mezinárodních soutěžích, turnajích, sjezdech a festivalech apod.

(2) Pravidla pro užívání státní vlajky federace na úseku námořní a vnitrozemské plavby a civilního letectví stanovená dosavadními předpisy zůstávají nedotčena.

(3) Vžité zvyklosti uznávané při mezinárodních příležitostech pro užívání státní vlajky federace a státních vlajek jiných států na budovách, v jednacích síních, při podpisu dokumentů, při výzdobě ubytovacích zařízení apod. zůstávají nedotčeny.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Langoš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. II ústavního zákona č. 102/1990 Sb., o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky.

2) Čl. III ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

3) Zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. VI ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

5) Čl. IV ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

6) Čl. V ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

7) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Přesunout nahoru