Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 259/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů

Částka 49/1991
Platnost od 28.06.1991
Účinnost od 28.06.1991
Zrušeno k 21.03.1994 (52/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 3. června 1991,

kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů

Ministerstvo financí České republiky podle § 14 odst. 5 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ROZSAH PLATNOSTI

§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů1) vytvářených pojišťovnou.2)

ČÁST DRUHÁ

TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH POJISTNÝCH FONDŮ

Základní rezervní fond

§ 2

Základní rezervní fond je dlouhodobým zdrojem krytí výkyvů v rizikových neživotních pojištěních a v zajišťovací činnosti.3)

§ 3

Základní rezervní fond se tvoří:

a) vkladem přesahujícím výši vytvořeného kmenového jmění, majetku nebo upsaného základního kapitálu pojišťovny, a to nejméně ve výši 60 % přijatého ročního pojistného;

b) z aktivního rozdílu mezi kalkulovaným a skutečným pojistným plněním z jednotlivých druhů rizikových neživotních pojištění a z aktivních výsledků zajišťovací činnosti;

c) z úrokových výnosů prostředků fondu;

d) z výnosů cenných papírů pořízených z prostředků fondu;

e) z výnosů půjček a úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;

f) z rozdělení zisku.

§ 4

(1) Základní rezervní fond se používá na:

a) krytí pasívního rozdílu mezi kalkulovaným a skutečným pojistným plněním z jednotlivých druhů rizikových neživotních pojištění a na krytí pasívních výsledků zajišťovací činnosti;

b) pořízení cenných papírů a poskytování půjček a úvěrů v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního předpisu,4) a to maximálně do výše 30 % průměrného stavu prostředků fondu za posledních 12 měsíců;

c) na výplaty mimořádných plnění nad rámec závazků vyplývajících z pojistné smlouvy.

(2) Nejméně 70 % průměrného stavu prostředků fondu za posledních 12 měsíců musí být uloženo u tuzemské banky nebo spořitelny.

Fond zábrany škod

§ 5

Fond zábrany škod je zdrojem krytí nákladů na předcházení škodám a jejich minimalizaci a na propagaci těchto činností.

§ 6

Fond zábrany škod se tvoří:

a) z přijatého pojistného z jednotlivých druhů pojištění ve výši procentního podílu stanoveného pojišťovnou v kalkulaci sazby pojistného;

b) z vrácených příspěvků poskytnutých pojišťovnou na zábranná opatření;

c) z úrokových výnosů prostředků fondu;

d) z výnosů úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;

e) z finančních prostředků poskytnutých pojišťovně jinými subjekty na úhradu nákladů realizace zábranných opatření;

f) z rozdělení zisku;

g) z výnosů plynoucích z přímého investování prostředků fondu;

h) z podílu na zisku vytvořeném realizací zábranných opatření.

§ 7

Fond zábrany škod se používá na:

a) financování zábranných opatření, která působí na odstraňování příčin vzniku pojistných událostí nebo zmírnění jejich následků;

b) poskytování úvěrů na opatření zábranného charakteru;

c) přímé investování do akcí zábranného charakteru.

Fond rezerv pojistného

§ 8

Fond rezerv pojistného je dlouhodobým zdrojem krytí závazků vyplývajících z životních pojištění splatných v budoucím období.

§ 9

Fond rezerv pojistného se tvoří:

a) z přijatého pojistného ze životních pojištění ve výši procentního podílu stanoveného pojišťovnou v kalkulaci sazby pojistného;

b) z úrokových výnosů prostředků fondu;

c) z výnosů nemovitostí, státních dluhopisů a jiných cenných papírů pořízených z prostředků fondu;

d) z výnosů půjček a úvěrů poskytnutých z prostředků fondu;

e) z rozdělení zisku.

§ 10

(1) Fond rezerv pojistného se používá na:

a) krytí závazků vyplývajících ze životních pojištění;

b) účetní vypořádání nákladů souvisejících se správou pojištění, jehož pojistné bylo zaplaceno jednorázově;

c) vyplácení mimořádných prémií pojištěným z pojistně technických přebytků fondu;

d) pořízení nemovitostí, státních dluhopisů a jiných cenných papírů. Nákupy jiných cenných papírů než státních dluhopisů nesmí převýšit 30 % průměrného stavu fondu za posledních 12 měsíců;

e) poskytování půjček a úvěrů v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního předpisu.4)

(2) Nejméně 40 % průměrného stavu prostředků fondu za posledních 12 měsíců musí být uloženo u tuzemské banky nebo spořitelny.

Devizový rezervní fond

§ 11

Devizový rezervní fond se vytváří podle zvláštního předpisu.5) Je dlouhodobým zdrojem krytí závazků vyplývajících z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, z níž vyplývá povinnost poskytovat pojistná plnění v zahraniční měně.

§ 12

Devizový rezervní fond se tvoří z devizových příjmů z pojišťovací a zajišťovací činnosti.

§ 13

(1) Devizový rezervní fond se používá na krytí devizových výdajů souvisejících s pojišťovací a zajišťovací činností.

(2) Prostředky devizového rezervního fondu musí být uloženy u tuzemské banky nebo spořitelny.


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Výjimku z ustanovení § 3 písm. a), pokud jde o minimální výši základního rezervního fondu, může povolit ministerstvo financí České republiky.

§ 15

Při likvidaci pojišťovny se z prostředků účelových pojistných fondů nejprve uhradí závazky pojišťovny vůči pojištěným subjektům.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

2) § 2 a 5 zákona č. 185/1991 Sb.

3) § 7 odst. 2 zákona č. 185/1991 Sb.

4) Zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

5) § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 185/1991 Sb.

Přesunout nahoru