Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 253/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

Částka 49/1991
Platnost od 28.06.1991
Účinnost od 28.06.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

253

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 24. mája 1991

o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov Slovenskej republiky pri prevode majetku štátu na iné osoby,1) zriadenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "fond"), jeho právne pomery, činnosť a spôsob použitia majetku fondu. Pôsobnosť Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

§ 2

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") riadi činnosť fondu pri výkone jeho funkcie zakladateľa akciových alebo iných obchodných spoločností založených podľa privatizačných projektov a pri vykonávaní jeho ďalších činností.

§ 2a

Privatizačný projekt podniku na predaj privatizovaného majetku vo verejnej dražbe môže vypracovať tiež komisia pre privatizáciu národného majetku zriadená osobitným zákonom1a) (ďalej len "komisia"). Komisia predkladá privatizačný projekt spolu so stanoviskom podniku jeho zakladateľovi na další postup podľa § 3.

§ 3

(1) Orgány štátnej správy Slovenskej republiky predkladajú všetky návrhy privatizačných projektov podniku,2) ktorého sú zakladateľom, prípadne zriaďovateľom (ďalej len "zakladateľ") so svojím stanoviskom ministerstvu.3) Zakladatelia súčasne s predložením privatizačného projektu oznámia oprávneným osobám navrhnutý spôsob vyporiadania ich nárokov.4)

(2) Zakladateľ predkladá podľa odseku 1 aj návrhy tých privatizačných projektov podniku, ktoré neodporúča uskutočniť s odôvodnením svojho stanoviska.5) V prípade, že ministerstvo schvaľuje privatizačný projekt v rozpore so stanoviskom zakladateľa, je povinné toto rozhodnutie zdôvodniť na rokovaní vlády Slovenskej republiky.

(3) Zakladateľ je povinný zverejniť informáciu o predložení privatizačného projektu podniku v dennej tlači. Záujemcom o vypracovanie konkurenčného projektu je povinný poskytnúť údaje o podniku v rozsahu povinnej zákonnej osnovy privatizačného projektu.

§ 4

Zakladateľ, ktorý vykonáva práva štátu týkajúce sa majetkovej účasti na podnikaní právnických osôb, predkladá v lehote určenej vládou Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") so svojím stanoviskom návrhy privatizačných projektov tejto majetkovej účasti6) ministerstvu.

§ 5

(1) Ministerstvo schvaľuje návrhy privatizačných projektov predložených podľa § 3 a 4 a zverejňuje ich do 30 dní vo vestníku ministerstva, pričom využíva aj iné formy zverejnenia.

(2) Obsah a náležitosti privatizačného projektu podniku a privatizačného projektu majetkovej účasti štátu na podnikaní (ďalej len "privatizačný projekt účasti") upravuje osobitný predpis.7)

§ 6

(1) Ak je ministerstvo príslušné schváliť privatizačný projekt, je tiež orgánom, na ktorom sa uplatňujú nároky oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.8) Obdobné platí aj v prípade, ak privatizačný projekt schvaľuje vláda.

(2) Lehota na uplatnenie nárokov oprávnených osôb ustanovená osobitným predpisom9) sa považuje za zachovanú, ak oprávnená osoba včas uplatnila nárok uvedený v odseku 1 na orgáne Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky10) alebo na orgáne Českej republiky príslušnom schváliť privatizačný projekt,11) hoci mal byť uplatnený na ministerstve.

(3) V prípade, že nárok podľa odseku 1 mal byť uplatnený na príslušnom orgáne Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na príslušnom orgáne Českej republiky, odstúpi ministerstvo žiadosť oprávnenej osoby tomuto orgánu.

§ 7

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky udeľuje predchádzajúci súhlas na vznik obchodných spoločností založených za účelom použitia investičných kupónov podľa osobitných predpisov.12) Na udeľovanie súhlasu sa nevzťahuje zákon o správnom konaní. Pôsobnosť vlády

§ 8

(1) Vláda si môže vyhradiť schválenie privatizačného projektu podniku a privatizačného projektu účasti.

(2) Schváleniu podľa odseku 1 podliehajú privatizačné projekty vždy, ak ide o priamy predaj mimo verejnej súťaže alebo verejnej dražby.13)

§ 9

(1) Vláda za účelom privatizácie aj s použitím kupónov najneskoršie do 1. júla 1991 vydá zásady, na základe ktorých jej zakladatelia predložia na schválenie zoznamy podnikov a zoznamy majetkových účastí, ktoré budú zahrnuté do privatizácie.

(2) Vláda určí lehoty na vypracovanie privatizačných projektov.14)

DRUHÁ ČASŤ

FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 10

Zriadenie fondu

(1) Zriaďuje sa Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Fond je právnickou osobou a zapisuje sa do podnikového registra.

(2) Fond uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou zo svojho majetku, a to v rámci rozpočtu schváleného Slovenskou národnou radou.

(3) Orgánmi fondu sú prezídium, výkonný výbor a dozorná rada.

(4) Podrobnosti o organizačnom usporiadaní fondu a jeho činnosti upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.

§ 11

Majetok fondu a jeho použitie

(1) Majetok fondu tvoria

a) privatizovaný majetok prevedený na fond za podmienok a v rozsahu ustnovenom osobitným predpisom,15)

b) zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností, ktorých podnikania sa zúčastňuje,

c) čistý výnos z predaja investičných kupónov za podmienok ustanovených osobitným predpisom.16)

(2) Majetkom fondu sa po zúčtovaní (§ 23) stávajú finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov17) príjmom osobitného účtu ministerstva.

(3) Majetok fondu nie je súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Možno ho použiť len na tieto účely

a) v súlade so schválenými privatizačnými projektmi k spôsobom privatizácie ustanoveným osobitným predpisom,18)

b) na zvýšenie základného kapitálu obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond,

c) na úhradu nákladov spojených s činnosťou fondu v rámci schváleného rozpočtu (§ 10 ods. 2),

d) na úhradu nákladov spojených s privatizáciou v rámci schváleného rozpočtu, vrátane nákladov na podporu privatizácie,

e) na plnenie záväzkov podnikov a akciových spoločností, ak jediným účastníkom týchto spoločností je štát a ak ide o podniky a akciové spoločnosti určené na privatizáciu; rozsah a podmienky použitia majetku fondu určí ministerstvo.

f) na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,

g) na úhrady na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu,19)

h) na uspokojenie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov,20)

ch) na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25% podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek podľa osobitných predpisov,21) ktoré boli v zakladateľskej (zriaďovateľskej) pôsobnosti obcí a orgánov miestnej štátnej správy v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky; tieto prostriedky sa rozdelia po 1. decembri 1992 medzi jednotlivé obce okresu v pomere podľa počtu obyvateľov,

i) na prenájom majetku na dobu určitú do doby jeho použitia na privatizáciu.

j) na poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým podnik mal zodpovednosť za vady, pokiaľ táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa.

§ 12

Právne úkony fondu

(1) Podľa schváleného privatizačného projektu uzaviera fond vo svojom mene zmluvy a robí iné právne úkony, a to najmä

a) zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, ku ktorým sa zaviazal,

b) nadobúda akcie na základe svojej účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva akcionára vrátane účasti na valných zhromaždeniach,

c) vykonáva práva spoločníka vo svojej účasti na iných než akciových spoločnostiach,

d) podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, ktorej podnikania sa zúčastňuje a znáša jeho dôsledky vo forme zisku a strát,

e) predáva akcie alebo podiely na iných než akciových spoločnostiach,

f) podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu svojej účasti na jej podnikaní, ak dôjde k jej zrušeniu,

g) uzaviera zmluvy o predaji podnikov, ich organizačných častí a častí ich majetku, pritom môže využiť aj verejnú súťaž,

h) predáva privatizovaný majetok vo verejných dražbách; verejné dražby môže organizovať a zabezpečovať prostredníctvom komisie, ktorá v týchto prípadoch koná v mene Fondu, na základe a v medziach jeho poverenia,

ch) prevádza privatizovaný majetok na obce,

i) prevádza privatizovaný majetok na účely nemocenského a sociálneho poistenia,

j) prenajíma na dobu určitú tieto hodnoty do doby ich použitia pre privatizáciu.

(2) Pri právnych úkonoch, ktoré robí fond podľa odseku 1 písm. a), g), h), ch), spolupracuje so zakladateľmi.

(3) Fond vyporiadava tiež nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva k majetku došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciach, a to podľa časového plánu uvedeného v schválenom privatizačnom projekte, najneskôr však do jedného roka od schválenia privatizačného projektu. Fond vyporiada tieto nároky len vtedy, ak ich oprávnené osoby uplatnia včas a ak uvedú názov a sídlo podniku, ktorý vec drží.

(4) Na zmenu schváleného privatizačného projektu je fond povinný vyžiadať si súhlas ministerstva alebo vlády, ak si vyhradila schválenie privatizačného projektu.

§ 13

Pri uskutočňovaní činností uvedených v § 11 vznikajú fondu práva a záväzky. Fond je oprávnený domáhať sa splnenia svojich práv na súde alebo iných príslušných orgánoch a môže byť žalovaný za nesplnenie svojich záväzkov alebo iných povinností, za ktorých porušenie zodpovedá celým svojím majetkom.

ORGÁNY FONDU

§ 14

Prezídium

Najvyšším orgánom fondu je prezídium, ktoré sa skladá zo 7 členov. Predsedu, podpredsedu a členov prezídia volí na návrh vlády Slovenská národná rada na dobu 5 rokov. Predsedu, podpredsedu a ďalších členov prezídia môže Slovenská národná rada odvolať i pred uplynutím ich funkčného obdobia. Voľba a odvolanie sa vykoná tajným hlasovaním.

§ 15

Pôsobnosť prezídia

(1) Do pôsobnosti prezídia patrí najmä

a) vymenúvať a riadiť výkonný výbor a dozerať na jeho činnosť,

b) schvaľovať odmeňovanie členov výkonného výboru a ostatných pracovníkov fondu,

c) vypracúvať návrh rozpočtu fondu a predkladať ho na prerokovanie vláde,

d) schvaľovať rokovací poriadok prezídia a výkonného výboru,

e) prerokúvať ročnú účtovnú uzávierku fondu a predkladať ju na prerokovanie vláde,

f) prerokovať najneskoršie do 30. apríla výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok.

(2) Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu predkladá fond po prerokovaní vo vláde na schválenie Slovenskej národnej rade.

§ 16

Prijímanie rozhodnutí prezídia

(1) Prezídium je schopné sa uznášať, ak sa jeho rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina členov prezídia. Na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predsedajúci.

(2) V mene prezídia podpisuje dokumenty predseda a počas jeho neprítomnosti podpredseda.

VÝKONNÝ VÝBOR

§ 17

Pôsobnosť výkonného výboru

(1) Činnosť fondu riadi výkonný výbor fondu (ďalej len "výbor").

(2) Výbor koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom štatútom. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy dvoch členov výboru. Statút ďalej určí, kedy a v akom rozsahu členovia výboru konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu. Členovia výboru oprávnení konať za fond sa zapisujú do podnikového registra.

(3) Ustanovenie § 16 ods. 1 platí obdobne.

§ 18

Zloženie výboru

(1) Výbor sa skladá z 9 členov vymenovaných prezídiom na dobu 5 rokov. Pred uplynutím tejto lehoty môže prezídium člena výboru odvolať, ak porušuje svoje povinnosti alebo nie je schopný riadne vykonávať svoju funkciu.

(2) Členovia výboru volia zo svojho stredu predsedu a najviac dvoch podpredsedov.

(3) Členovia výboru sú zamestnancami fondu.

DOZORNÁ RADA

§ 19

Pôsobnosť dozornej rady

(1) Dozorná rada fondu (ďalej len "dozorná rada") dozerá na činnosť a hospodárenie fondu, jeho prezídia a výboru. Podľa povahy veci upozorňuje dozorná rada prezídium, vládu, Slovenskú národnú radu, prípadne iné príslušné orgány na zistené nedostatky.

(2) Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu je prezídium povinné pred predložením vláde prerokovať v dozornej rade.

§ 20

Zloženie dozornej rady

(1) Dozorná rada sa skladá z 5 členov volených Slovenskou národnou radou na dobu 5 rokov. Slovenská národná rada môže člena dozornej rady odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia. Voľba aj odvolanie člena dozornej rady sa vykonáva tajným hlasovaním.

(2) Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

(3) Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci fondu.

(4) Ustanovenie § 16 ods. 1 platí obdobne.

§ 21

Nezlučiteľnost funkcií

(1) Funkcie člena prezídia, výboru a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné.

(2) Členom prezídia, výboru a dozornej rady nemôže byť člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlády Českej republiky a vlády Slovenskej republiky a poslanec Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.

(3) Členovia prezídia, výboru, dozornej rady a zamestnanci fondu nemôžu vykonávať činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu, najmä nesmú byť členmi orgánov obchodných spoločností, na ktorých podnikaní má fond majetkovú účasť s výnimkou zamestnancov Fondu, ktorých Fond vymenuje do dozorných orgánov týchto obchodných spoločností. Členovia prezídia, výboru a dozornej rady nemôžu nadobudnúť majetok fondu, okrem akcií za investičné kupóny.22)

§ 22

Člen prezídia, výboru a dozornej rady sa môže pred uplynutím funkčného obdobia svojej funkcie vzdať písomným oznámení orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné zúčtovanie príjmov podľa § 11 ods. 2 a výdavkov fondu podľa § 11 ods. 3 písm. e).

§ 24

Ukončenie činnosti fondu

O ukončení činnosti fondu, likvidácii fondu a o spôsobe použitia zostatku na účte fondu rozhodne Slovenská národná rada zákonom.

§ 25

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

1a) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.

2) § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb.

3) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb.

4) § 47 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.

5) § 8 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb.

6) § 9 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb.

7) § 6 a § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 92/1991 Zb.
§ 19 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.

8) § 47 zákona č. 92/1991 Zb.

9) § 47 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb.

10) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb.

11) § 20 ods. 3 zákona Českej národnej rady č. 171/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Českej republiky.

12) § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb.

13) § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 92/1991 Zb.

14) § 41 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb.

15) § 6 ods. 1 písm. a) a § 11 ods. 3, 4 a 8 a § 42 zákona č. 92/1991 Zb.

16) § 23 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb.

17) § 15 a § 16 ods. 1 zákona SNR č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
§ 7 písm. b), § 10 ods. 3 a § 22 ods. 3 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.

18) § 12 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb.

19) § 16 ods. 2 zákona SNR č. 474/1990 Zb.

20) Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciach.
§ 47 zákona č. 92/1991 Zb.

21) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.
Zákon SNR č. 474/1990 Zb.

22) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb.

Přesunout nahoru