Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre

Částka 48/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 01.07.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

250

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 29. mája 1991

o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 597/1990 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

V obvode Krajského súdu v Bratislave sa zriaďuje jeho pobočka v Nitre.

§ 2

(1) Pobočka Krajského súdu v Bratislave v Nitre

a) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vyneseným v trestnom konaní okresnými súdmi v Leviciach, Nitre a v Topoľčanoch,

b) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vyneseným v občianskoprávnom konaní okresnými súdmi v Leviciach a v Topoľčanoch, s výnimkou rozhodnutí v obchodných veciach,

c) preskúmava rozhodnutia vo veciach dôchodkového zabezpečenia občanov, ktorí majú bydlisko v okresoch Levice, Nitra a Topoľčany,

d) preskúmava v správnom súdnictve zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov podaných účastníkmi, ktorých všeobecným miestne príslušným súdom je okresný súd v Leviciach alebo v Topoľčanoch.

(2) Pobočka Krajského súdu v Bratislave v Nitre rozhoduje v rozsahu vymedzenom v odseku 1 aj ako nadriadený súd podľa osobitných zákonov.1)


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Minister:
Doc. JUDr. Posluch CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Trestný poriadok.
Občiansky súdny poriadok.

Přesunout nahoru