Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 249/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

Částka 48/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 14.06.1991
Zrušeno k 10.06.1992 (249/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

249

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 29. mája 1991

o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje poskytovanie príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov (ďalej len "príplatok") pracovníkom rozpočtových1) a príspevkových2) organizácií a ďalších organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, majú sídlo na území Slovenskej republiky a nie sú riadené federálnymi ústrednými orgánmi.

§ 2

Rozpočtové a príspevkové organizácie určia výšku príplatku v rámci prípustného objemu mzdových prostriedkov, ktorý zisťujú podľa osobitného predpisu,3) jednotnou mesačnou sumou pre všetkých pracovníkov alebo diferencovane až do naplnenia smerného rastu miezd určeného pre príslušné obdobie.4)

§ 3

Organizácie, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť a nie sú rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami, môžu poskytovať pracovníkom príplatok v rámci objemu mzdových prostriedkov.

§ 4

(1) Organizácie uvedené v § 1 môžu príplatok poskytovať vo výške a podľa podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve, určených vo vnútornom mzdovom predpise, alebo dohodnutých v pracovných zmluvách.

(2) Pracovníkovi s kratším pracovným časom5) alebo pracovníkovi, ktorý neodpracoval určený týždenný pracovný čas,6) patrí príplatok vo výške zodpovedajúcej odpracovanému pracovnému času.

§ 5

(1) Príplatok poskytne organizácia pracovníkom prvýkrát za mesiac máj 1991.

(2) Postup organizácií uvedených v § 1 podľa tejto vyhlášky pred dňom jej účinnosti sa považuje za postup podľa tejto vyhlášky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

Woleková v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 60 Hospodárskeho zákonníka.

2) § 62 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 3 ods. 3, § 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 11 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb.
o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií.

4) § 14 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb.

5) § 86 Zákonníka práce.

6) § 83 Zákonníka práce.

Přesunout nahoru