Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 244/1991 Sb.Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků

Částka 48/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 01.07.1991
Zrušeno k 31.12.1992 (543/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

ZÁKON

ze dne 29. května 1991

o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Zřizuje se Federální bezpečnostní informační služba (dále jen "Federální informační služba").

(2) Federální informační služba je zpravodajským orgánem České a Slovenské Federativní Republiky, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku, bezpečnosti státu a jeho ústavního zřízení v rozsahu vymezeném tímto zákonem.

(3) Federální informační služba se ve své činnosti řídí ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

(4) Práva a svobody občanů lze prostředky Federální informační služby omezit jen v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem.

HLAVA PRVNÍ

PŮSOBNOST, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A KONTROLA ČINNOSTI FEDERÁLNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

Působnost Federální informační služby

§ 2

(1) Federální informační služba získává, soustřeďuje a vyhodnocuje informace

a) důležité pro ochranu ústavního zřízení,

b) o činnosti cizích zpravodajských služeb,

c) týkající se terorismu organizovaného ve spojení s cizinou,

d) o činnosti proti bezpečnosti státu,

e) důležité pro ochranu hospodářských zájmů státu.

(2) Federální informační služba spolupůsobí při ochraně státního tajemství.

(3) Federální informační služba v oboru své působnosti plní další úkoly, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.

§ 3

(1) Federální informační služba předává

a) ústavním orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky významné informace, které tyto orgány potřebují pro své rozhodování,

b) příslušným státním orgánům nezbytné informace, které tyto orgány potřebují k zamezení protiústavní a protiprávní činnosti.

(2) Ředitel Federální informační služby (dále jen "ředitel") podává v požadované lhůtě zprávy z oboru působnosti Federální informační služby, o něž požádá

a) prezident České a Slovenské Federativní Republiky,

b) Federální shromáždění,

c) vláda České a Slovenské Federativní Republiky,

d) Česká národní rada,

e) Slovenská národní rada,

f) vláda České republiky,

g) vláda Slovenské republiky.

(3) Ředitel předkládá nejméně jednou ročně zprávu o činnosti Federální informační služby Federálnímu shromáždění, České národní radě a Slovenské národní radě.

§ 4

Organizace Federální informační služby

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky jmenuje ředitele na návrh vlády České a Slovenské Federativní Republiky a odvolává ho na návrh vlády České a Slovenské Federativní Republiky nebo Federálního shromáždění.

(2) Ředitel jmenuje a odvolává dva náměstky, a to jednoho na návrh vlády České republiky a jednoho na návrh vlády Slovenské republiky.

(3) Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Federálnímu shromáždění.

(4) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky ukládá svými usneseními Federální informační službě úkoly v rozsahu její působnosti podle § 2.

(5) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje na návrh ředitele statut Federální informační služby.

Kontrola činnosti Federální informační služby

§ 5

(1) Kontrolu činnosti Federální informační služby vykonává Federální shromáždění, které k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").

(2) Kontrolní orgán se skládá ze tří až čtyř členů zvolených Sněmovnou lidu z poslanců Sněmovny lidu a ze tří až čtyř členů zvolených Sněmovnou národů z poslanců Sněmovny národů.

(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na působnost a jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis.1)

§ 6

(1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat do objektů a zařízení Federální informační služby.

(2) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu

a) statut Federální informační služby,

b) usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky podle § 4 odst. 4,

c) stejnopisy požadavků orgánů podle § 3 odst. 2,

d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Federální informační služby,

e) předpisy, jimiž upravuje

1. zaměření, organizaci a početní stavy Federální informační služby,

2. vztahy nadřízenosti a podřízenosti a výkon služby,

3. používání zpravodajských prostředků,

4. druhy a způsoby evidence osob,

5. vztahy součinnosti a spolupráce s dalšími bezpečnostními složkami.

(3) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání zprávu o výsledcích činnosti Federální informační služby podle § 3 a § 4 odst. 4 a zprávu o použití zpravodajských prostředků, a to pouze ve věcech a případech, ve kterých Federální informační služba svou činnost již ukončila.

(4) Ředitel předkládá průběžně kontrolnímu orgánu souhrnnou informaci obsahující počet případů a věcí, v nichž je Federální informační služba činná z vlastního podnětu nebo z podnětu ústavního orgánu. V informaci odliší případy a věci podle jednotlivých písmen uvedených v § 2 odst. 1.

§ 7

(1) Má-li kontrolní orgán za to, že činnost Federální informační služby nebo jejích příslušníků nezákonně zkracuje nebo ruší něčí práva, je oprávněn požadovat od ředitele potřebné vysvětlení včetně písemných materiálů a všechny údaje, které jsou o takové osobě v evidencích Federální informační služby vedeny.

(2) Kontrolní orgán je oprávněn řediteli nařídit, aby ukončil činnost, která přesahuje působnost Federální informační služby vymezenou ustanovením § 2 anebo která je nezákonná; je oprávněn mu nařídit, aby všechny údaje vedené v evidencích Federální informační služby, které přesahují působnost Federální informační služby vymezenou ustanovením § 2 nebo které byly získány neoprávněně nebo které jsou nepravdivé, uložil tak, aby k nim nikdo, s výjimkou soudu, neměl přístup.

(3) Každé porušení zákona příslušníky Federální informační služby, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit Federálnímu shromáždění a generálnímu prokurátorovi České a Slovenské Federativní Republiky; podle povahy věci je oznamuje i vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

HLAVA DRUHÁ

PŘÍSLUŠNÍCI FEDERÁLNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY, JEJICH POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ

§ 8

Příslušníci Federální informační služby

(1) Úkoly Federální informační služby plní příslušníci, kteří jsou k Federální informační službě ve služebním poměru.

(2) Příslušníkem Federální informační služby může být pouze občan České a Slovenské Federativní Republiky starší 21 let, který je občansky bezúhonný a má odpovídající zdravotní a odborné předpoklady pro výkon služby.

(3) Příslušník Federální informační služby skládá při nástupu do Federální informační služby služební přísahu, která zní:

"Slavnostně prohlašuji, že budu věrný České a Slovenské Federativní Republice. Budu čestným, statečným, ukázněným a nestranným příslušníkem Federální bezpečnostní informační služby. Služební povinnosti budu plnit podle svých nejlepších schopností a ve své činnosti se budu řídit ústavou a zákony a budu chránit ústavní zřízení České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i práva občanů. K tomu jsem připraven vynaložit všechny síly a schopnosti a nasadit i svůj život. Tak přísahám!".

Povinnosti a oprávnění příslušníků Federální informační služby

§ 9

Příslušníci Federální informační služby jsou povinni při plnění úkolů dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná újma.

§ 10

Příslušník Federální informační služby podléhá pravomoci vojenských soudů.

§ 11

Příslušníci Federální informační služby prokazují svou příslušnost k Federální informační službě služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením: "Federální bezpečnostní informační služba".

§ 12

Příslušníci Federální informační služby jsou při plnění služebních úkolů oprávněni zjišťovat potřebné informace. Nikdo nesmí být k podání informace nucen.

§ 13

Použití střelné zbraně

(1) Příslušník Federální informační služby je oprávněn nosit zbraň a použít ji v mezích tohoto zákona, aby

a) v případě nutné obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobě nebo mu bezprostředně hrozící nebo útok na život jiné osoby,

b) nelze-li jinak odvrátit nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt, uzavřený střežený prostor nebo chráněnou osobu po předchozí marné výzvě, aby bylo od útoku upuštěno.

(2) Při použití zbraně je příslušník Federální informační služby povinen dbát nutné opatrnosti, aby zejména neohrozil život jiných osob a co nejvíce šetřil život osoby, proti níž použití zbraně směřuje.

HLAVA TŘETÍ

ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY A JEJICH POUŽITÍ

§ 14

Zpravodajské prostředky

(1) V oboru své působnosti (§ 2) je Federální informační služba oprávněna používat zpravodajských prostředků, jimiž jsou:

a) zpravodajská technika,

b) osoby jednající ve prospěch Federální informační služby,

c) krycí doklady,

d) sledování.

(2) Federální informační služba je povinna zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a), c) a d) před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo zničením a ochranu osob uvedených v odstavci 1 písm. b) před vyzrazením nebo před způsobením újmy na cti, životě nebo zdraví.

Zpravodajská technika a povolení k jejímu použití

§ 15

Pro účely tohoto zákona se zpravodajskou technikou rozumí zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně chemické, radiotechnické, optické, mechanické a jiné technické prostředky a zařízení nebo jejich soubory, používané utajeným způsobem při

a) vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a provádění jejich vyhodnocení za využití kriminalistických metod,

b) odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu,

c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů

v případech, kdy je Federální informační služba používá ke zjišťování skutečností v rozsahu své působnosti.

§ 16

(1) Zpravodajskou techniku může Federální informační služba v oboru své působnosti podle § 2 použít jen na základě předchozího písemného povolení k použití zpravodajské techniky (dále jen "povolení") vydaného prokurátorem a pouze v případech, kdy odhalování a dokumentování činností, pro něž má být použita, je jiným způsobem neúčinné nebo podstatně ztíženo.

(2) Použití zpravodajské techniky smí omezit nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv jen v nezbytně nutné míře.

§ 17

Žádost o povolení se prokurátorovi předkládá písemně a musí obsahovat zejména

a) druh zpravodajské techniky, která má být použita, místo jejího použití, navrhovaná doba trvání jejího použití, údaje o osobě, ke které má být zpravodajská technika použita, pokud je její totožnost známa, a číslo telefonní stanice, pokud z ní má být pořizován zvukový záznam,

b) informaci o předchozím neúčinném nebo podstatně ztíženém odhalování a dokumentování činnosti, pro níž je použití zpravodajské techniky vyžadováno,

c) informaci o jakémkoliv předchozím požadavku na použití zpravodajské techniky ve vztahu k osobě uvedené v písmenu a), včetně rozhodnutí příslušného prokurátora o tomto požadavku,

d) důvody k použití zpravodajské techniky.

§ 18

(1) Povolení vydávají

a) generální prokurátor České a Slovenské Federativní Republiky nebo prokurátoři jím určení,

b) prokurátoři prokuratur v České republice a ve Slovenské republice, kteří jsou k tomu určeni generálním prokurátorem České a Slovenské Federativní Republiky v dohodě s generálním prokurátorem příslušné republiky.

(2) V povolení musí být výslovně uvedeno odůvodnění, druh zpravodajské techniky, která může být použita, místo použití, doba trvání jejího použití, údaje o osobě, ke které může být zpravodajské techniky použito, pokud je její totožnost známa, a číslo telefonní stanice, pokud z ní může být pořizován zvukový záznam.

(3) Prokurátor stanoví dobu trvání použití zpravodajské techniky nejdéle na dobu šesti měsíců; tuto dobu může na základě nové žádosti prodloužit, pokaždé však nejvýše o dalších šest měsíců. V takovém případě platí obdobně § 16 a 17 a ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 19

(1) Prokurátor, který vydal povolení, sleduje, zda důvody použití zpravodajské techniky trvají. Zjistí-li, že důvody pro její použití pominuly, povolení odejme.

(2) O ukončení používání zpravodajské techniky informuje Federální informační služba prokurátora, který povolení vydal.

(3) Informace získané použitím zpravodajské techniky podle tohoto zákona mohou být využity pouze v souladu s § 2, 24 až 27.

§ 20

Ředitel upraví bližší podrobnosti používání zpravodajské techniky.

§ 21

Osoby jednající ve prospěch

Federální informační služby

(1) Osobou jednající ve prospěch Federální informační služby se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která dobrovolně, utajeným způsobem poskytuje služby Federální informační službě při plnění úkolů v její působnosti (§ 2).

(2) Federální informační služba může vést evidenci osob jednajících ve prospěch Federální informační služby pouze po dobu plnění jednotlivých úkolů; údaje z těchto evidencí musí být po splnění úkolů zničeny.

(3) Ředitel upraví bližší podrobnosti zapojování osob jednajících ve prospěch Federální informační služby do jednotlivých případů.

(4) Na osobu uvedenou v odstavci 1 se po dobu plnění jednotlivých úkolů vztahuje ustanovení § 33 tohoto zákona.

§ 22

Krycí doklady

(1) Pro účely tohoto zákona se krycími doklady rozumějí listiny a předměty sloužící k utajení skutečné totožnosti příslušníka Federální informační služby, který plní úkoly v oboru její působnosti. Krycími doklady nesmějí být průkazy poslanců zákonodárných sborů a služební průkazy soudců a prokurátorů.

(2) Krycí doklady vydává Federální informační služba jen na základě rozhodnutí ředitele.

(3) Federální informační služba vede evidenci krycích dokladů, a to i těch, které v oboru své působnosti používají příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostní služby v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, pokud tyto sbory a služby jsou k používání krycích dokladů oprávněny zákonem.

(4) Ředitel upraví bližší podrobnosti pro vydávání a používání krycích dokladů.

(5) Ředitel upraví bližší podrobnosti vedení evidence krycích dokladů.

§ 23

Sledování

(1) O použití sledování Federální informační službou k plnění úkolů v oboru její působnosti (§ 2) rozhoduje ředitel anebo jím pověřený příslušník Federální informační služby.

(2) Ředitel upraví způsob sledování a jeho evidenci.

HLAVA ČTVRTÁ

VEDENÍ EVIDENCÍ OSOB

§ 24

(1) V oboru své působnosti je Federální informační služba oprávněna uchovávat a využívat údaje o osobách ve svých evidencích, jestliže

a) existují podložená podezření ze snah nebo činností uvedených v § 2,

b) je to potřebné ke zjištění a zhodnocení snah nebo činností uvedených v § 2.

(2) Údaje o chování nezletilých mladších 15 let nesmějí být vkládány do evidencí. Údaje o chování nezletilých starších 15 let musejí být po dvou letech od vložení přezkoumány a nejpozději po pěti letech uloženy tak, aby k nim nikdo jiný než soud neměl přístup, ledaže by po dovršení zletilosti těchto osob k nim získala Federální informační služba v oboru své působnosti (§ 2) další poznatky.

§ 25

Pokud údaje o osobách uchovávané v evidencích Federální informační služby již nejsou k plnění úkolů Federální informační služby potřebné, nebo pokud je k tomu jiný zákonný důvod, uloží Federální informační služba tyto údaje způsobem, který zabrání každému, s výjimkou soudu, v přístupu k těmto údajům.

§ 26

Pro každou evidenci ředitel upraví

a) označení evidence,

b) účel evidence,

c) oprávnění přístupu,

d) protokolování.

§ 27

Federální informační služba je povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích osob před vyzrazením, zneužitím, poškozením a nebo zničením.

HLAVA PÁTÁ

VZTAHY FEDERÁLNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY KE STÁTNÍM ORGÁNŮM A ORGANIZACÍM

§ 28

Federální informační služba při plnění svých úkolů spolupracuje zejména s Radou obrany státu a orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

§ 29

(1) Federální informační služba je oprávněna při plnění svých úkolů požadovat od státních orgánů účinnou pomoc a informace související se zabezpečením a plněním jejích úkolů v oboru její působnosti.

(2) Státní orgány jsou povinny požadovanou pomoc a informace poskytnout, pokud jim v tom nebrání důvody stanovené jinými obecně závaznými právními předpisy.

HLAVA ŠESTÁ

NÁHRADA ŠKODY

§ 30

(1) Došlo-li u kohokoli k poškození zdraví nebo k jeho smrti v souvislosti s pomocí, kterou poskytl Federální informační službě nebo jejím příslušníkům na jejich žádost nebo s jejich vědomím, uhradí škodu tím vzniklou stát obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může nařízením stanovit, ve kterých případech a v jaké rozsahu

a) náleží tomu, kdo poskytl pomoc, vedle nároků na náhradu škody podle pracovněprávních předpisů i jednorázové mimořádné odškodnění,

b) se zvyšuje jednorázové odškodnění náležející podle pracovněprávních předpisů pozůstalým po tom, kdo poskytl pomoc, a kdy lze takové odškodnění přiznat osobám, které byly na toho, kdo poskytl pomoc, odkázány výživou.

(2) Každému, kdo poskytl pomoc uvedenou v odstavci 1, stát nahradí též škodu na věcech, která mu vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to dobře možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému však může být přiznána úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(3) Stát uhradí i škodu způsobenou osobou uvedenou v odstavci 2 jinému v souvislosti s pomocí poskytnutou Federální informační službě nebo jejím příslušníkům.

(4) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky stanoví nařízením, ve kterých případech stát přizná náhradu i jiné škody nebo újmy, které vznikly osobě jednající ve prospěch Federální informační služby podle § 21

(5) Právo státu na náhradu škody vůči tomu, kdo za ni poškozenému odpovídá podle občanského zákoníku, není předchozími ustanoveními dotčeno.

(6) Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem příslušníka Federální informační služby upravuje zvláštní předpis.2)

(7) Náhradu škody podle odstavců 1 až 4 a 6 poskytuje v zastoupení státu Federální informační služba.


HLAVA SEDMÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 31

Federální informační služba je povinna soustavně pečovat o zdravé a bezpečné podmínky výkonu služby svých příslušníků a poskytovat jim přiměřenou ochranu před nebezpečím, které jim hrozí pro výkon služby nebo v souvislosti s ní.

§ 32

(1) Příslušníci Federální informační služby nesmějí být členy politických stran nebo politických hnutí a nesmějí se aktivně zúčastňovat jejich činnosti a působit v jejich prospěch.

(2) Příslušníci Federální informační služby nesmějí být členy orgánů společností, které se zabývají výdělečnou činností.

§ 33

(1) Příslušníci Federální informační služby a každý, kdo plní úkoly na základě tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět státního tajemství, o kterých se dověděli v souvislosti s činností Federální informační služby.

(2) Na žádost orgánů činných v trestním řízení zprostí ředitel mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 1.

(3) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny předpisy o ochraně státního tajemství.3)

§ 34

Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zvláštního předpisu4) se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení podle § 7 odst. 3. Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona.

§ 35

(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti služebně zařazení ve Federální informační službě se dnem účinnosti tohoto zákona stávají příslušníky Federální informační služby; tímto dnem přecházejí práva a povinnosti ze služebních poměrů a ze vztahů s nimi souvisejících z federálního ministerstva vnitra na Federální informační službu.

(2) Do přijetí předpisů upravujících služební poměry příslušníků Federální informační služby se na služební poměry příslušníků Federální informační služby přiměřeně vztahuje zvláštní předpis5) a předpisy vydané k jeho provedení.

(3) Pokud je ve zvláštních předpisech6) ministr vnitra České a Slovenské Federativní Republiky zmocněn k jejich provedení ve vztahu k příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, má toto oprávnění ředitel ve vztahu k příslušníkům Federální informační služby.

§ 36

Převod nemovitostí a dalších prostředků pro zabezpečení Federální informační služby z federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České republiky a ministerstva vnitra Slovenské republiky na Federální informační službu upraví dohoda mezi příslušnými ministry vnitra a ředitelem.

§ 37

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 90 až 92 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění.

2) Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným postupem.

3) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb.

4) § 91 zákona č. 56/1991 Sb.

5) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 100/1970 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru