Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách

Částka 47/1991
Platnost od 20.06.1991
Účinnost od 01.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 21. mája 1991

o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 zákona č. 33/1965 Zb. o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia (o regresných náhradách) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách, v znení vyhlášky č. 86/1966 Zb. a vyhlášky č. 38/1968 Zb. sa mení takto:

1. § 2 znie:

"§ 2

O regresných náhradách rozhodujú obvodné úrady.1)".

2. Poznámka pod čiarou 1) znie:

"1) Položka 160 prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.".

3. § 3 sa vypúšťa.

4. V § 4 ods. 1 sa slová "a 3" vypúšťajú.

5. § 5, 6 a 7 vrátane nadpisov sa vypúšťajú.

6. § 8 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

7. V § 8 ods. 3 sa slová "Krajský národný výbor, prípadne Ministerstvo zdravotníctva môžu" nahrádzajú slovami "Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") môže".

8. V § 9 ods. 1 sa slová "sú miestne príslušné orgány národného výboru" nahrádzajú slovami "je miestne príslušný obvodný úrad".

9. § 9 ods. 2 sa vypúšťa. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

10. V § 9 ods. 2 sa číslo "4" nahrádza číslom "3".

11. § 10 sa vypúšťa.

12. V § 11 ods. 1 časť vety za zátvorkou sa vypúšťa.

13. § 11 ods. 2 sa vypúšťa. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

14. V § 15 ods. 1 v poslednej vete sa slová "stálych odborných poradcov regresnej komisie a súčinnosť," vypúšťajú.

15. V § 16 ods. 2 sa slová "Aj národné výbory" nahrádzajú slovami "Orgány príslušné na rozhodovanie o regresných náhradách".

16. V § 17 sa slová "Regresné komisie" nahrádzajú slovami "Okresné ústavy národného zdravia".

17. V § 19 tretia veta a v štvrtej vete slová "aj pomoc odborných poradcov podľa § 7 a" sa vypúšťajú.

18. § 20 ods. 2 znie:

"(2) V ostatných prípadoch po uplynutí lehoty na zaplatenie, prípadne po došetrení veci vzhľadom na oznámené námietky, predloží vec na rozhodnutie.".

19. § 20 ods. 3 sa vypúšťa.

20. § 21 ods. 1 znie:

"(1) V konaní o regresných náhradách je okresný ústav národného zdravia účastníkom.".

21. V § 24 ods. 6 sa prvá veta a časť druhej vety za bodkočiarkou vypúšťajú.

22. § 28 znie:

"§ 28

Rozhodnutie o dôvode

Ak sa právoplatne rozhodlo o niektorej časti regresnej náhrady, je toto rozhodnutie čo do dôvodu záväzné aj pre rozhodovanie o ostatných častiach regresnej náhrady z udalosti, z ktorej sa táto náhrada odvodzuje.".

23. V § 30 sa slová "okresný národný výbor" nahrádzajú slovami "obvodný úrad".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Minister:
Rakús v. r.

Přesunout nahoru