Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 239/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči

Částka 47/1991
Platnost od 20.06.1991
Účinnost od 01.07.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

ZÁKON

ze dne 23. května 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 před slovo "rozvoj" se vkládají slova "výkon a", před slovo "zvířat," se vkládají slova "chovaných i volně žijících", za slovo "zvířat," se vkládají slova "ochrany životního prostředí," a slovo "velkovýroby" se nahrazuje slovem "výroby".

2. V § 1 odst. 2 se slova "Orgány, organizace i občané jsou povinni" nahrazují slovy "Právnické a fyzické osoby jsou povinny".

3. V § 1 odst. 2 se za slovo "zvířat," vkládají slova "pro ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy živočišné výroby".

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovem "přepravy" vkládá středník a vypouštějí se slova "jakož i" a na konci se připojují slova "včetně celostátních ozdravovacích programů,".

5. V § 2 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Odbornou veterinární činností se rozumějí odborné veterinární úkony spojené s vykonáváním veterinární péče podle odstavce 1, které vyžadují zvláštní způsobilost pracovníků podle § 25 tohoto zákona.".

6. V § 3 se vypouštějí odstavce 2, 3 a 4 a označení odstavce 1.

7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Odborné veterinární činnosti vykonávají

a) orgány veterinární péče za účelem výkonu státní správy,

b) specializované organizace státní veterinární služby,

c) právnické a fyzické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a zákony České národní rady a Slovenské národní rady.".

8. V § 4 se vypouští písmeno b) a dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

V písmenu b) se v prvním řádku za slovo "koordinuje" vkládají slova "rozvoj vědy a techniky a" a vypouští se text na konci za slovy "státního území".

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo " nejvyšší" nahrazuje slovem "přirozené".

10. V § 5 odst. 1 se připojuje nové písmeno d), které zní:

"d) zajistit zdravotní kontrolu chovu zvířat podle druhu a úrovně chovu ve lhůtách a v rozsahu stanovených zvláštním předpisem.".

11. V § 5 odst. 3 se vypouští slovo "zdravé".

12. V § 7 odst. 2 se na konci připojují slova ", pokud v osvědčení podle odstavce 1 není uvedeno jinak.".

13. V § 8 se vypouští odstavec 3.

14. V § 9 odst. 2 se slova "Chovatelská organizace je povinna" nahrazují slovy "Chovatel je povinen".

15. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slovo "nákazy" vkládají slova "nebo jiného hromadného onemocnění".

16. V § 9 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zjistí-li právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 3a písm. c) při výkonu odborných veterinárních činností anebo dozví-li se jinak o podezření z nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, je povinna neprodleně

a) oznámit podezření orgánu veterinární péče,

b) provést potřebná předběžná vyšetření a opatření nutná ke zdolávání a zamezení šíření nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat.".

17. V § 10 odst. 1 se připojuje nové písmeno c), které zní:

"c) požádat před zahájením provozu příslušný orgán veterinární péče o vydání osvědčení o způsobilosti podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů.".

18. V § 12 odst. 2 se na konci připojují slova "nebo na jiných místech určených k tomuto účelu".

19. § 14 se vypouští.

20. V § 15 se vypouští odstavec 4.

21. V § 16 se vypouští odstavec 6.

22. V § 18 odst. 1 se odkaz 2) doplňuje takto:

"Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. 188/1989 Sb., o povolování výroby, dovozu, ověřování a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.".

23. V § 18 odst. 3 se slova "Organizace, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí" nahrazují slovy "Kdo vyrábí, dováží a uvádí" a slova "jsou povinny" se nahrazují slovy "je povinen".

24. V § 18 se vypouští odstavec 5.

25. V § 19 odst. 1 se připojuje nové písmeno d), které zní:

"d) veterinární prosekturu.".

26. V § 19 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

27. § 20 zní:

"§ 20

Kdo chová zvířata, vyrábí, zpracovává, ošetřuje, skladuje nebo přepravuje živočišné produkty, je povinen těla zvířat a živočišné produkty uvedené v § 19 písm. a) (dále jen"odpady živočišného původu") se zřetelem na jejich druh a okolnosti vzniku třídit, ošetřovat a do jejich odvozu nebo zpracování bezpečně ukládat ve vhodných prostorech.".

28. § 21 zní:

"§ 21

(1) Odpady živočišného původu se musí hospodárně zužitkovat k vhodnému účelu anebo neškodně odstranit, a to

a) osobou uvedenou v § 20, nebo

b) právnickými nebo fyzickými osobami na základě povolení příslušného orgánu veterinární péče (dále jen "asanační podnik").

(2) Příslušný orgán veterinární péče udělí povolení právnické nebo fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. b), jestliže

a) odborné veterinární činnosti budou vykonávány osobou odborně způsobilou (§ 25),

b) má k dispozici potřebná zařízení a přístroje,

c) má podmínky k dodržování potřebných protinákazových a hygienických opatření.

Povolení může příslušný orgán veterinární péče změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo nejsou podmínky nezbytné pro jeho udělení.

(3) Asanační podnik je povinen v určeném obvodě za úplatu zabezpečovat včasný svoz odpadů živočišného původu tak, aby nedocházelo k jejich škodlivému působení na prostředí.

(4) V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) je osoba uvedená v § 20 povinna neprodleně hlásit výskyt odpadů živočišného původu asanačnímu podniku.".

29. V § 22 odst. 1 písm. d) se na konci připojují slova "a plněním ostatních úkolů veterinární asanace".

30. V § 22 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "vyžadujících zvláštní péči".

31. V § 22 odst. 1 se na konci připojují nová písmena h), i) a j), která znějí:

"h) nad dodržováním zákazu týrání zvířat,

i) nad výkonem odborných veterinárních činností osob uvedených v § 3a písm. c),

j) nad tvorbou a ochranou životního prostředí před negativními vlivy pocházejícími ze zvířat ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) a ochranou potravin a surovin živočišného původu před kontaminací cizorodými látkami.".

32. V § 22 odst. 3 písm. a) a c) se slova "orgány, organizace a občané" nahrazují slovy "právnické a fyzické osoby".

33. V § 22 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova za čárkou.

34. V § 24 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "organizací".

35. V § 25 se vypouští odstavec 3.

36. V § 26 písm. a) se slovo "organizací" v obou případech nahrazuje slovy "právnických a fyzických osob" a za slovo "krmiva" se vkládají slova "a veterinární léčiva a přípravky".

37. V § 26 písm. b) se slovo "organizací" nahrazuje slovem "osob".

38. V § 27 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4., který zní:

"4. při výrobě, dovozu a uvádění do oběhu veterinárních léčiv a přípravků,".

39. V § 27 odst. 1 a 2 se za slovem "Organizaci" uvádí odkaz 2a), který zní:

"2a) § 1 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

40. V § 27 odst. 1 se slova "může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc Kčs" nahrazují slovy "se uloží pokuta až do výše 200 tisíc Kčs".

41. V § 27 odst. 2 se slova "může být uložena pokuta až do výše 100 tisíc Kčs" nahrazují slovy "se uloží pokuta až do výše 400 tisíc Kčs".

42. V § 27 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Výnos pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu České republiky nebo Slovenské republiky.".

43. § 28 odst. 1 zní:

"(1) Pokutu může orgán veterinární správy uložit do jednoho roku ode dne, kdy zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.".

44. V § 32 se vypouští odstavec 3.

45. § 33 zní:

"§ 33

V odůvodněných případech může orgán veterinární péče uložit závazným pokynem podle § 22 odst. 3 písm. d) tomu, kdo chová zvířata, vyrábí, zpracovává, ošetřuje, skladuje nebo přepravuje živočišné produkty, vypracování

a) pohotovostního plánu ochranných a zdolávacích opatření nebo veterinárních hygienických opatření pro případ výskytu velmi nebezpečných nákaz zvířat,

b) ozdravovacího plánu na zdolání stanovených nebezpečných nákaz, hospodářsky významných jiných hromadných onemocnění a poruch reprodukce zvířat,

c) programu hygienických a sanitačních opatření.".

46. § 35 zní:

"§ 35

(1) Ministerstvo zemědělství České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem

a) podrobnosti o udělení souhlasu vystavením veterinárního osvědčení při přemisťování zvířat se zřetelem na druh zvířat, způsob a účel jejich chovu, jakož i o veterinárních podmínkách pro konání svodu zvířat a povinnostech pořadatele při něm,

b) podrobnosti o obecných a zvláštních veterinárních hygienických požadavcích na živočišné produkty, o veterinárním vyšetření jatečných a ostatních zvířat a živočišných produktů a o podmínkách a rozsahu povinného zabezpečení preventivních a léčebných úkonů v chovech zvířat,

c) podrobnosti o zdravotní nezávadnosti a používání krmiv,

d) veterinární podmínky pro povolení dovozu, vývozu a průvozu zvířat, živočišných produktů a krmiv, jakož i předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz,

e) podrobnosti o

1. veterinárních požadavcích na péči o zdraví zvířat, zejména na prostředí, ošetřování, výživu a jejich plemenitbu,

2. předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání,

3. tom, které nákazy se považují za velmi nebezpečné a která jsou jiná hromadná onemocnění zvířat,

4. veterinární asanaci,

5. veterinárních podmínkách prodeje živočišných produktů na tržištích, v tržnicích a prodeje potravin živočišného původu.

(2) Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem povolování výroby, ověřování, uvádění do oběhu, používání a kontrolu veterinárních léčiv a přípravků, jakož i veterinární a zdravotní podmínky pro povolování jejich dovozu.

(3) Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o organizaci a způsobu specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků.

(4) Ministerstvo zemědělství České republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské republiky upraví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o poskytování podpor a náhrad k úhradě nebo zmírnění škod, popřípadě nákladů vzniklých provedením ochranných a zdolávacích opatření, jakož i škod vzniklých uhynutím zvířat v důsledku nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat.".

47. Slova "federální ministerstvo zemědělství a výživy" se v zákoně (s výjimkou § 36) nahrazují slovy "federální ministerstvo hospodářství", slova "Československá socialistická republika", "Česká socialistická republika" a "Slovenská socialistická republika" se nahrazují slovy "Česká a Slovenská Federativní Republika", "Česká republika" a "Slovenská republika", slova "národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "Sbor národní bezpečnosti" se nahrazují slovem "policie".

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, jak vyplývá z tohoto zákona.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru