Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 232/1991 Sb.Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Částka 46/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 01.06.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

232

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. května 1991

o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Tento zákon upravuje podmínky a způsob navrácení majetkových práv podle zákona č. 173/1990 Sb. ve znění zákona č. 247/1991 Sb.

(2) Oprávněnými organizacemi k navrácení majetkových práv jsou Československá obec sokolská a ostatní znovu vzniklé dobrovolné organizace, jimž byla majetková práva odňata zákony č. 187/1949 Sb., č. 71/1952 Sb. a č. 68/1956 Sb. a které uplatní své nároky u právního nástupce organizace uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, do 31. prosince 1991.

§ 2

(1) Nárok na navrácení majetkových práv uplatní oprávněná organizace písemnou výzvou ve lhůtě uvedené v § 2 zákona č. 173/1990 Sb. ve znění zákona č. 247/1991 Sb. u právního nástupce organizace uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. (dále jen "povinná organizace").

(2) K písemné výzvě připojí oprávněná organizace

a) doklad o registraci podle zvláštního předpisu1) a své stanovy,

b) doklady prokazující uplatňovaný nárok;2) jde-li o navrácení práv k movitým věcem doklady prokazující, kde se věc nalézá.

§ 3

(1) Předloží-li oprávněná organizace doklady podle § 2 odst. 2, uzavře s ní povinná organizace do 30 dnů dohodu o navrácení majetkových práv.

(2) Odmítne-li povinná organizace uzavřít dohodu podle odstavce 1, může oprávněná organizace uplatnit své nároky u orgánů hospodářské arbitráže nejpozději do 31. července 1992.

§ 4

Majetková práva v rozsahu podle § 1 se navracejí oprávněným organizacím ve stavu, v němž jsou movité i nemovité věci ke dni uzavření dohody.

§ 5

Oprávněné organizace jsou povinny do 60 dnů po nabytí vlastnictví k nemovitému majetku učinit návrh příslušnému středisku geodézie na zápis tohoto majetku do evidence nemovitostí.3)


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1991.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

2) Např. retribuční dekrety.

3) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

Přesunout nahoru