Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 227/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/1991
Platnost od 24.06.1991
Účinnost od 24.06.1991
Zrušeno k 01.12.1999 (218/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

227

ZÁKON

ze dne 15. května 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 309/1990 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který včetně odkazu zní:

"(4) Vojáků v činné službě smí být se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky použito také při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic. Vojáci při střežení mají práva a povinnosti jako příslušníci Sboru národní bezpečnosti.1) Podrobnosti stanoví vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením.

1) Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 9 odst. 3 se dosavadní odkaz 1) označuje jako odkaz 2).

3. V § 15 odst. 3 ve čtvrté větě se slova "není opravného prostředku" nahrazují slovy "se může bra nec odvolat "; za čtvrtou větu se vkládá nová věta, která zní: "Odvolání proti odvodnímu rozhodnutí je možné pouze na základě nových skutečností, které v době odvodního řízení nebyly známé; podání odvolání nemá odkladný účinek.".

4. V § 15 odst. 4 se slovo "krajské" nahrazuje slovem "vyšší3)".

5. V § 15 odst. 4 odkaz 3) zní:

3) Komise u územního vojenského správního orgánu druhého stupně.".

6. V § 18 odst. 1 se slovo "krajská" nahrazuje slovem "vyšší".

7. V § 18 odst. 4 se slovo "krajské" nahrazuje slovem "vyšší".

8. § 19 odst. 1 zní:

"(1) Branci se při použití veřejných dopravních prostředků hradí výdaje vynaložené na cestu z místa trvalého nebo přechodného bydliště k zápisu, odvodu a zpět.".

9. V § 22 odst. 1 písm. e) se vypouští slova "podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu".

10. V § 25 se za odstavec 1 zařazuje nový odstavec 2, který zní:

"(2) Vojáci z povolání setrvávají ve vojenské činné službě do splnění převzatého závazku, který činí nejméně 10 let.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako 3 a 4; v nově označeném odstavci 3 se za slova "Vojáci z povolání" vkládají slova "po splnění převzatého závazku se svým souhlasem".

11. § 30 odst. 3 zní:

"(3) O žádostech za určení k náhradní službě rozhoduje náčelník okresní vojenské správy. Řízení o žádostech upraví vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením.".

12. V § 30 odst. 4 se v první větě slovo "komise" nahrazuje slovy "náčelník okresní vojenské správy".

13. V § 33 odst. 2 se vypouští odkaz 2).

14. § 34 odst. 1 první věta zní: "Odvedencům, kteří se připravují na určité povolání, lze na jejich žádost povolit odklad základní (náhradní) služby, a to nejdéle do stanoveného nástupního dne v roce, v němž dovrší 25 let, a jde-li o studující vysokých škol, do ukončení studia, nejdéle však do 30 let.".

15. V § 34 odst. 1 se v druhé větě číslovka "22" nahrazuje číslovkou "25".

16. V § 37 odst. 3 se připojuje třetí věta, která zní: "Výši náhrady za nesplnění závazku k další službě stanoví federální ministerstvo obrany a federální ministerstvo vnitra v dohodě s federálním ministerstvem financí.".

17. § 39 odst. 1, 2 a 3 znějí:

"(1) Vojíni, svobodníci a poddůstojníci v záloze jsou povinni vojenskými cvičeními v úhrnné době 12 týdnů; vojáci v záloze, kteří konali základní (náhradní) službu kratší než tři čtvrtiny této služby (§ 27 odst. 2 a 3, § 28 odst. 3), jsou povinni vojenskými cvičeními v úhrnné době 16 týdnů.

(2) Generálové, důstojníci a praporčíci v záloze jsou povinni vojenskými cvičeními v úhrnné době 16 týdnů; do ní se započítávají vojenská cvičení, která vykonali jako příslušníci mužstva nebo poddůstojníci.

(3) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky stanoví nařízením počet vojenských cvičení, přičemž určí za jakých podmínek může federální ministerstvo obrany stanovit délku a dobu konání jednotlivých vojenských cvičení a prominout konání vojenského cvičení nebo jeho části a stanovit, v kterých případech lze vykonanou mimořádnou nebo zvláštní službu započítat jako vojenské cvičení.".

18. V § 39 se vypouští odstavec 7 a odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

19. V § 51 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavce 1.

20. V § 52 odst. 4 první věta zní: "Osoby, které poruší odvodní povinnost nebo naruší průběh odvodního řízení, neuposlechnou povolání vydaného na základě branného zákona orgánem vojenské správy, úmyslně zničí, poškodí nebo zneužijí průkaz vydaný branci nebo vojákovi anebo průkaz o neschopnosti k vojenské činné službě, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 3000 Kčs.".

21. § 76 odst. 1 včetně odkazů 4) a 5) zní:

"(1) Pokud tento zákon nebo předpisy vydané podle něho nestanoví jinak, jsou k vydávání rozhodnutí a opatření podle tohoto zákona příslušné v prvním stupni okresní (a jim na roveň postavené) vojenské správy a příslušné územní orgány státní správy, ve druhém stupni velitelství vojenských okruhů4) a příslušné územní orgány státní správy5). Sídla územních vojenských správních orgánů a obvody jejich působnosti stanoví federální ministerstvo obrany. Příslušnost vojenských útvarů ve věcech vojáků v činné službě upraví federální ministerstvo obrany a federální ministerstvo vnitra služebními předpisy.

4) Územní vojenské správní orgány s obvodem působnosti na území příslušné republiky.

5) Např. zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon SNR č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.".
Dosavadní odkaz 3) se vypouští."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru