Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 219/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů

Částka 44/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 01.07.1991
Zrušeno k 01.05.2004 (85/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

219

Zákon

ze dne 17. května 1991 Sb.,

kterým se mění doplňuje zákon č. 105/1990 Sb.,o soukromém podnikání občanů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 3 se vypouštějí slova "na zemědělskou výrobu".

2. Za § 12 se vkládá nová část II A, která zní:

" ČÁST II A

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA PROVOZOVANÁ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY

§ 12a

(1) Zemědělskou výrobou provozovanou podnikatelem (dále jen "samostatně hospodařící rolník"), jehož činnost spočívá v provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách (dále jen "zemědělská výroba"), se podle tohoto zákona rozumí činnost fyzické osoby, která osobně, nebo pomocí jiných osob

a) vyrábí výrobky zemědělské výroby za účelem získání trvalého zdroje příjmů, zejména jejich prodejem, popřípadě

b) provádí úpravu nebo jiné zpracování své zemědělské produkce; pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů,9a) jen s tímto souhlasem nebo

c) poskytuje příležitostně práce nebo výkony v souvislosti se zemědělskou výrobou, při nichž využívá prostředků a zařízení sloužících zemědělské výrobě, zpravidla v době, kdy nejsou pro tuto výrobu plně využívány, nebo dobývá nevyhrazené nerosty.

(2) Samostatně hospodařící rolník provozuje zemědělskou výrobu vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.

§ 12b

(1) Příslušný orgán České republiky nebo Slovenské republiky9b) zapíše samostatně hospodařícího rolníka do evidence na základě jeho ohlášení.

(2) V evidenci podle odstavce 1 je uvedeno jméno a příjmení samostatně hospodařícího rolníka, místo jeho trvalého bydliště, rodné číslo, popřípadě údaje o zvláštním oprávnění nebo povolení, pokud se k určitému druhu činnosti podle zvláštních předpisů vyžadují,9a) a den zápisu do evidence.

(3) Samostatně hospodařící rolník ohlásí příslušnému orgánu do 15 dnů změnu skutečností vedených v evidenci, jakož i ukončení své zemědělské výroby.

§ 12c

(1) O zápisu do evidence vydá příslušný orgán samostatně hospodařícímu rolníkovi osvědčení. Současně vyrozumí příslušný orgán vykonávající správu daně, příslušnou pojišťovnu, příslušný orgán státní statistiky a příslušný orgán provádějící sociální zabezpečení; stejně se postupuje při změně a zániku skutečností vedených v evidenci a při ukončení zemědělské výroby.

(2) Na základě vyrozumění podle odstavce 1 přidělí příslušný orgán státní statistiky samostatně hospodařícímu rolníkovi identifikační číslo, které orgán uvedený v § 12b odst. 1 zapíše do evidence.

§ 12d

(1) Jednotlivě hospodařící rolník vedený doposud v evidenci obecního úřadu9b) podle dosavadních předpisů9c) se považuje dnem účinnosti tohoto zákona za samostatně hospodařícího rolníka s právy a povinnostmi v tomto zákoně vymezenými.

(2) Samostatně hospodařící rolníci nakupují výlučně pro potřebu svého hospodářství za ceny bez daně z obratu výrobky uvedené ve zvláštním předpisu.9d)

§ 12e

Samostatně hospodařící rolník vedený v evidenci podle § 12b se může zapsat do podnikového rejstříku. Návrh na zápis může v takovém případě podat k začátku kalendářního roku, nejpozději do 15. února běžného roku, a současně je povinen o této skutečnosti vyrozumět orgán příslušný k evidenci.

§ 12f

Právní vztahy při provozování zemědělské výroby a v souvislosti s ní mezi samostatně hospodařícími rolníky navzájem nebo mezi nimi a československými právnickými osobami a podnikateli se řídí hospodářským zákoníkem, s výjimkou ustanovení, jež stanoví bez souhlasu stran vznik povinnosti uzavřít, změnit nebo zrušit smlouvu nebo pravomoc založit, změnit nebo zrušit závazkové vztahy, jakož i těch ustanovení, která svým obsahem neodpovídají povaze provozování zemědělské výroby nebo jsou v rozporu s postavením samostatně hospodařícího rolníka.

§ 12g

Samostatně hospodařící rolník je povinen vést účetnictví v souladu se stanovenými účetními zásadami.9e)

§ 12h

Ustanovení části II a § 13, § 18 odst. 2, § 23, 25 a 28 se na samostatně hospodařícího rolníka nevztahují.".


Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, jak vyplývá z tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

9a) Například zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem a vyhláška ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

9b) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

9c) Směrnice ministerstva zemědělství a výživy ČSR k zajištění nákupu zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků do státních fondů ze dne 18. května 1970, registrované v částce 20/1970 Sb.

9d) Opatření federálního ministerstva financí o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky. Finanční zpravodaj č. 21/1990, částka 8.

9e) Výnos federálního ministerstva financí č. j. V/2-4 900/90.

Přesunout nahoru