Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 215/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky

Částka 43/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 02.04.1991
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 1990 byla v Seoulu podepsána Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 2. dubna 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda

o obchodní a ekonomické spolupráci

mezi

vládou České a Slovenské Federativní Republiky a

vládou Korejské republiky

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Korejské republiky (dále nazývané „smluvní strany"),

vedeny přáním podporovat a rozšiřovat obchodní a ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

vědomy si výhod, které mohou smluvním stranám vzniknout z užší spolupráce v ekonomické oblasti,

dospěly k následující dohodě:

Článek 1

Smluvní strany vyvinou v rámci svých právních předpisů veškeré úsilí pro podporu a zajištění dobrých ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi.

Článek 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou doložku nejvyšších výhod s ohledem na cla, daně a ostatní poplatky, stejně jako na celní formality a ostatní záležitosti spojené s vývozem a dovozem zboží ve shodě s podmínkami Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Článek 3

Doložka nejvyšších výhod, kterou si smluvní strany vzájemně poskytují dle výše uvedeného článku této dohody, se nebudou vztahovat na:

a) Výhody a výjimky, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo v budoucnu poskytne svým sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku;

b) Výhody, výsady a výjimky, které byly nebo budou poskytnuty kteroukoliv ze smluvních stran vzhledem k její účasti v oblasti volného obchodu a celní unie.

Článek 4

Každá ze smluvních stran bude s výhradou svých platných právních předpisů podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti průmyslu, obchodu, financí, zemědělství, turistiky, dopravy a společných operací na trzích třetích zemí.

Článek 5

Vzájemná spolupráce v oblastech uvedených v článku 4 bude prováděna, inter alia, pomocí:

a) výměnou obchodních a technických zastoupení, skupin a delegací;

b) zakládáním podniku se zahraniční majetkovou účastí;

c) výměnou odborníků, poradců a zaškolováním pracovníků;

d) služeb konsultačních servisů;

e) výstav a veletrhů;

f) jakýchkoliv dalších forem spolupráce, která může být dohodnuta smluvními stranami.

Článek 6

Vývoz a dovoz zboží mezi oběma zeměmi bude prováděn na základě kontraktů, které budou uzavírány mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí v souladu s články této dohody a se zákony a předpisy, které jsou platné v zemích smluvních stran.

Článek 7

Smluvní strany, v souladu s právními předpisy, které jsou platné v jejich zemích, osvobodí následující zboží od celních poplatků, daní a dalších poplatků během vývozu a dovozu:

a) vzorky a propagační materiál bez obchodní ceny;

b) nářadí a nástroje přivezené do země za účelem oprav, pokud dojde ke zpětnému vývozu tohoto zboží;

c) zboží pro krátkodobé i dlouhodobé veletrhy a výstavy; pokud dojde k zpětnému vývozu tohoto zboží;

d) specializované kontejnery a balení typů používaných v mezinárodním obchodě jako vratné obaly.

Článek 8

Každá ze smluvních stran bude podněcovat účast svých právnických a fyzických osob na obchodně-propagačních akcích, jako jsou veletrhy, výstavy, specializované mise a semináře organizované v obou zemích v zájmu rozvoje vzájemných obchodních vztahů.

Článek 9

Všechny vzájemné platby z obchodních transakcí dle této dohody budou prováděny ve volně směnitelných měnách v souladu s právními předpisy v každé jednotlivé zemi.

Článek 10

1. V zajmu úspěšného provádění této dohody smluvní strany souhlasí s ustanovením Smíření komise složené z reprezentantů obou zemí.

2. Funkce Smířené komise bude zahrnovat zejména:

a) hodnocení stavu provádění této dohody;

b) zjišťování možnosti zvyšování a rozšiřování obchodních a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi;

c) předkládání a studium návrhů vytvořených za účelem doporučení dalších opatření pro dynamicky rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce smluvních stran.

3. Smíření komise se bude v zásadě setkávat jednou ročně střídavě v hlavních městech obou zemí, nebo kdykoliv, kdy dojde k dohodě smluvních stran.

Článek 11

1. Smluvní strany budou podporovat rychlé a spravedlivé vyrovnání obchodních sporů mezi účastníky vzájemných obchodních transakcí obou zemí podle této dohody.

2. Smluvní strany budou podporovat partnery vzájemných obchodních transakcí, aby využívali ve svých kontraktech arbitrážní doložky pro vyřešení obchodních sporů v souladu s mezinárodně uznávanými arbitrážními pravidly, nebo dle toho, jak si účastníci transakce odsouhlasí.

3. Místo arbitrážních řízení může být v kterékoliv zemi, která je členem Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, což bude respektováno oběma smluvními stranami.

Článek 12

1. Tato dohoda vstoupí v platnost v den, kdy smluvní strany vzájemně oznámí, že všechny právní požadavky pro vstup v platnost byly splněny.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti v období 5 let a bude pokračovat i poté, pokud kterákoliv ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně šest měsíců předem úmysl tuto dohodu ukončit.

Článek 13

Tato dohoda může být změněna nebo ukončena vzájemným souhlasem. Změna nebo ukončení této dohody nebude mít vliv na platnost již uzavřených kontraktů mezi právnickými a fyzickými osobami obou zemí.

Což osvědčujíce, podepsali tuto dohodu níže podepsaní, kteří jsou plně zplnomocněni svými vládami.

Podepsáno v Seoulu dne 26. října 1990 ve dvou originálech v českém, korejském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakékoliv nesrovnalosti v interpretaci bude rozhodující anglický text.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Korejské republiky:
Choi Ho Gung v. r.

Přesunout nahoru