Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 209/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky a spolupráci a výměně v oblasti mládeže

Částka 42/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 06.02.1991
Zrušeno k 01.12.1993 (29/1994 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

209

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi
vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 6. února 1991.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Francouzské republiky, dále jen „smluvní strany",

vedeny přáním dále rozvíjet dvoustranné vztahy, přesvědčeny, že rozmach výměn a všestranných styků mezi mladými lidmi obou smluvních stran vytvářejí významný vklad pro upevnění jejich vztahů,

ve snaze dát nový podnět těmto výměnám,

berouce v úvahu Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky podepsanou 26. října 1967,

se dohodly následovně:

Článek 1

1. Smluvní strany podporují rozvoj přátelských vztahů mezi mladými lidmi obou zemí zejména uskutečňováním setkání, výměn a prohlubování spolupráce v této oblasti na základě vzájemnosti.

2. Smluvní strany podporují spolupráci a navazování přímých vztahu mezi mládežnickými sdruženími, jakož i mezi orgány státní a místní správy i organizacemi a institucemi odpovědnými za oblast mládeže.

3. Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se uskutečňují bez rozdílu sociálního původu, politické příslušnosti, rasy nebo náboženského vyznání.

4. Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se týkají mladých lidí až do věku 26 let bez ohledu na jejich členství v mládežnických sdruženích.

Tato věková hranice se nevztahuje na odborníky, pedagogy, kulturní a organizační pracovníky odpovědné za oblast mládeže.

Článek 2

Smluvní strany napomáhají spolupráci a výměně v oblasti mládeže, zejména pokud jde o:

- vzájemné poznávání kultury, civilizace a způsobu života v každé z obou zemí

- demokracii a lidská práva

- solidaritu a humanitární otázky

- vzdělávání a především výuku jazyku

- uměleckou, sportovní a zájmovou činnost ve volném čase

- ochranu a rozvoj kulturního dědictví

- ochranu životního prostředí a přírody

- mimoškolní vědeckou a technickou činnost

- základ ekonomických otázek a podnikatelské činnosti

- školení odborníků a odpovědných pracovníků ve sdruženích mládeže a specialistů v oblasti mládeže

- výměnu informací a zkušeností a uskutečňování společných studií a výzkumů v oblasti mládeže

- poskytování informací mladým lidem.

Článek 3

Mládežnická sdružení, školy a instituce specializované v oblasti mládeže iniciují programy spolupráce a výměn. Vytvářejí, uskutečňují je a berou na sebe odpovědnost za jejich provádění.

Článek 4

Smluvní strany se zavazují napomáhat a usnadňovat spolupráci škol za účelem naplnění cílů této dohody, a to především:

- přímou spoluprací mezi školami

- výměnami skupin žáků doprovázených svými pedagogy v rámci družebních styků škol

- dopisováním mezi žáky.

Článek 5

Účastníci výměny mládeže jsou ubytováni zejména v zařízeních určených pro mladé lidi, jako napě. rekreační střediska, mládežnické ubytovny a v podobných zařízeních, jakož i v rodinách.

Článek 6

Smluvní strany usilují o to, aby do výběru účastníků výměn podle bydliště a do výběru místa, v nichž se budou konat výměnné akce, byly vyváženě zahrnuty všechny regiony každé země.

Článek 7

Výměny mládeže uskutečňované na základě této dohody jsou organizovány na zásadě reciprocity, bez devizového vybavení a v souladu s předpisy přijímající země.

Přijímající mládežnická sdružení nebo instituce uhradí:

- náklady pobytu (ubytování, stravování, kapesné)

- náklady na vnitrostátní dopravu a další náklady spojené s uskutečňovaným programem.

Vysílající mládežnická sdružení nebo instituce uhradí cestovní náklady z místa bydliště do místa konání výměny a zpět, včetně nákladů na pojištění spojených s touto mezinárodní dopravou.

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje bezplatnou lékařskou péči francouzským účastníkům výměn po dobu pobytu na československém území pro případ náhlého onemocnění a úrazu a dbá, aby byli pojištěni proti rizikům spojeným s občanskoprávní odpovědností.

Vláda Francouzské republiky dbá, aby po dobu pobytu československých účastníků výměn na francouzském území francouzská mládežnická sdružení a instituce sjednaly v jejich prospěch pojištění pro případ náhlého onemocnění a úrazu a pojistily je proti rizikům spojeným s občanskoprávní odpovědností.

Mládežnická sdružení nebo instituce, kterých se programy výměn a spolupráce týkají, mohou využívat pomoci smluvních stran v souladu s vnitrostátními předpisy každé země.

Článek 8

Smluvní strany vytvoří Smíšený výbor, který je pověřený uskutečňováním této dohody a zajišťuje koordinační činnost v oblasti výměn mládeže.

Složení Smíšeného výboru bude ustanoveno diplomatickou cestou do dvou měsíců po vstupu této dohody v platnost. Smíšený výbor vypracuje svůj vnitřní řád a programy výměn a spolupráce.

Smíšený výbor informuje o svých programech Smíšenou komisi zřízenou podle článku 21 Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky ze dne 26. října 1967.

Článek 9

Výměny mladých lidí za účelem pracovní činnosti či odborné a vědecké stáže, jakož i činnost v oblasti vrcholového sportu, nejsou předmětem této dohody.

Článek 10

Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že byly splněny ústavní náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí druhého písemného oznámení.

Tato dohoda je uzavřena na pětileté období. Poté bude její platnost mlčky prodlužována na dobu neomezenou, pokud jí jedna ze smluvních stran kdykoliv nevypoví v jednoroční lhůtě.

Dáno v Praze, 13. září 1990 ve dvou vyhotoveních česky a francouzsky, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v. r.
místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí

Za vládu Francouzské republiky:
Roland Dumas v. r.
ministr zahraničních věcí Francouzské republiky

Přesunout nahoru