Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/1991 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.

Částka 42/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

207

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 2. května 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Vyhláška stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce a právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů4) (dále jen "organizace") ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit.".

2. § 241 odst. 3 zní:

"(3) Mimo případy uvedené v odstavci 2 se může organizace od ustanovení této vyhlášky odchýlit pouze za podmínek stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce. Návrh na odchylku, doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, doporučený příslušným odborovým orgánem nebo orgánem Rolnického družstevního svazu a u výrobních družstev komisí péče o členy,5) předkládá organizace prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti práce.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Gerner v. r.

Poznámky pod čarou

4) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

5) § 45 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

Přesunout nahoru