Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 197/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Částka 40/1991
Platnost od 30.05.1991
Účinnost od 30.05.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

197

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. apríla 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 odsek 3 znie:

"(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) strojársky a elektrotechnický priemysel,

b) priemysel ťažby a spracovania rúd a magnezitu,

c) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,

d) teplárenstvo a plynárenstvo,

e) ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu a pre vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,

f) hutníctvo a štátnu službu pre drahé kovy,

g) diaľničné hospodárstvo, civilné letectvo a pre vodnú dopravu okrem vnútroštátnej riečnej dopravy,

h) spoje,

i) verejné práce

v rozsahu patriacom do pôsobnosti Slovenskej republiky.1)".

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 1), ktorá znie:

"1) Čl. 9 ústavného zákona č. 556/1990 Zb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii.".

Čl. II

Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)

Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 2), ktorá znie:

"2) Čl. 28b ods. 2 ústavného zákona č. 556/1990 Zb.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru