Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 195/1991 Sb.Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru

Částka 40/1991
Platnost od 30.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Zrušeno k 01.06.1994 (74/1994 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

195

ZÁKON

ze dne 14. května 1991

o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon se vztahuje na pracovníky organizací,1) u nichž dochází při organizačních změnách nebo racionalizačních opatřeních k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou organizací z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, a na ženy, u nichž dochází k rozvázání pracovního poměru v důsledku uplatnění zákazu některých prací a pracovišť pro ženy,2) (dále jen "uvolňovaný pracovník").

§ 2

Tento zákon se nevztahuje na

a) uvolňované pracovníky, kteří konají v organizaci práce ve vedlejším pracovním poměru,

b) pracovníky, u nichž při organizačních změnách nebo racionalizačních opatřeních dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jinou organizaci,3)

c) příslušníky ozbrojených sil, ozbrojených sborů nebo ozbrojených služeb v činné službě.

§ 3

(1) Uvolňovanému pracovníku přísluší odstupné, jako jednorázový příspěvek, ve výši dvojnásobku průměrného výdělku zjištěného u něho podle pracovněprávních předpisů4) naposledy před skončením pracovního poměru.

(2) V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu vydaném v dohodě s příslušným odborovým orgánem, lze odstupné podle odstavce 1 zvýšit až o trojnásobek průměrného výdělku, popřípadě stanovit podmínky, za kterých toto odstupné přísluší; to se vztahuje i na organizace, které neprovozují podnikatelskou činnost.

(3) Odstupné vyplácí organizace po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném v organizaci pro výplatu mzdy, pokud se organizace nedohodne s uvolňovaným pracovníkem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

(4) Odstupné se hradí ze mzdových prostředků.5)

(5) Zdaňování odstupného upravují zvláštní předpisy.6)


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

(1) Odstupné podle tohoto zákona se poskytuje i v organizacích, v nichž se na pracovněprávní nebo obdobné pracovní vztahy vztahuje zákoník práce podle zvláštních předpisů,7) pokud tyto zvláštní předpisy nestanoví jinak.

(2) Na právní vztahy, které vznikají při poskytování odstupného, se vztahuje zákoník práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Průměrným výdělkem uvolňovaného pracovníka se pro účely odstupného podle tohoto zákona rozumí jeho průměrný měsíční výdělek.

§ 5

Pokud uvolňovaný pracovník po skončení pracovního poměru nastoupí opět do zaměstnání v dosavadní organizaci před uplynutím doby určené podle výše poskytnutého odstupného (§ 3 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 3), je povinen vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část. Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od opětovného nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené podle věty první.

§ 6

(1) Nároky na hmotné zabezpečení uvolňovaného pracovníka, u něhož došlo ke skončení pracovního poměru přede dnem účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů. Podle dosavadních předpisů se též posuzuje poskytování odstupného, jestliže bylo sjednáno v dohodě o rozvázání pracovního poměru uzavřené podle dosavadních předpisů přede dnem účinnosti tohoto zákona, na základě které pracovní poměr skončí po tomto dni.

(2) Nároky na hmotné zabezpečení pracovníka, u něhož při organizačních změnách nebo racionalizačních opatřeních došlo ke změně pracovní činnosti vyžadující změnu sjednaného druhu práce přede dnem účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů.

§ 7

Zrušují se

1. § 7 a 17 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.,

2. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 312/1990 Sb.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. května 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 1 a § 269 odst. 2 zákoníku práce.
§ 2 nařízení vlády ČSFR č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 14/1991 Sb.

2) § 150 zákoníku práce.

3) Například § 249 až 251 zákoníku práce.

4) § 275 zákoníku práce.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku.

5) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků.

6) § 6 odst. 14 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 311/1990 Sb.

7) Například zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

Přesunout nahoru