Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 189/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování

Částka 38/1991
Platnost od 28.05.1991
Účinnost od 28.05.1991
Zrušeno k 01.07.2005 (224/2005 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

189

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 3. května 1991

o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 10 odst. 7 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 522/1990 Sb.:


§ 1

Státní podnik, státní organizace nebo jejich právní nástupce (dále jen "podnik"), který požádá ústřední orgán státní správy, na který bylo bezplatně převedeno právo hospodaření s majetkem sloužícím převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti (dále jen "ústřední orgán"), o uzavření smlouvy o bezplatném užívání majetku středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,1) je povinen k této žádosti předložit zejména

a) hospodářský program podniku,

b) program kvalifikačního rozvoje podniku,

c) návrh ekonomického, materiálního a personálního zabezpečení činnosti středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,

d) stanoviska odborových orgánů středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování.

§ 2

(1) Majetek středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, který je předmětem smlouvy podle § 1, musí být podnikem využíván tak, aby kapacita středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování sloužila pro přípravu žáků na povolání a odborné činnosti.

§ 3

(1) Právo bezplatně užívat majetek středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování zaniká dohodou, uplynutím stanovené doby nebo výpovědí.

(2) Důvodem pro vypovězení smlouvy uzavřené podle § 1 ze strany ústředního orgánu je

a) neplnění základních úkolů ve výchově a vzdělávání podnikem,

b) nedodržení podmínek uvedených v § 2 ze strany podniku.

(3) Důvodem pro vypovězení smlouvy podle § 1 ze strany podniku je zásadní změna předmětu jeho činnosti, v jejímž důsledku nemůže plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.

(4) Výpovědní lhůta se stanoví tak, aby končila ke konci školního roku a činila nejméně 9 měsíců.


Závěrečná ustanovení

§ 4

Tato vyhláška se vztahuje též na speciální střední odborná učiliště, odborná učiliště a učiliště.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 odst. 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 522/1990 Sb.

Přesunout nahoru