Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/1991 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Částka 38/1991
Platnost od 28.05.1991
Účinnost od 28.05.1991
Zrušeno k 17.03.2003 (72/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 17. dubna 1991

o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo") podle § 13 písm. b) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1zrušeno

§ 2

Sestavování a složení komisí

(1) Konkursní komisi (dále jen "komise") sestavuje a její členy včetně předsedy jmenuje ten, kdo je oprávněn jmenovat osoby do funkce, na niž se konkurs vyhlašuje (dále jen "vyhlašovatel"), který nejpozději 30 dní před konáním konkursu vhodným způsobem veřejně oznámí:

a) název funkce a školy nebo školského zařízení anebo předškolního zařízení, kde má být funkce vykonávána,

b) kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními předpisy,

c) název a adresu vyhlašovatele, kterému se podávají přihlášky,

d) náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

(2) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ústředního školního inspektora

- tři vedoucí zaměstnanci ministerstva, z toho po jednom zástupci za oblast vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy,2) za oblast ekonomickou a za oblast správní nebo kontrolní,

- tři odborníci jmenovaní ministerstvem, z toho jeden odborník v oblasti školní inspekce, jeden v oblasti státní správy a samosprávy ve školství a jeden v oblasti vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy.3)

(3) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školského úřadu

- jeden zástupce ministerstva,

- jeden zástupce okresního úřadu,

- jeden zástupce okresní školské rady,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství,

- jeden psycholog.

(4) Za členy komise jsou jmenováni v případech konkursů na funkci ředitele školy zřizované školským úřadem4) a na funkci ředitele základní školy zřizované obcí:5)

a) pokud není zřízena rada školy

- jeden zástupce školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy,

- jeden zástupce obce;

b) pokud je zřízena rada školy

- jeden zástupce školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden zástupce obce,

- jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků (dále jen "zákonný zástupce")6) a zletilých žáků,

- jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.6)

(5) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školy a ředitele školského výchovného zařízení7) zřizovaných ministerstvem:8)

a) pokud není zřízena rada školy

- jeden zástupce ministerstva nebo územně příslušného školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy nebo školského výchovného zařízení,

- jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy,

- jeden zástupce obce;

b) pokud je zřízena rada školy

- jeden zástupce ministerstva nebo územně příslušného školského úřadu,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy nebo školského výchovného zařízení,

- jeden zástupce obce,

- jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců6) a zletilých žáků,

- jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.6)

(6) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci ředitele školy zřizované obcí se souhlasem ministerstva:9)

a) pokud není zřízena rada školy

- dva zástupci obce, která je zřizovatelem školy,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- dva odborníci v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy;

b) pokud je zřízena rada školy

- dva zástupci obce, která je zřizovatelem školy,

- jeden školní inspektor České školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení podle druhu a typu školy,

- jeden člen rady školy z řad zákonných zástupců6) a zletilých žáků,

- jeden člen rady školy z řad pedagogických pracovníků školy.6)

(7) Za členy komise jsou jmenováni v případě konkursu na funkci školního inspektora

- dva školní inspektoři České školní inspekce,

- dva zástupci ministerstva,

- jeden odborník v oblasti školní inspekce,

- jeden odborník v oblasti státní správy ve školství.

(8) Za členy komise v případě konkursu na funkce ředitele školy nebo školského zařízení, nejedná-li se o případy uvedené v odstavcích 4 až 6, jmenuje vyhlašovatel šest osob podle vlastního uvážení.

(9) V případě slučování škol nebo slučování školských zařízení vyhlašovatel přizve k jednání komise jako odborníky s hlasem poradním zástupce pedagogických pracovníků všech těchto škol nebo školských zařízení, pokud nejsou členy komise podle odstavce 1. Vyhlašovatel může přizvat k jednání v případě potřeby další odborníky, kteří nejsou členy komise podle odstavce 1. Vyhlašovatel ze svých zaměstnanců určí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise. Tajemník není členem komise.

(10) Složení komise lze měnit nejpozději do dne zahájení její činnosti v souladu s § 3 odst. 1.

(11) Jmenovat komisi bez zástupce z řad pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení lze:

a) u základních škol, které nemají všechny ročníky10) a ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursu,

b) u nově vzniklých škol nebo školských zařízení,

c) při slučování škol,11) nebo

d) při slučování školských zařízení.12)

§ 3

Činnost komise

(1) Komise zahájí svou činnost bez zbytečného odkladu po předložení přihlášek podle § 2 odst. 1 písm. d).

(2) Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) a d) a zda uchazeči budou podrobeni testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "znalostní test") a psychologickým testům, a dále navrhuje vyhlašovateli vyřazení nevhodných uchazečů. Přihlášku došlou po zahájení činnosti komise podle odstavce 1 vrátí předseda komise zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

(3) Komise zasílá nejpozději 14 dní před dnem konání konkursu pozvánky ke konkursu, v nichž je uvedeno místo, hodina a datum konání konkursu.

(4) Komise nejpozději sedm dní před konáním konkursu vhodným způsobem seznámí veřejnost s datem a místem konání konkursu, seznamem účastníků konkursu podle odstavce 3 a jmény členů komise.

(5) Komise posuzuje vhodnost uchazeče na základě přihlášky a řízeného rozhovoru trvajícího nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut, zároveň se přihlíží k dosavadním výsledkům uchazeče v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Uchazeči mohou být dále hodnoceni na základě znalostního testu sestaveného konkursní komisí a za přítomnosti psychologa na základě jím zadaných psychologických testů, každý v trvání maximálně 60 minut. Při zadávání psychologických testů uchazečům je přítomen pouze psycholog. Pokud komise zvolí k hodnocení uchazečů psychologické testy a znalostní test, předchází tyto testy řízenému rozhovoru. V případě, že uchazeč v jednom nebo v obou testech neuspěje, oznámí mu komise tuto skutečnost a jeho účast v konkursu je tímto ukončena. Otázky znalostního testu, kritéria a podmínky hodnocení těchto testů stanoví konkursní komise. Psychologické testy vyhodnocuje psycholog.

(6) Komise je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů komise včetně předsedy. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy.

(7) Po ukončení řízených rozhovorů si členové komise mohou vyžádat od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 9 odborná vyjádření.

(8) V návaznosti na přihlášku, řízený rozhovor, dosavadní výsledky uchazeče v jeho funkcích v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, případně psychologické testy, znalostní test a vyjádření odborníků podle odstavců 6 a 7 se komise usnáší hlasováním; předseda komise do zápisu podle odstavce 10 uvede, zda:

a) pro výkon funkce není vhodný žádný účastník,

b) pro výkon funkce je vhodný jeden z účastníků, nebo

c) pro výkon funkce jsou vhodní dva nebo více účastníků.

(9) Po vyhodnocení konkursu vyhlásí jeho výsledek bez zbytečného odkladu předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným účastníkům konkursu. Účastníkům nepřítomným při vyhlášení výsledku konkursu oznámí předseda výsledek konkursu písemně. Účastníkům, jejichž účast v konkursu byla ukončena podle odstavce 5, se výsledek konkursu písemně neoznamuje.

(10) Výsledkem se rozumí sdělení usnesení komise včetně jmen účastníků v abecedním pořadí, u nichž se komise usnesla na základě odstavce 8, že jsou vhodní pro výkon funkce. Výsledek konkursu komise účastníkům nezdůvodňuje.

(11) O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:

a) úplné znění vyhlášení konkursu,

b) datum a způsob vyhlášení konkursu,

c) seznam členů komise přítomných při konkursu,

d) seznam účastníků konkursu,

e) usnesení komise podle odstavce 8,

f) jména účastníků v abecedním pořadí, u nichž se komise usnesla na základě odstavce 8, že jsou vhodní pro výkon funkce,

g) otázky znalostního testu a jeho vyhodnocení, seznam použitých psychologických testů včetně závěru psychologa, v případě, že byly použity.

(12) Předseda předá vyhlašovateli zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu, nejpozději do sedmi dnů po ukončení konkursu.

§ 4

Úhrady nákladů

(1) Náklady spojené s činností komise hradí vyhlašovatel konkursu.

(2) Náklady spojené s jeho účastí v konkursu nese každý účastník sám.

§ 5zrušeno


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Česká školní inspekce má zastoupení v komisi od 1. ledna 1992.

(2) Do komisí zřízených do 31. prosince 1991 může

a) podle § 2 odst. 1 písm. a) navrhnout svého zástupce Pedagogická unie, okresní úřad a okresní shromáždění, a to se souhlasem ministerstva,

b) podle § 2 odst. 1 navrhnout svého zástupce Svaz učitelů postižených z politických důvodů společně s rehabilitační komisí.

(3) Ministerstvo jmenuje zástupce navržené podle odstavce 2 za členy komise.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 251/1996 Sb. Čl. II

Konkursní řízení vyhlášené před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 24/2000 Sb. Čl. II

Konkursní řízení vyhlášená před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ČSFR vyhlášeného v částce 116/1992 Sb. a zákona č. 254/1995 Sb., nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

2) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

4) § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

5) § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

6) § 17c zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

7) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 12 odst. 3 písm. a) až f) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

9) § 14 odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

10) § 6 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

11) § 2 odst. 2 školského zákona, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

12) § 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

Přesunout nahoru