Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 183/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)

Částka 37/1991
Platnost od 27.05.1991
Účinnost od 27.05.1991
Zrušeno k 01.01.1992 (582/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 26. dubna 1991

o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle čl. III č. 1 ústavního zákona č. 556/1990 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, podle § 51 odst. 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky a podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.:


§ 1

Podle této vyhlášky se postupuje při přechodu zaměstnanců a dalších osob účastných nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců, družstevních rolníků a osob samostatně výdělečně činných (dále jen "zaměstnanec") z pracovní neschopnosti do invalidity nebo částečné invalidity.

§ 2

Zaměstnanec, který je pro nemoc nebo úraz uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního zamestnání (dále jen "zaměstnanec neschopný práce"), může být uznán invalidním nebo částečně invalidním

a) v řízení na základě jeho žádosti o invalidní nebo částečný invalidní důchod,1) nebo

b) v řízení podle § 4 a 5.

§ 3

(1) Požádá-li zaměstnanec neschopný práce o invalidní nebo částečný invalidní důchod dříve než došlo k zahájení řízení podle § 4 a 5 a některý z těchto důchodů mu byl přiznán, zastaví se mu výplata nemocenského ode dne, k němuž byl stanoven počátek výplaty přiznaného důchodu, pokud podpůrčí doba plynoucí podle předpisů o nemocenském pojištění nebo nemocenském zabezpečení2) (dále jen "předpisy o nemocenském pojištění") neskončila již dříve.

(2) Rozhodnutí o přiznání invalidního nebo částečného invalidního důchodu doručí Česká správa sociálního zabezpečení zaměstnanci, jeho zaměstnavateli, popřípadě jinému plátci nemocenského, a okresní správě sociálního zabezpečení, jejímž prostřednictvím byla žádost o invalidní (částečný invalidní) důchod předána České správě sociálního zabezpečení.

§ 4

(1) Jestliže zaměstnanec neschopný práce po dobu alespoň šesti měsíců, jemuž náleží nemocenské, nepožádal a invalidní nebo částečný invalidní důchod, anebo sice o některý z těchto důchodů požádal, ale takový důchod mu nebyl přiznán z jiných důvodů než proto, že zaměstnanec není ani invalidní ani částečně invalidní, zahájí na podnět lékařské poradní komise okresní správa sociálního zabezpečení řízení o uznání invalidity nebo částečné invalidity.

(2) Posudková komise okresní správy sociálního zabezpečení posoudí, je-li zaměstnanec neschopný práce invalidní, částečně invalidní nebo není-li ani invalidní, ani částečně invalidní. Na podkladě posudku podle věty první vydá okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnutí;3) toto rozhodnutí doručí zaměstnanci neschopnému práce, jeho ošetřujícímu lékaři a lékařské poradní komisi, která dala podnět k posouzení jeho zdravotního stavu, a jeho zaměstnavateli, popřípadě jinému plátci nemocenského.

§ 5

(1) Podá-li zaměstnanec neschopný práce odvolání proti rozhodnutí podle § 4 odst. 2, orgán, který o odvolání rozhodl, doručí své rozhodnutí zaměstnanci neschopnému práce, jeho ošetřujícímu lékaři a lékařské poradní komisi, která dala podnět k posouzení jeho zdravotního stavu, a jeho zaměstnavateli, popřípadě jiněmu plátci nemocenského.

(2) Odvolání proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení, kterým se zaměstnanec neschopný práce domáhá jiného supně invalidity, nemá odkladný účinek pro rozhodování o další výplatě nemocenského.

§ 6

Rozhodnutí podle § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1, kterými byla zjištěna invalidita nebo částečná invalidita zaměstnance neschopného práce, jsou podkladem pro rozhodování o další výplatě nemocenského a pro rozhodování o přiznání invalidního nebo částečného invalidního důchodu.

§ 7

(1) Na základě rozhodnutí podle § 4 odst. 2 o invaliditě zaměstnance neschopného práce zastaví zaměstnavatel, popřípadě jiný plátce nemocenského, výplatu nemocenského po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno.

(2) Na základě rozhodnutí podle § 4 odst. 2 o částečné invaliditě zaměstnance neschopného práce zastaví zaměstnavatel, popřípadě jiný plátce nemocenského, výplatu nemocenského dnem skončení jeho pracovní neschopnosti, nejpozději však po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno.

(3) Nevyhoví-li orgán, který o odvolání rozhoduje, odvolání, které má odkladný účinek, zastaví zaměstnavatel, popřípadě jiný plátce nemocenského, výplatu nemocenského ode dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí o odvolání nabylo právní moci, ne však dříve než uplynula doba uvedená v odstavci 1, popřípadě odstavci 2, pokud pracovní neschopnost trvá.

(4) Jestliže by podpůrčí doba plynoucí podle předpisů o nemocenském pojištění2) skončila dříve, než doby uvedené v předchozích odstavcích, zastaví zaměstnavatel, popřípadě jiný plátce nemocenského, výplatu nemocenského ode dne následujícího po skončení podpůrčí doby.

§ 8

V řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) z podnětu lékařské poradní komise, které nebylo skončeno ke dni účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle této vyhlášky.


§ 9

Zrušují se s působností pro Českou republiku

1. vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity ((částečné invalidity), ve znění vyhlášky č. 268/1990 Sb.,

2. § 158 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 29 a 37 zákona o sociálním zabezpečení.

2) § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
§ 8 odst. 2 a 3 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte.

3) § 8 písm. a) č. 9 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb.

Přesunout nahoru