Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 179/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 01.06.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

179

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. apríla 1991,

ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (ďalej len "zákon") ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Touto vyhláškou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi kolektívneho sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy, o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.

§ 2

Odmena sprostredkovateľovi

Ak sa zmluvné strany nedohodnú so sprostredkovateľom o odmene za jeho činnosť pri riešení kolektívneho sporu,1) patrí mu odmena v sume 2000 Kčs za každý spor.

§ 3

Odmena rozhodcovi

(1) Rozhodcovi za jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14 zákona patrí odmena v sume 2500 Kčs za každý spor; táto suma zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie vydané v tom istom spore, ak krajský súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil a v spore rozhoduje ten istý rozhodca.

(2) Ak rozhoduje v kolektívnom spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia2) nový rozhodca, patrí mu odmena v sume 1000 Kčs.

§ 4

Poplatok za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy

Výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa3) sa určuje sumou 10 Kčs za každú aj začatú stranu.

§ 5

Výška nákladov konania

(1) Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov konania vrátane cestovných náhrad podľa osobitného predpisu.4)

(2) Výška nákladov konania pred rozhodcom sa ustanovuje paušálnou sumou 500 Kčs. Rozhodca má nárok aj na náhradu cestovných náhrad podľa osobitného predpisu.4)

(3) V prípade, že krajský súd zrušil predchádzajúce rozhodnutie a v spore rozhoduje ten istý rozhodca, má nárok len na náhradu cestovných náhrad. Ak v spore rozhoduje nový rozhodca, má nárok na náhradu nákladov podľa odseku 2.

§ 6

Spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky uhradí rozhodcovi

a) odmenu a náklady konania v paušálnej sume do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o doručení rozhodnutia zmluvným stranám,

b) náhradu cestovných náhrad do 30 dní po preukázaní ich výšky rozhodcom.


§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj vtedy, ak práva a povinnosti podľa § 9 ods. 4, § 12 ods. 3 a § 13 ods. 7 zákona vznikli pred nadobudnutím jej účinnosti.

(2) Lehoty podľa § 6 tejto vyhlášky začínajú plynúť dňom jej účinnosti.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1991.


Minister:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

2) § 14 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb.

3) § 2 ods. 3 písm. b) a § 9 ods. 4 zákona č. 2/1991 Zb.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Přesunout nahoru