Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/1991 Sb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku

Částka 33/1991
Platnost od 10.05.1991
Účinnost od 01.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre životné postredie

z 15. januára 1991

o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku

Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len "komisia") podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody ustanovuje:


§ 1

(1) Zriaďujú sa tieto štátne prírodné rezervácie (ďalej len "rezervácie"):

1. Batizovská dolina,

2. Belianske Tatry,

3. Bielovodská dolina,

4. Blatá,

5. Bor,

6. Bôrik,

7. Čikovská,

8. Dolina Bielej vody,

9. Fľak,

10. Furkotská dolina,

11. Goliasová,

12. Grapa,

13. Hrádok nad Pavúčou dolinou,

14. Javorová dolina,

15. Jedlina,

16. Jelšina,

17. Kôprova dolina,

18. Kút,

19. Mengusovská dolina,

20. Mlynická dolina,

21. Mokriny,

22. Mraznica,

23. Pavlová,

24. Pálenica,

25. Pod Čerchľou,

26. Poš,

27. Pramenište,

28. Skalka,

29. Skalnatá dolina,

30. Slavkovská dolina,

31. Studené doliny,

32. Surovec,

33. Štôlska dolina,

34. Tichá dolina,

35. Uhliščatká,

36. Važecká dolina,

37. Velická dolina.

(2) Na ochranu vzácnych druhov rastlín sa zriaďujú chránené náleziská (ďalej len "náleziská"):

1. Brezina,

2. Rašelinisko,

3. Slavkovský jarok.

(3) Územia rezervácií a nálezísk sú vymedzené v prílohe tejto vyhlášky.

(4) Územia rezervácií a nálezísk vyznačia orgány geodézie a kartografie v evidencii nehnuteľností. Mapy, v ktorých sú zakreslené územia rezervácií a nálezísk, sa uložia na komisii, v Ústredí štátnej ochrany prírody, na Správe Tatranského národného parku, na Okresnom úrade životného prostredia v Poprade, na obvodných úradoch životného prostredia, v obvode ktorých sa rezervácie alebo náleziská nachádzajú, ako aj na územných orgánoch geodézie a kartografie.

§ 2

(1) V rezerváciách a náleziskách sa zakazuje

a) narúšať tvary reliéfu a pôdny kryt,

b) poškodzovať alebo ničiť rastliny a meniť prirodzenú skladbu porastov,

c) zachytávať pramene, regulovať vodné toky a meniť vodný režim,

d) zbierať rastliny a ich súčasti, živočíchy, nerasty a skameneliny,

e) usmrcovať živočíchy, poškodzovať a premiestňovať ich vývojové štádiá a rušiť ich prirodzený vývoj alebo ich životné prostredie, chytať ryby a loviť zver,

f) vysádzať nepôvodné druhy rastlín,

g) zavádzať nepôvodné druhy živočíchov, zriaďovať krmidlá a solníky pre poľovnú zver,

h) vykonávať stavebnú činnosť,

i) uskutočňovať prieskum a ťažbu nerastných surovín a rašeliny,

j) zriaďovať skládky, znečisťovať územie a vodu odpadmi, odpadkami a inými látkami,

k) používať chemické prostriedky,

l) táboriť, zakladať oheň, používať motorové dopravné prostriedky, rušiť pokoj a ticho, kúpať sa v potokoch a plesách,

m) vodiť alebo púšťať psov a iné domáce zvieratá,

n) vykonávať inú činnosť, ktorou by sa mohli poškodiť alebo zničiť hodnoty týchto chránených území.

(2) V lesoch rezervácií a nálezísk sa hospodári podľa lesných hospodárskych plánov, vypracúvaných v súčinnosti s Ústredím štátnej ochrany prírody a Správou Tatranského národného parku a schvaľovaných po dohode s okresným úradom životného prostredia.1) Hospodárske opatrenia odlišné od lesných hospodárskych plánov sa taktiež určujú po dohode s okresným úradom životného prostredia.

(3) Horolezeckú činnosť v rezerváciách a náleziskách možno vykonávať len na základe povolenia obvodného úradu životného prostredia po predchádzajúcom vyjadrení Správy Tatranského národného parku. Lyžovať v nich možno len na schválených lyžiarskych tratiach.

(4) Rezervácie a náleziská sú prístupné verejnosti len po vyznačených turistických a náučných chodníkoch. Vchádzať na územie rezervácií a nálezísk a stáť v nich s motorovými vozidlami povoľuje obvodný úrad životného prostredia. Nové chodníky možno v nich budovať a vyznačovať len so súhlasom obvodného úradu životného prostredia.

(5) Výskum a prieskum na území rezervácií a nálezísk povoľuje okresný úrad životného prostredia vysokým školám, výskumným ústavom, múzeám, prípadne iným organizáciám po vyjadrení Ústredia štátnej ochrany prírody a Správy Tatranského národného parku.

(6) V prípade bezprostredného ohrozenia prírodného bohatstva na území rezervácií a nálezísk, možno okamžite vykonať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia a jeho následkov. Kto opatrenia vykonal, podá o tom bezodkladne správu obvodnému úradu životného prostredia alebo okresnému úradu životného prostredia alebo Ústrediu štátnej ochrany prírody alebo Správe Tatranského národného parku.

(7) Dodržiavanie podmienok ochrany rezervácií a nálezísk je povinnosťou všetkých právnických a fyzických osôb pôsobiacich na ich území, ako aj návštevníkov, ktorí sa v nich prechodne zdržiavajú.

§ 3

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok ochrany v rezerváciách a náleziskách vykonáva komisia, Okresný úrad životného prostredia v Poprade, obvodné úrady životného prostredia, Útredie štátnej ochrany prírody a Správa Tatranského národného parku.

(2) Porušenie podmienok ochrany postihujú obvodné úrady životného prostredia podľa osobitných predpisov.2)

(3) Výnimky z podmienok ochrany povoľuje komisia, ak to neodporuje štatútu Tatranského národného parku.3)


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1991.


Minister-predseda:
Ing. Tripák CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 166/1991 Zb.

Vymedzenie území rezervácií a nálezísk

Rezervácie a náleziská sa nachádzajú prevažne v okrese Poprad. V teréne sú vymedzené podľa lesníckych obrysových máp 1 : 10 000, ktoré sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu vyhotoveného pre Lesný hospodársky celok Vysoké Tatry so stavom k 1. januáru 1987.

1. Rezervácia Batizovská dolina sa nachádza v katastrálnom území Starý Smokovec a zahŕňa lesné porasty č. 586, 587a, b, 633 a, d, 635, 636, 637, 640, 641, 642a, b, c, d, 643; nelesné plochy č. 415, 433 (vodné plochy), 414, 432, 434, 436, 442. Celková výmera rezervácie je 523,19 ha (z toho ochranné lesy 162,59 ha, lesy osobitného určenia 59,46 ha a nelesné plochy 301,14 ha).

2. Rezervácia Belianske Tatry sa nachádza v katastrálnych územiach Tatranská Lomnica, Tatranská kotlina, Ždiar a Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1171 a, 1172, 1173, 1174, 1175 a, b, 1176, 1177, 1178, 1179 b, c, e, 1180 a, b, c, d, e, 1181, 1182 a, b, c, d, e, 1196 a, b, c, 1197 a, b, 1198, 1415 a, b, 1416 a, b, c, d, e, f, 1417 a, b, c, d, e, 1418, 1419, 1420 a, b, c, d, 1421 a, b, c, 1422 a, b, c, d, e, f, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 a, b, c, d, 1438 a, b, c, 1439, 1440, 1441 a, b, c, d, e, 1442, 1443 a, b, c, d, 1444 a, b, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457 a, b, c, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 a, b, 1463 a, b, c, d, e, 1464 a, b, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469 a, b, 1470 a, b, 1471, 1472 a, b, 1473, 1474, 1496 a, b, 1497 a, b, 1498 a, b, 1499 a, b, 1500 a, b, 1501 a, b, c, d, e, 1502, 1503, 1504 a, b, c, 1505 a, b, 1506, 1507, 1508 a, b, c, d, e, f, g, h, i, 1509, 1510, 1511 a, b, 1512, 1513, 1514 a, b, 1515, 1516 a, b, 1531 a, b, 1535 a, b, c, 1536 a, b, c, d, 1537 a, b, c, d, e, f, 1538, 1539, 1540, 1541 a, b, c, 1542 a, b, 1543, 1544, 1545, 1546 a, b, c, 1547, 1548 a, b, 1564 a, b, c, d, 1565 a, b, c, d, e, 1566 b, c, d, e, f, 1571 a, b, 1572 a, b, c, d, e, 1573 a, b, c, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 a, b, 1579, 1580 a, b, c, d, e, f, g, h, 1581 a, b, 1582 a, b, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 a, b, c, d, 1588 a, b, c, 1589 a, b, c, d, e, f, g, 1590 a, b, c, d, e, 1591, 1592 a, b, c, d, e, 1593 a, b, c, d, 1594, 1595, 1596 a, b, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604 a, b, 1605 a, b, c, d, 1606 a, b, 1607 a, b, c, 1608, 1609, 1610, 1759 a, 1760 a, b, 1761, 1762 a, b, 1763, 1764, 1765 a, b, 1766 a, b, 1767, 1769 a, b, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 a, b, 1779 a, b, c, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790 a, b, 1791 a, b, 1792 a, b, c, 1793 a, b, 1794, 1800, 1801 a, b, 1802, 1803, 1808 b, c, 1809 a, b, 1810 a, b, c, d, e, f, 1811 a, b, 1812, 1813 b, 1815 a, b, c, 1816 a, b, c, 1817, 1818, 1819 a, b, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, nelesné plochy - časť parcely č. 1005, 1018, 1058, 1060, časť parcely č. 1086, časť parcely č. 1120, časť parcely č. 1292 (lesné cesty); 1049, 1056, 1061, 1062, 1063, 1121, 1127, 1128, 1150, 1303, 1374 (sklady), časť parcely č. 1003; 1093, časť parcely č. 1064, časť parcely č. 1085 (vodné plochy); 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 519, 820, 821, 822, 823, 824, 834, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1004, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, Š 40, E 27, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1107, 1108, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, E 46, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379 a lúky č. 1087, 1141, 1297, 1365. Celková výmera rezervácie je 5 407,65 ha (z toho ochranné lesy 2 987,99 ha, lesy osobitného určenia 1 173,30 ha, nelesné plochy 1 219,52 ha a lúky 26,84 ha).

3. Rezervácia Bielovodská dolina sa nachádza v katastrálnych územiach Javorina, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské pleso a zahŕňa lesné porasty č. 1715, 1716 a, b, c, 1717 a, b, c, d, 1718 b, c, 1719, 1848, 1849 a, b, c, 1850, 1851 a, b, c, d, 1852 a, b, c, d, e, 1853 a, b, c, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 a, b, c, d, e, f, 1861 a, b, c, 1862 a, b, c, d, e, 1863 a, b, c, d, e, f, g, 1864 a, b, c, d, 1865, 1876 d, 1877, 1878 a, b, c, d, e, 1879 a, b, c, 1880 a, b, 1881, 1882 a, b, 1883 a, b, c, d, e, 1884, 1885, 1886 a, b, 1887, 1888, 1889, 1890 a, b, 1891 a, b, c, 1892, 1893 a, b, c, d, e, f, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 a, b, 1899, 1900, 1901 a, b, c, d, 1902, 1903, 1904, nelesné plochy - časť parcely č. 1226, časť parcely č. 1442, 1484, 1502 (lesné cesty), 1231, 1232, 1447, 1462, 1469, 1486, 1487, 1488, 1489, 1536 (sklady), časť parcely č. 1224, 1501, 1522, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1532, 1538, 1539 (vodné plochy), Š 51, E 37, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1490, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1531, 1533, 1534, 1535, 1537, 1540, E 38 - časť; lúky č. 1230, 1446, 1468, 1492, 1505, 1506 a pasienok č. 1503. Celková výmera rezervácie je 3 712,14 ha (z toho ochranné lesy 1 992,79 ha, lesy osobitného určenia 54,75 ha, nelesné plochy 1 633,43 ha, lúky 30,19 ha a pasienky 0,98 ha).

4. Rezervácia Blatá sa nachádza v katastrálnom území Štrba a zahŕňa lesné porasty č. 396 a, b, 397 (ochranné lesy). Celková výmera rezervácie je 37,70 ha.

5. Rezervácia Bor sa nachádza v katastrálnom území Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1740, 1743, 1745, 1746, 1748 a, b, c, d. Celková výmera rezervácie je 133,61 ha (z toho ochranné lesy 112,75 ha a lesy osobitného určenia 20,86 ha).

6. Rezervácia Bôrik sa nachádza v katastrálnych územiach Mengusovce a Lučivná a zahŕňa lesný porast č. 555 (ochranný les). Celková výmera rezervácie je 20,74 ha.

7. Rezervácia Čikovská sa nachádza v katastrálnom území Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1729 a, b (ochranné lesy). Celková výmera rezervácie je 6,20 ha.

8. Rezervácia Dolina Bielej vody sa nachádza v katastrálnych územiach Tatranská Lomnica a Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1055, 1056, časť parcely č. 1070, časť parcely č. 1075 a, 1075 b, 1079 a, b, 1080 a, b, c, 1081 a, b, c, 1082 a, b, 1146 a, b, 1147, 1148, 1149, 1150 a, b, c, 1152 a, b, 1153, 1154 a, b, c, d, e, 1155, 1156 a, b, c, 1157, 1158 a, b, c, d, 1159 a, b, c, 1160 a, b, c, d, e, f, 1161, 1162 a, b, 1163 a, b, 1164, 1165, 1166, 1167 a, b, c, 1168 a, b, 1169, 1170, 1171 b, c, d, 1179 a, d, 1183 a, b, c, d, 1184 a, b, c, d, e, f, 1185 a, b, 1186, 1187 a, b, c, 1188 a, b, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1207 a, b, c, 1208, nelesné plochy - časť parcely č. 722, 766, časť parcely č. 839 (lesné cesty); 773 (sklad), časť parcely č. 768; 782, 783, 784, 785, 790, 791, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 801 (vodné plochy), Š 31, Š 32, Š 33, 767, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 786, 787, 788, 789, 792, 793, 800, 802, 803, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833. Celková výmera rezervácie je 1 661,11 ha (z toho ochranné lesy 873,08 ha, lesy osobitného určenia 313,64 ha a nelesné plochy 474,39 ha).

9. Rezervácia Fľak sa nachádza v katastrálnom území Tatranská Lomnica a zahŕňa lesné porasty č. 1410 a, 1411 a, b (lesy osobitného určenia). Celková výmera rezervácie je 37,93 ha.

10. Rezervácia Furkotská dolina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 336, 337 a, b, 338, 339 a, b, 340 a, b, c, 348, 349, 350, 351 a, b, c, 352 a, b, c, d, e, f, g, h, i, 353 a, b, c, d, e, f, g, h, 354 a, b, c, d, e, f, 355 a, b, c, 356 a, b, c, d, e, 357 a, b, nelesné plochy č. 245, 246, 247, 256, 257, 258, 260, 261, 270, 272 (vodné plochy), 62/1, 2, 63, 255, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 273. Celková výmera rezervácie je 842,43 ha (z toho ochranné lesy 600,46 ha, nelesné plochy 241,97 ha).

11. Rezervácia Goliasová sa nachádza v katastrálnych územiach Javorina a Ždiar a zahŕňa lesné porasty 1637 a, b, nelesnú plochu č. 1153. Celková výmera rezervácie je 27,29 ha (z toho lesy osobitného určenia 26,93 ha a nelesné plochy 0,36 ha).

12. Rezervácia Grapa sa nachádza v katastrálnom území Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1648 a, b, 1651, 1652, nelesné plochy č. 1172 (sklad), Š 43, časť parcely č. 1155. Celková výmera rezervácie je 40,86 ha (z toho ochranné lesy 4,40 ha, lesy osobitného určenia 35,70 ha a nelesné plochy 0,76 ha).

13. Rezervácia Hrádok nad Pavúčou dolinou sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 308 a, b, 309 a, b, 310, 311, 312, nelesnú plochu č. 225. Celková výmera rezervácie je 105,10 ha (z toho ochranné lesy 88,03 ha, lesy osobitného určenia 15,97 ha a nelesná plocha 1,10 ha).

14. Rezervácia Javorová dolina sa nachádza v katastrálnych územiach Tatranská Lomnica a Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1813 a, 1814, 1827, 1828 a, b, 1829, 1830 a, b, c, d, e, f, 1831, 1832 a, b, c, d, 1833 a, b, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 a, b, c, 1844 a, b, c, d, e, f, g, h, nelesné plochy - časť parcely č. 1436 (lesná cesta); 1434, 1435, 1437 (sklady), 1391, 1404, 1411, 1413, 1414, časť parcely č. 1352 (vodné plochy), Š 47, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433. Celková výmera rezervácie je 2 250,89 ha (z toho ochranné lesy 1 084,89 ha a nelesné plochy 1 166,00 ha).

15. Rezervácia Jedliny sa nachádza v katastrálnom území Tatranská Lomnica a zahŕňa lesný porast č. 1397 (lesy osobitného určenia). Celková výmera rezervácie je 32,89 ha.

16. Rezervácia Jelšina sa nachádza v katastrálnych územiach Mengusovce, Batizovce a Štôla a zahŕňa lesné porasty č. 552, 553, nelesné plochy - časť parcely č. 341 (vodná plocha), č. 398. Celková výmera rezervácie je 16,43 ha (z toho ochranné lesy 14,66 ha a nelesná plocha 1,97 ha).

17. Rezervácia Kôprova dolina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 151, 152, 153, 169 a, b, c, d, 170, 171 a, b, 172 a, b, c, d, 173, 174, 175 a, b, c, 176 a, b, 177, 178 a, b, c, 179 a, b, 180 a, b, 181 a, b, c, 182, 183, 184 a, b, 185 a, b, c, 186, 187 a, b, 188, 189 a, b, c, 190 a, b, 191, 192, 193 a, b, 194 a, b, c, d, 195, 196, 197 a, b, c, 198 a, b, c, 199, 200 a, b, c, d, e, 201 a, b, c, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 a, b, c, 212 a, b, c, 213, 214, 215, 216, 217 a, b, 218 a, b, 219, 220 a, b, 221 a, b, 222 a, b, 223, 224, 225 a, b, c, 226 a, b, 227, 228, 229, 230, 231 a, b, 232, 233, 234, 235, 236 a, b, 260, 261, 262, 269 a, b, 270, 271 a, b, 272 a, b, nelesné plochy - časť parcely č. 100; 129, 131, 132, 133, 141, 142 (vodné plochy), 108, 110, 115, 118, 137, 139, 145, 152, 153, 154, 155, 192, 206 (sklady) 122, časť parcely č. 123; 138 (lesné cesty), Š 4, 98, 109, 116, 117, 124, 125, 126, 127/1, 2, 128, 130, 134, 135, 136, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207 a lúky č. 119, 120, 121. Celková výmera rezervácie je 3 220,92 ha (z toho ochranné lesy 1 725,90 ha, lesy osobitného určenia 344,02 ha, nelesné plochy 1 148,03 ha a lúky 2,97 ha).

18. Rezervácia Kút sa nachádza v katastrálnom území Huncovce a zahŕňa lesné porasty č. 1125 a, b (lesy osobitného určenia). Celková výmera rezervácie je 11,22 ha.

19. Rezervácia Mengusovská dolina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 494 a, b, c, 495, 496 a, b, c, d, 497, 498, 499 a, b, c, d, 500, 501, 502, 503 a, b, 504, 505, 506 a, b, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 a, b, c, 516, 517, nelesné plochy - časť parcely č. 263 (lesné cesty), časť parcely č. 341; č. 347, 348, 351, 352, 356, 357, 358, 360, 362 (vodné plochy); č. 344, 345, 346, 349, 350, 353, 354, 355, 359, 361, 364, 365, 2449/2. Celková výmera rezervácie je 1 612,96 ha (z toho ochranné lesy 550,58 ha a nelesné plochy 1 062,38 ha).

20. Rezervácia Mlynická dolina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 360 a, b, c, d, 361, 362, 363, 364 a, b, 365, 366 c, nelesné plochy č. 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, časť parcely č. 292 (vodné plochy); Š 10, 279, 280, 284, 291, 293, 974/11, 12, 981/10. Celková výmera rezervácie je 704,29 ha (z toho ochranné lesy 254,32 ha a nelesné plochy 449,97 ha).

21. Rezervácia Mokriny sa nachádza v katastrálnych územiach Tatranská Lomnica a Rakúsy a zahŕňa lesné porasty č. 1131 a, b, c, 1132 a, b, c, 1133, 1134, 1135, 1211, 1212 a, b, c, 1213, 1214, 1215, 1216 a, b, c, 1220, 1224, 1225, 1226 a, b, c, d, 1227 a, b, c, 1228 a, b, c, 1229 a, b, c, 1230, 1231 a, b, 1232 a, b, c, 1233, 1234 a, b, c, d, e, 1235 a, b, c, 1236, 1237, 1238, 1239 a, b, 1240 a, b, c, 1241 a, b, c, d, e, 1242 a, b, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 a, b, 1248, 1249 a, b, 1250 a, b, 1251, 1252 a, b, c, d, 1253 a, b, c, 1254 a, b, c, d, 1255 a, b, 1256 a, b, c, d, e, 1257 a, b, 1298 a, b, 1299, 1344, 1345, 1346 a, b, 1349, 1350, nelesné plochy č. 851, časť parcely č. 853; časť parcely č. 859, časť parcely č. 865 (lesné cesty); č. 852, 854, 860, 860/1, 861, 863, 864, 866, 870, 872, 929 (sklady), časť parcely č. 768 (vodná plocha); č. 752, 753, 754, 755, 862, 867, časť parcely č. 868; č. 871, 881, záhrady č. 880, lúky č. 882. Celková výmera rezervácie je 882,82 ha (z toho ochranné lesy 611,58 ha, lesy osobitného určenia 251,83 ha, nelesné plochy 18,98 ha, lúky 0,27 ha, záhrady 0,16 ha).

22. Rezervácia Mraznica sa nachádza v katastrálnych územiach Starý Smokovec a Batizovce a zahŕňa lesné porasty č. 705 a, b, 706 a, b, 707, 708, 711, 712 a, b, 713, 714, 719 a, b, 720 a, b, nelesné plochy - časť parcely č. 409, časť parcely č. 469 (cesty). Celková výmera rezervácie je 159,80 ha (z toho ochranné lesy 67,48 ha, lesy osobitného určenia 91,82 ha a nelesné plochy 0,50 ha).

23. Rezervácia Pavlová sa nachádza v katastrálnom území Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1702, 1703 a, b, c, a nelesnú plochu - časť parcely č. 1224 (vodná plocha). Celková výmera rezervácie je 58,49 ha (z toho ochranné lesy 35,98 ha, lesy osobitného určenia 21,52 ha a nelesná plocha 0,99 ha).

24. Rezervácia Pálenica sa nachádza v katastrálnych územiach Tatranská Lomnica a Lednak a zahŕňa lesné porasty č. 1480 a, b, 1481, 1483 a, b, c, d, 1484 a, b, 1485 a, b, c, d, 1486 a, b, c, 1487 a, b, c, 1488, 1489 a, b, c, 1490 a, b, c, 1493 a, b, nelesné plochy - časť parcely č. 1064 (vodná plocha); 1028, 1029, 1030, 1033, 1040, 1041 a lúky č. 1034. Celková výmera rezervácie je 291,20 ha (z toho ochranné lesy 52,83 ha, lesy osobitného určenia 224,58 ha, nelesné plochy 5,33 ha a lúky 8,46 ha).

25. Rezervácia Pod Čerchľou sa nachádza v katastrálnom území Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 1684 a, b, 1687 a, b, nelesnú plochu - časť čísla E 34. Celková výmera rezervácie je 31,82 ha (z toho lesy osobitného určenia 31,64 ha a nelesná plocha 0,18 ha).

26. Rezervácia Poš sa nachádza v katastrálnych územiach Tatranská Lomnica a Stará Lesná a zahŕňa lesný porast č. 992 (ochranný les). Celková výmera rezervácie je 20,82 ha.

27. Rezervácia Pramenište sa nachádza v katastrálnom území Tatranská Lomnica a zahŕňa lesné porasty č. 1089, 1091, 1092 (ochranné lesy). Celková výmera rezervácie je 45,57 ha.

28. Rezervácia Skalka sa nachádza v katastrálnom území Tatranská Lomnica a zahŕňa lesné porasty č. 1517 a, b, d, 1518 a, b, c, d (ochranné lesy). Celková výmera rezervácie je 36,15 ha.

29. Rezervácia Skalnatá dolina sa nachádza v katastrálnom území Tatranská Lomnica a zahŕňa lesné porasty č. 1020, 1023 a, b, 1024 a, b, 1025, 1026, 1027 a, b, c, 1028, 1029 a, b, c, 1064, 1065 a, b, c, 1066 a, b, 1067 a, b, 1068, 1069 a, b, časť parcely č. 1070; č. 1071 a, b, 1073 a, b, 1074 a, b, c, časť parcely č. 1075 a; nelesné plochy č. 759 (vodná plocha), časť parcely č. 663, časť parcely č. 673, časť parcely č. 674; 677, 686, 687, 688, 689, 691, 763, 764, 765, 4512/2, 4515/5. Celková výmera rezervácie je 1 069,05 ha (z toho ochranné lesy 607,08 ha, lesy osobitného určenia 148,14 ha, nelesné plochy 313,83 ha).

30. Rezervácia Slavkovská dolina sa nachádza v katastrálnych územiach Starý Smokovec a Tatranská Lomnica a zahŕňa lesné porasty č. 880 a, b, c, d, e, f, 882 a, b, 884, 885 a, b, c, 886, 887, 895 a, b, c, d, e, 896 a, b, 897, 901 a, b, 902 a, b, 903 c, d, nelesné plochy č. 554, 555, 556 (vodné plochy), 550, 551, 553, 557, 558, časť parcely č. 577, časť parcely č. 578; č. 581, časť parcely č. 584; č. 588, 589 a lúka č. 587. Celková výmera rezervácie je 979,00 ha (z toho ochranné lesy 455,11 ha, lesy osobitného určenia 171,10 ha, nelesné plochy 350,37 ha a lúka 2,42 ha).

31. Rezervácia Studené doliny sa nachádza v katastrálnych územiach Starý Smokovec, Tatranská Lomnica a Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 888, 889, 890, 891, 892, 893, 904 c, d, e, 905 a, b, 906, 907, 999 a, b, 1000 a, b, 1001 a, b, c, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 a, b, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 a, b, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 a, b, 1021, 1022, 1034 a, 1035, 1036, 1039 b, nelesné plochy č. 591, 648, časť parcely č. 649 (lesné cesty), č. 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 575, časť parcely č. 635; č. 651, 652, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685 (vodné plochy), 559, 560, 561, 570, 574, 576, 650, 656, 659, 676, 761, 762, 3310/2, 3317/8, 3327/38. Celková výmera rezervácie je 2 222,41 ha (z toho ochranné lesy 685,00 ha, lesy osobitného určenia 292,94 ha a nelesné plochy 1 244,47 ha).

32. Rezervácia Surovec sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 290, 291 b, c, nelesnú plochu - časť č. E 2. Celková výmera rezervácie je 41,75 ha (z toho lesy osobitného určenia 40,85 ha a nelesná plocha 0,90 ha).

33. Rezervácia Štôlska dolina sa nachádza v katastrálnych územiach Štrbské Pleso a Starý Smokovec a zahŕňa lesné porasty č. 583, 584, 585, 588, 589 a, b, 590, 591 a, b, 592 a, b, 593, 621, 622, 624, 625, 626, 627 a, b, 628 a, b, c, 629 a, b, 630, 631, 632 a, b, 633 b, 634 a, b, c, nelesné plochy - časť parcely č. 414; č. 429, 430, 431, 432, 435. Celková výmera rezervácie je 739,96 ha (z toho ochranné lesy 424,41 ha, lesy osobitného určenia 85,68 ha a nelesné plochy 229,87 ha).

34. Rezervácia Tichá dolina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso, okres Poprad a v katastrálnom území Pribylina, okres Liptovský Mikuláš a zahŕňa lesné porasty č. 4, 6, 7 a, b, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a, b, c, d, e, 15 a, b, c, 16 a, b, c, d, 17, 18 a, b, c, 19 a, b, c, d, 20, 21, 22 a, b, c, d, e, f, g, h, 24 a, b, c, 25 a, b, 26 a, b, c, 27 a, b, c, d, 28 a, b, 29, 30 a, b, 31 a, b, 32 a, b, c, 33 a, b, c, 34, 35 a, b, 36 a, b, 37 a, b, 38 a, b, c, d, e, 39 a, b, c, d, e, f, g, 40, 41 a, b, c, 42 a, b, c, d, e, 43, 44 a, b, c, 45 a, b, c, d, 46 a, b, c, 47 a, b, c, 48, 49, 50 a, b, c, 51 a, b, c, 52 a, b, c, d, e, f, g, 53, 54 a, b, c, d, 55 a, b, 56, 57 a, b, 58 a, b, 59 a, b, 60 a, b, c, 61 a, b, 62 a, b, 63 a, b, c, d, e, f, g, 64, 65, 66 a, b, 67 a, b, 68 a, b, 69, 70 a, b, c, d, e, 71 a, b, c, d, 72, 73, 74, 75, 76 a, b, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 a, b, c, 84 a, b, 85 a, b, c, 86 a, b, c, d, e, 87 a, b, 88, 89 a, b, 90 a, b, 91 a, b, c, d, 92 a, b, 93 a, b, 94 a, b, c, 95, 96 a, b, c, d, 97 a, b, c, d, 98 a, b, 99 a, b, 100, 101 a, b, 102, 103, 104, 105 a, b, 106, 107, 108 a, b, 109, 110, 111 a, b, 112 a, b, 113 a, b, c, 114, 115 a, b, 116 a, b, 117 a, b, c, 118, 119 a, b, 120, 121 a, b, c, d, e, f, g, 122, 123 a, b, c, 124, 125 a, b, 126, 127, 128 a, b, c, 129 a, b, e, 130, 131 a, b, 132, 133 a, b, c, 134 a, b, 135 a, b, 136, 137 a, b, c, d, e, f, g, 138 a, b, c, 139, 140 a, b, c, d, 141 a, b, c, d, 142, 143 a, b, 144 a, b, 145, 146, 147, 148 a, b, 149, 150, 154, 155 a, b, c, d, 156 a, b, 157 a, b, c, d, 158 a, b, c, d, e, 159 a, b, 160 a, b, 161 a, b, c, d, e, 162 a, b, 163 a, b, c, 164 a, b, c, 165 a, b, c, 166, 167, 168, 237, 238, 239, 240 a, b, nelesné plochy č. 73, 107, časť parcely č. 123; (lesné cesty) č. 77, 88, Š 1, Š 2, Š 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 103, 111, 112, 113, 114, 157, 160 a lúky č. 90. Celková výmera rezervácie je 5 966,64 ha (z toho ochranné lesy 4 525,09 ha, lesy osobitného určenia 446,29 ha, nelesné plochy 990,94 ha a lúky 4,32 ha).

35. Rezervácia Uhliščatká sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 439 a, b, 440 a, b, 441 a, b, c, e, 442, 443, 444 a, b, c, d, 445 a, b, c, 446 a, b, 463 a, b, c, 464, 465, 466, 467 a, b, c, d, 468, 469 a, b, c, 470, 471 a, b, 482 a, b, c, d, 483, 484 a, b, c, d, 485 a, b, nelesné plochy - časť parcely č. 328 (lesná cesta); č. 332 (sklad), 323, 329, 330, 331, 333. Celková výmera rezervácie je 385,51 ha (z toho ochranné lesy 131,45 ha, lesy osobitného určenia 250,90 ha a nelesné plochy 3,16 ha).

36. Rezervácia Važecká dolina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesné porasty č. 273 a, b, c, 274, 275 a, b, c, d, 276 a, b, c, 277, 278 a, b, 298, 299 a, b, 300, 301, 302 a, b, c, 303, 319, 320 a, b, c, 321, 322 a, b, 323, 341, 342, 343 a, b, 344 a, b, 345 a, b, c, d, e, 346, 347 a, b, nelesné plochy č. 228, 252, 253 (vodné plochy), 208, 209, 210, 211, 223, 229, 230, 248, 249, 250, 251, 254. Celková výmera rezervácie je 1 185,86 ha (z toho ochranné lesy 868,91 ha a nelesné plochy 316,95 ha).

37. Rezervácia Velická dolina sa nachádza v katastrálnych územiach Starý Smokovec, Tatranská Lomnica a Javorina a zahŕňa lesné porasty č. 644, 645, 656 a, b, 657, 658, 659 a, b, c, 668 a, b, c, d, 669, 670, 671, 672 a, b, c, 673, 674, 675 a, b, c, 676 a, b, 677, 678 a, b, c, 679 a, b, c, d, 686 a, b, 685, 870, 871, 872 a, b, 873, 874, 875, 876, 881, 882 c, d, e, 883, nelesné plochy - časť parcely č. 455 (lesná cesta); č. 444, 445, 447, 448, 449 (vodné plochy), 443, 446, 454, 460, 461, 548, 552, 3679/2. Celková výmera rezervácie je 1 217,22 ha (z toho ochranné lesy 509,08 ha, lesy osobitného určenia 232,71 ha a nelesné plochy 475,43 ha).

38. Nálezisko Brezina sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa lesný porast č. 607 (ochranný les). Celková výmera náleziska je 1,16 ha.

39. Nálezisko Rašelinisko sa nachádza v katastrálnom území Štrbské Pleso a zahŕňa nelesnú plochu č. 275. Celková výmera náleziska je 0,32 ha.

40. Nálezisko Slavkovský jarok sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a zahŕňa lesný porast časť č. 1265 (ochranný les). Celková výmera náleziska je 2,48 ha.

Poznámky pod čarou

1) § 3 a 6 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

2) § 19a a 19b zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 72/1986 Zb.

3) § 12 ods. 2 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR.

Přesunout nahoru