Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 162/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXu

Částka 32/1991
Platnost od 06.05.1991
Účinnost od 01.01.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

162

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 1990 byla v Praze sjednána výměnou nót Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXu. Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1991.

České znění československé nóty a překlad nóty zemí BENELUXu se vyhlašují současně.

Belgické velvyslanectví

Nizozemské velvyslanectví

Věc: Hospodářská unie Benelux

DOHODA

mezi vládami zemí Benelux a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti, uzavřené výměnou dopisů.

Pane ministře,

máme Čest oznámit Vaší Excelenci, že vlády zemí Benelux, jednajíce společně na základě Úmluvy mezi Belgickým královstvím, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím o převodu kontroly osob na vnější hranici území Beneluxu, podepsané v Bruselu 11. dubna 1960, jsou ochotny uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Dohodu o zrušení vízové povinnosti v následujícím znění:

1. Podle této Dohody se rozumí:

„zeměmi BENELUXU" Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království,

„územím BENELUXU" všechna území Belgického království, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království v Evropě.

2. Státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky mohou vstoupit na území BENELUXU bez víza na dobu nejvýše tří měsíců na základě platného cestovního pasu.

3. Statní příslušníci zemí BENELUXU mohou vstoupit na území České a Slovenské Federativní Republiky bez víza na dobu nejvýše tří měsíců na základě platného cestovního pasu.

4. Na pobýt delší tří měsíců musejí osoby požívající výhod této Dohody obdržet odpovídající vízum od příslušného diplomatického nebo konzulárního zastoupení smluvního státu, do kterého chtějí cestovat.

5. Státní příslušníci zemí BENELUXU, kteří žijí dlouhodobě v České a Slovenské Federativní Republice, a státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky, kteří žijí dlouhodobě v jedné ze zemí BENELUXU, mohou opustit zemi jejich pobytu a vrátit se do ní bez víza na základě platného národního cestovního pasu a platného pobytového průkazu.

6. Každá vláda si vyhrazuje právo odmítnout vstup do své země osobám, které nemají požadované doklady ke vstupu nebo které nedisponují dostatečnými prostředky k obživě nebo které jsou považovány za nežádoucí nebo jsou považovány za takové, které mohou ohrozit veřejný klid, veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

7. S výjimkou výše uvedených ustanovení se budou i nadále plnit zákony a předpisy platně v zemích BENELUXU a v České a Slovenské Federativní Republice týkající se vstupu, pobytu nebo vyhoštění cizinců, jakož i výkonu samostatné nebo nesamostatné výdělečné činnosti.

8. Každá vláda se zavazuje, ze umožní kdykoliv a bez formalit, aby se na její území vrátili:

a) její státní příslušníci, kteří vstoupili na území druhé smluvní strany,

b) osoby, které na toto území vstoupily na základě platného národního cestovního pasu vydaného belgickými, lucemburskými, nizozemskými nebo československými úřady, i kdyby státní příslušnost byla popírána.

9. Smluvní státy si předávají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných národních cestovních pasů společně s údaji o jejich použití, a to pokud je možně, 60 dnů před jejich zavedením.

10. S výjimkou článku 8 může být provádění této Dohody pozastaveno některou ze smluvních stran.

Pozastavení musí být oznámeno okamžitě diplomatickou cestou belgické vládě. Tato vláda bude informovat ostatní vlády, které Dohodu podepsaly, o tomto oznámení. Stejně tak tomu bude v případě, kdy příslušné opatření bude zrušeno.

11. Pokud jde o Nizozemské království, může být platnost této Dohody rozšířena na území Aruby a nizozemských Antil oznámením vlády Nizozemí vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

12. Tato Dohoda vstoupí v platnost dne 1. ledna 1991 na dobu jednoho roku. Nebude-li vypovězena 30 dnů před koncem tohoto období, bude považována za prodlouženou na neomezenou dobu. Po uplynutí doby jednoho roku od vstupu Dohody v platnost každá z vlád, které Dohodu podepsaly, ji bude moci vypovědět v 60denní výpovědní lhůtě belgické vládě.

Výpověď jedné ze smluvních stran bude mít účinky zániku Dohody. Belgická vláda bude informovat diplomatickou cestou ostatní smluvní strany této Dohody o výpovědi uvedené v tomto článku.

Jestliže je vláda České a Slovenské Federativní Republiky připravena uzavřít s vládami zemí BENELUXU Dohodu týkající se výše uvedených ustanovení, máme čest navrhnout Vaší Excelenci, aby tento dopis a Vaše odpověď, kterou by Vaše Excelence adresovala každému z nás, tvořily Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXU.

Využíváme této příležitosti, pane ministře, abychom znovu ujistili Vaši Excelenci naší nejhlubší úctou.

V Praze, 13. prosince 1990

Za Belgické království:
Henry Beyens v. r.

Za Lucemburské velkovévodství:
L. d´Ansembourg v. r.

Za Nizozemské království: L. d´Ansembourg v. r.

Jeho Excelence
pan Jiří Dienstbier
ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

JIŘÍ DIENSTBIER

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Praha, dne 13. prosince 1990

Pane velvyslanče,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu ze dne 13. prosince 1990, ve kterém jste mi z pověření své vlády navrhl uzavření Dohody o zrušení vízově povinnosti mezi vládami zemí BENELUXU a vládou České a Slovenské Federativní Republiky tohoto znění:

„Pane ministře,

máme čest oznámit Vaší Excelenci, že vlády zemí BENELUXU v souladu se Smlouvou mezi Belgickým královstvím, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím týkající se přenesení kontroly osob k vnějším hranicím území BENELUXU, podepsanou v Bruselu dne 11. dubna 1960, jsou společně připraveny uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Dohodu o zrušení vízové povinnosti v následujícím znění:

1. Podle této Dohody se rozumí:

„zeměmi BENELUXU" Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království,

„územím BENELUXU" všechna území Belgického království, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království v Evropě.

2. Státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky mohou vstoupit na území BENELUXU bez víza na dobu nejvýše tří měsíců na základě platného cestovního pasu.

3. Státní příslušníci zemí BENELUXU mohou vstoupit na území České a Slovenské Federativní Republiky bez víza na dobu nejvýše tří měsíců na základě platného cestovního pasu.

4. Na pobyt delší tří měsíců musejí osoby požívající výhod této Dohody obdržet odpovídající vízum od příslušného diplomatického nebo konzulárního zastoupení smluvního státu, do kterého chtějí cestovat.

5. Statní příslušníci zemí BENELUXU, kteří žijí dlouhodobě v České a Slovenské Federativní Republice a státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky, kteří žijí dlouhodobě v jedné ze zemí BENELUXU, mohou opustit zemi jejich pobytu a vrátit se do ní bez víza na základě platného národního cestovního pasu a platného pobytového průkazu.

6. Každá vláda si vyhrazuje právo odmítnout vstup do své země osobám, které nemají požadované doklady ke vstupu nebo které nedisponují dostatečnými prostředky k obživě nebo které jsou považovány za nežádoucí nebo jsou považovány za takové, které mohou ohrozit veřejný klid, veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

7. S výjimkou výše uvedených ustanovení se budou i nadále plnit zákony a předpisy platné v zemích BENELUXU a v České a Slovenské Federativní Republice týkající se vstupu, pobytu nebo vyhoštění cizinců, jakož i výkonu samostatné nebo nesamostatné výdělečné činnosti.

8. Každá vláda se zavazuje, že umožní kdykoliv a bez formalit, aby se na její území vrátili:

a) její státní příslušníci, kteří vstoupili na území druhé smluvní strany,

b) osoby, které na toto území vstoupily na základě platného národního cestovního pasu vydaného belgickými, lucemburskými, nizozemskými nebo československými úřady, i kdyby státní příslušnost byla popírána.

9. Smluvní státy si předávají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných národních cestovních pasů společně s údaji o jejich použití, a to pokud je to možné, 60 dnů před jejich zavedením.

10. S výjimkou článku 8 může být provádění této Dohody pozastaveno některou ze smluvních Stran.

Pozastavení musí být oznámeno okamžitě diplomatickou cestou belgické vládě. Tato vláda bude informovat ostatní vlády, které Dohodu podepsaly, o tomto oznámení. Stejné tak tomu bude v případě, kdy příslušné opatření bude zrušeno.

11. Pokud jde o Nizozemské království, může být platnost této Dohody rozšířena na území Aruby a nizozemských Antil oznámením vlády Nizozemí vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

12. Tato Dohoda vstoupí v platnost dne 1. ledna 1991 na dobu jednoho roku. Nebude-li vypovězena 30 dnů před koncem tohoto období, bude považována za prodlouženou na neomezenou dobu. Po uplynutí doby jednoho roku od vstupu Dohody v platnost každá z vlád, které Dohodu podepsaly, ji bude moci vypovědět v 60denní výpovědní lhůtě belgické vládě.

Výpověď jedné ze smluvních stran bude mít účinky zániku Dohody. Belgická vláda bude informovat diplomatickou cestou ostatní smluvní strany této Dohody o výpovědi uvedené v tomto článku.

Jestliže je vláda České a Slovenské Federativní Republiky připravena uzavřít s vládami zemí BENELUXU Dohodu týkající se výše uvedených ustanovení, máme čest navrhnout Vaší Excelenci, aby tento dopis a Vaše odpověď, kterou by Vaše Excelence adresovala každému z nás, tvořily Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXU.

Využíváme této příležitosti, pane ministře, abychom znovu ujistili Vaši Excelenci naší nejhlubší úctou.".

Mám čest Vám sdělit, že má vláda souhlasí s návrhy obsaženými ve Vašem dopise. Váš dopis a tato odpověď tvoří tímto Dohodu mezi oběma našimi vládami.

Přijměte prosím, pane velvyslance, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Ministr zahraničních věcí:
Jiří Dienstbier v. r.

Jeho Excelence

Lambert d´Ansembourg
mimořádný a zplnomocněny velvyslanec
Nizozemského království

Praha

Přesunout nahoru