Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 161/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží

Částka 32/1991
Platnost od 06.05.1991
Účinnost od 01.08.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. dubna 1980 byl ve Vídni sjednán Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží.

S Dodatkovým protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dodatkovému protokolu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 5. března 1990 s prohlášením, že Česká a Slovenská Federativní Republika nebude vázána ustanovením jeho článku I.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dnem 1. srpna 1988. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupil v platnost v souladu se svým článkem IX odst. 2 dnem 1. září 1990.

Český překlad Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL
k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží

Smluvní strany tohoto protokolu

považujíce mezinárodní obchod za důležitého činitele při rozvíjení přátelských vztahů mezi státy,

jsouce přesvědčeny, ze přijetí jednotně; úpravy promlčení při mezinárodní koupi zboží usnadní rozvoj mezinárodního obchodu,

majíce na zřeteli, ze doplnění Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží, uzavřené v New Yorku 14. června 1974 (Úmluva o promlčení 1974), tak, aby byla přizpůsobena Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jez byla uzavřena ve Vídni 11. dubna 1980 (Úmluva o koupi 1980), by podpořilo přijetí jednotných pravidel upravujících promlčení, jez jsou obsažena v Úmluvě o promlčení,

rozhodly se doplnit Úmluvu o promlčení 1974 takto:

Článek I

1. Odstavec 1 článku 3 se nahrazuje těmito ustanoveními:

1. Tato Úmluva platí pouze

a) jestliže v době uzavření smlouvy místa podnikání stran smlouvy o mezinárodní koupi zboží jsou v smluvních státech; nebo

b) jestliže podle ustanovení mezinárodního práva soukromého se má použít na smlouvu o koupi práva některého smluvního státu".

2. Odstavec 2 článku 3 se vypouští.

3. Odstavec 3 článku 3 se označuje jako odstavec 2.

Článek II

1. Pododstavec a) článku 4 se vypouští a nahrazuje se tímto ustanovením:

a) zboží kupovaného pro osobní potřebu, potřebu rodiny nebo domácnosti, ledaže prodávající před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavření nevěděl a ani neměl vědět, že zboží je kupováno k takovému účelu".

2. Pododstavec e) článku 4 se vypouští a nahrazuje se tímto ustanovením:

e) lodí, člunů, vznášedel nebo letadel".

Článek III

K článku 31 se připojuje novy odstavec 4 tohoto znění:

„Jestliže na základě prohlášení podle tohoto článku se úmluva vztahuje na jednu nebo více územních jednotek smluvního státu, ale nikoli na všechny, a místo podnikání se nachází na území tohoto státu, toto místo podnikání pro účely této úmluvy se nepovažuje za místo podnikání na území smluvního státu, ledaže se nachází v územní jednotce, na kterou se vztahuje tato úmluva.".

Článek IV

Ustanovení článku 34 se vypouštějí a nahrazují se těmito ustanoveními:

1. Dva nebo více států, které mají tutéž nebo velmi podobnou právní úpravu věcí, na které se vztahuje tato úmluva, mohou kdykoli prohlásit, že se úmluva nebude vztahovat na smlouvy o koupi mezi stranami, jež mají místo podnikání na území těchto států. Taková prohlášení mohou být učiněna společně nebo vzájemnými jednostrannými prohlášeními.

2. Smluvní stát, který má tutéž nebo velmi podobnou právní úpravu věcí, na které se vztahuje tato úmluva, jako jeden nebo více států, jež nejsou smluvní stranou této úmluvy, může kdykoli prohlásit, že tato úmluva se nebude vztahovat na smlouvy o koupi mezi stranami, jež mají místo podnikání na území těchto států.

3. Jestliže stát, vůči němuž bylo učiněno prohlášení podle odstavce 2, se později stane smluvním státem, bude mít toto prohlášení ode dne, kdy vůči novému smluvnímu státu nabude úmluva platnosti, účinky podle odstavce 1, jestliže nový smluvní stát se připojí k takovému prohlášení nebo učiní vzájemné jednostranné prohlášení.".

Článek V

Ustanovení článku 37 se vypouštějí a nahrazují se těmito ustanoveními:

„Tato úmluva se nedotýká jakékoli mezinárodní dohody, která již byla nebo bude uzavřena a jež obsahuje ustanovení, týkající se věcí upravených touto úmluvou, jestliže strany mají místo podnikání na území států, jež jsou smluvními stranami takové dohody.".

Článek VI

Na konci odstavce 1 článku 40 se připojuje toto ustanovení:

„Vzájemná jednostranná prohlášení učiněná podle článku 34 nabývají účinnosti prvého dne měsíce, který následuje po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník Organizace spojených národů obdržel poslední prohlášení.".

Závěrečná ustanovení

Článek VII

Generální tajemník Organizace spojených národů je tímto určen depozitářem tohoto protokolu.

Článek VIII

1. K tomuto protokolu mohou přistoupit všechny státy.

2. Přistoupení k tomuto protokolu kterýmkoli státem, který není smluvní stranou Úmluvy o promlčení 1974 bude mít účinky přístupu k teto Úmluvě doplněné tímto protokolem za podmínek stanovených ustanoveními článku XI.

3. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek IX

1. Tento protokol nabude platnosti prvého dne šestého měsíce nesledujícího po uložení druhé listiny o přístupu, jestliže tohoto dne

a) Úmluva o promlčení 1974 bude v platnosti,

b) Úmluva o koupi 1980 bude rovněž v platnosti.

Jestliže tyto úmluvy nebudou tohoto dne v platnosti, nabude tento protokol platnosti prvního dne, kdy obě úmluvy budou platné.

2. Pro každý stát, který přistoupí k tomuto protokolu po uložení druhé listiny o přístupu, nabude tento protokol platnosti prvého dne šestého měsíce nesledujícího po uložení jeho listiny o přístupu, jestliže v tento den bude tento protokol v platnosti. Jestliže tohoto dne tento protokol ještě nebude platit, nabude protokol platnosti pro tento stát dnem, kdy protokol nabude platnosti.

Článek X

Jestliže stát ratifikuje nebo přistoupí k Úmluvě o promlčení 1974 po vstupu tohoto protokolu v platnost, tato ratifikace nebo tento přístup bude mít rovněž účinky přístupu k tomuto protokolu, jestliže to stát oznámí depozitáři.

Článek XI

Každý stát, který se stane smluvní stranou Úmluvy o promlčení 1974 doplněné tímto protokolem na zaklade článků VIII, IX nebo X tohoto protokolu, bude současně považován, ledaže oznámí depozitáři něco jiného, za smluvní stranu úmluvy nedoplněné tímto protokolem ve vztahu ke kterékoli smluvní straně úmluvy, jez nebude smluvní stranou tohoto protokolu.

Článek XII

Kazdy stát muže prohlásit v době uložení své listiny o přístupu nebo oznámení podle článku X, že nebude vázán článkem I tohoto protokolu. Prohlášení podle tohoto článku musí být písemně a být formálně oznámeno depozitáři.

Článek XIII

1. Smluvní stát může vypovědět tento protokol, jestliže to oznámí depozitáři.

2. Výpověď bude mít účinek prvého dne měsíce nesledujícího po uplynutí dvanácti měsíců po obdržení oznámení depozitářem.

3. Kazdy smluvní stát, pro téhož zanikne účinnost tohoto protokolu na zaklade odstavců 1 a 2 tohoto článku, zůstane smluvní stranou Úmluvy o promlčení 1974 v nedoplněném znění, ledaže vypoví nedoplněnou úmluvu podle jejího článku 45.

Článek XIV

1. Depozitář zašle ověřené přesné opisy tohoto protokolu všem státům.

2. Jakmile tento protokol nabude platnosti podle článku IX, depozitář připraví znění Úmluvy o promlčení 1974 doplněné tímto protokolem a zašle jeho ověřeny přesný opis všem státům, které budou smluvními stranami uvedené úmluvy doplněné tímto protokolem.

Dáno ve Vídni dne jedenáctého dubna 1980 v jednom původním vyhotovení, jehož arabské, anglické, čínské, francouzské, ruské a španělské znění má stejnou platnost.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 7/2018 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2017 byly u generálního tajemníka Organizace spojených národů uloženy listiny o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží1) a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží2).

S odvoláním výhrady a prohlášení vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky odvolání výhrady a prohlášení podepsal.

Prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, že „ve smyslu článku XII Dodatkového protokolu Československá socialistická republika nebude vázána ustanovením jeho článku I“, bylo obsaženo v listině o přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu uložené u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 5. března 1990.

Odvolání výhrady a prohlášení nabylo účinnosti dnem 22. listopadu 2017.

Přesunout nahoru