Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 158/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických

Částka 31/1991
Platnost od 06.05.1991
Účinnost od 17.11.1990
Zrušeno k 30.12.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 1990 byla ve Washingtonu podepsána Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických. S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVIII odst. 1 dnem 17. listopadu 1990.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických

Vláda Československé federativní republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen „Strany“, hovoří-li se o obou a „Strana“, hovoří-li se o jedné vládě),

Přejíce si dále rozvíjet trvalé přátelství mezi lidem obou zemí,

Konstatující neustálé zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi,

Přejíce si přijímat vzájemně výhodná a spravedlivá pravidla pro vzájemný obchod a pro zajištění předvídaných komerčních podmínek,

Potvrzujíce, že vývoj hospodářských institucí založených na základě tržního hospodářství a posílení soukromého sektoru napomůže rozvoji vzájemně prospěšných obchodních vztahů,

Berouce na vědomí, že rozvoj obchodních vztahů z přímých kontaktů mezi podniky obou Stran, včetně soukromých podniků, napomůže otevřenosti ve stycích a vzájemnému porozumění,

Uznávajíce, že rozvoj dvoustranného obchodu může napomoci lepšímu vzájemnému pochopení a spolupráci a může přispět k blahobytu pracujících a prohloubit úctu k jejich mezinárodně uznávaným právům,

Rozhodnuty včlenit do svých obchodních vztahů principy a pravidla Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále označovaná jako „GATT“), jejíž jsou jak Československo, tak i Spojené státy americké zakládajícími stranami,

Jsouce přesvědčeny, že dohoda o obchodních vztazích mezi oběma Stranami může vytvořit rámec, který posílí rozvoj a rozmach obchodních vazeb mezi jejich příslušnými fyzickými osobami a společnostmi a nejlépe poslouží společným zájmům Stran,

Se dohodly takto:

Článek I

Použití GATTu, doložka nejvyšších výhod a status některých kódů GATTu

1. Obě strany potvrzují důležitost své účasti v GATTu a závažnost ustanovení a principů GATTu pro jejich hospodářskou politiku.

3. Obě Strany potvrzují důležitost jejich účasti v Dohodě o technických překážkách obchodu, v Dohodě o dovozním povolovacím řízení, v Dohodě o použití článku IV GATTu (antidumping) a závažnost ustanovení a principů těchto dohod pro jejich hospodářskou politiku. Obě Strany se zavazují účastnit se mnohostranných jednání, vztahujících se k těmto dohodám s cílem je zlepšit.

4. Každá Strana poskytne dovozu výrobků a služeb pocházejících z území druhé Strany zacházení podle doložky nejvyšších výhod s ohledem na přidělování a přístup k měnám nutným k úhradě těchto dovozů.

Článek II

Zachování uspokojivé rovnováhy tržních příležitostí

1. Strany se dohodly udržovat uspokojivou rovnováhu tržních příležitostí v oblasti obchodu výrobky a službami, berouce přitom v úvahu mimo jiné rozsah celních nebo jiných poplatků nebo dávek při obchodu výrobky a službami, rozsah netarifních překážek, důsledky mezistátních obchodních dohod a rozsah povinností a práv vyplývajících z těch bodů GATTu nebo podobných dohod, jejichž jsou obě Strany signatáři a zejména udržovat v uspokojivé vzájemné rovnováze snížení tarifních a netarifních překážek obchodu vyplývajících z mnohostranných jednání.

2. Každá strana bude uplatňovat všechna tarifní a netarifní opatření dotýkající se obchodu výrobky a službami způsobem, který umožní vůči třetí zemi a domácí konkurenci skutečné konkurenční příležitosti pro výrobky a služby druhé Strany.

Článek III

Všeobecné závazky, vztahující se k obchodu

1. Obchod bude prováděn na základě kontraktů mezi fyzickými osobami a společnostmi Spojených států a hospodářskými jednotkami České a Slovenské Federativní Republiky, uzavíraných na základě nediskriminace a jejich nezávislého obchodního rozhodování a na základě obvyklých komerčních úvah, jakými jsou cena, kvalita, dostupnost zboží, dodací lhůty a platební podmínky.

2. Žádná Strana nebude požadovat nebo podporovat účast fyzických osob a společností Spojených států nebo Československa ve vazbových nebo protiodběrových obchodech.

Článek IV

Rozvoj a podpora obchodu

1. Strany potvrzují svůj úmysl rozvíjet obchod zbožím a službami v souladu s ustanoveními této dohody. Přijmou odpovídající opatření k podpoře a usnadnění výměny výrobků a služeb a k zajištění výhodných podmínek pro dlouhodobý rozvoj obchodních vztahů mezi příslušnými fyzickými osobami a společnostmi. Strany v co největší míře podpoří rozvod a diversifikaci vzájemné obchodní výměny.

2. Strany přijmou příslušná opatření k podpoře rozvoje komerčních kontaktů s cílem dosáhnout zvýšení obchodu. V tomto ohledu vláda České a Slovenské Federativní Republiky očekává, že v průběhu platnosti této dohody československé hospodářské jednotky, v souladu s komerčními úvahami, zvýší nákupy zboží a služeb ze Spojených států, zatímco vláda Spojených států očekává, že důsledkem této dohody dojde k podpoře zvýšených nákupů zboží a služeb z Československa fyzickými osobami a společnostmi Spojených států. S tímto cílem budou Strany publikovat tuto dohodu a zajistí, aby byla dostupná všem zájemcům.

3. Každá Strana podpoří a usnadní uspořádání akcí k podpoře obchodu, jakými jsou veletrhy, výstavy, vysílání misí a pořádání seminářů na svém území a na území druhé Strany. Obdobně každá Strana podpoří a usnadní účast příslušných fyzických osob a společností na těchto akcích. V souladu se zákony, platnými na příslušném území, Strany souhlasí, že připustí bezcelný dovoz a reexport všech věcí pro potřeby konání těchto akcí za předpokladu, že tyto věci nebudou prodávány nebo s nimi jinak disponováno.

Článek V

Usnadňování obchodu

1. Každá Strana poskytne obchodním zastoupením druhé Strany spravedlivé a rovnoprávné zacházení při provádění jejich činnosti.

2. V souladu s jejich zákony a předpisy upravujícími přistěhovalectví a problematiku cizích misí každá Strana povolí na svém území zřízení obchodních zastoupení fyzických osob a společností druhé Strany a poskytne činnosti těchto zastoupení nediskriminační zacházení.

3. V souladu s jejich zákony a předpisy upravujícími přistěhovalectví a problematiku cizích misí, každá Strana povolí těmto obchodním zastoupením, zřízeným na jejím území, přímo zaměstnávat zaměstnance, kteří jsou občany kterékoliv z obou stran či z třetích zemí, a odměňovat je na základě podmínek oboustranně dohodnutých mezi stranami v souladu se zákony o minimální mzdě této Strany.

4. Každá Strana povolí obchodním zastoupením druhé strany dovážet a v souladu s obvyklou obchodní praxí používat kancelářské a další vybavení ve spojitosti s jejich činností na území této Strany.

5. V souladu s jejich zákony upravujícími problematiku cizích misí každá Strana povolí těmto obchodním zastoupením nabýt kancelářské prostory a ubytování na nediskriminačním základě, včetně nediskriminačních cen v případech, kdy jsou tyto ceny stanovovány nebo řízeny vládou.

6. V souladu s jejich zákony a předpisy, upravujícími přistěhovalectví a problematiku cizích misí, každá Strana povolí fyzickým osobám a společnostem druhé Strany zaměstnávat zástupce, konzultanty a distributory z některé ze Stran a z třetích zemí nebo přímo vykonávat tuto činnost na základě vzájemně mezi stranami dohodnutých cen a podmínek za předpokladu, že tito zástupci, konzultanti nebo distributoři jsou oprávněni k zahraničně hospodářské činnosti.

7. Každá Strana v souladu s jejími závazky vyplývajícími z Mezinárodní dohody o usnadnění dovozu obchodních vzorků a propagačního materiálu, přijaté v Ženevě 7. listopadu 1952, povolí obchodním zastoupením skladovat přiměřené množství vzorků. Zároveň každá Strana povolí obchodním zastoupením distribuovat náhradní díly v rámci provádění poprodejního servisu na nekomerčním základě.

8. Každá Strana povolí fyzickým osobám a společnostem druhé Strany provádět propagaci jejich výrobků a služeb (a) prostřednictvím přímých smluv s propagačními médii, včetně televize, rozhlasu, tisku a plakátů a (b) přímou poštovní inzercí, včetně použití uzavřených obálek a korespondenčních lístků s předepsanou adresou fyzické osoby nebo společnosti.

9. Každá Strana bude podporovat přímý styk mezi fyzickými osobami a společnostmi druhé strany a konečnými uživateli a dalšími obchodníky s jejich výrobky a službami a s úřady a organizacemi, jejichž rozhodnutí případné prodeje ovlivní. Strany povolí a podpoří přímé prodeje mezi československými hospodářskými jednotkami a fyzickými osobami a společnostmi Spojených států.

10. Každá Strana povolí fyzickým osobám a společnostem druhé Strany provádět průzkumy trhu buď přímo nebo na základě smlouvy na jejím území. Pro usnadnění průzkumu trhu bude každá Strana na základě žádosti poskytovat neutajované informace a informace, které nejsou předmětem obchodního tajemství, kterými disponuje, fyzickým osobám a společnostem druhé Strany, zabývajícím se touto činností.

11. Každá Strana umožní fyzickým osobám a společnostem druhé Strany v souvislosti s činností jejich obchodních zastoupení přístup ke službám, poskytovaným státem na základě národního zacházení, včetně dodávek komunálních služeb.

12. Žádná ze Stran nebude zavádět opatření, která by bezdůvodně omezovala smluvní či vlastnická práva nebo jiné zájmy nabyté na jejím území fyzickými osobami a společnostmi druhé Strany.

Článek VI

Obchod službami

1. Strany uznávají vzrůstající hospodářský význam sektoru služeb a dohodly se konzultovat problematiku obchodu službami mezi oběma zeměmi a zejména záležitosti společného zájmu týkající se jednotlivých sektorů služeb s cílem docílit co největší možný přístup na trh.

2. Služby, které jsou upraveny existujícími dvoustrannými dohodami jako např. civilní letectví a služby, o jejichž smluvní úpravě jednání probíhají, jako např. námořní doprava, budou nebo zůstanou předmětem úpravy těchto dohod.

3. Ustanovení obsažená v jiných částech této Dohody, týkající se podpory obchodu, usnadňování obchodu, obchodních zastoupení, transferů a kovertibility, se budou přiměřeně aplikovat na služby.

Článek VII

Volná dostupnost informací

1. Každá Strana bude činit v rozumné době a veřejně dostupnými všechny zákony a další právní předpisy, soudní rozhodnutí a obecně závazné správní akty týkající se komerční činnosti, včetně obchodu, investic, zdaňování, bankovnictví, pojištění a dalších finančních služeb, dopravy a pracovního práva. Každá Strana se rovněž vynasnaží, aby tyto informace byly k dispozici v čítárnách vlastního hlavního města a hlavního města druhé Strany.

2. Každá Strana zpřístupní fyzickým osobám a společnostem druhé Strany dostupné neutajované informace a informace, které nejsou předmětem obchodního tajemství o národním hospodářství a jednotlivých sektorech, včetně informací o zahraničním obchodu.

3. Aniž by byla dotčena práva a závazky Stran, vyplývající z Dohody o technických překážkách obchodu, každá Strana umožní fyzickým osobám a společnostem druhé Strany v rozsahu, v jakém to bude praktické, vyjádřit se k formulacím právních a dalších norem vztahujících se k obchodní činnosti včetně, mimo jiné, zavádění standardů a technických norem.

Článek VIII

Vládní obchodní zastupitelství

1. V souladu se zákony, upravujícími problematiku cizích misí, každá Strana dovolí vládním obchodním zastupitelstvím přímo zaměstnávat osoby hostitelské země a v souladu se zákony a předpisy upravujícími přistěhovalectví občany z třetích zemí.

2. Každá Strana zajistí nerušený přístup občanů hostitelské země k vládním obchodním zastupitelstvím druhé Strany.

3. Každá Strana podpoří účast svých fyzických osob a společností na činnosti příslušných vládních obchodních zastupitelství, zvláště ve vztahu k akcím, pořádaným v prostorách těchto zastupitelství.

4. Každá Strana podpoří a usnadní přístup zaměstnanců vládních obchodních zastoupení druhé Strany k představitelům hostitelské země na federální a republikové úrovni a představitelů fyzických osob a společností hostitelské Strany.

5. Tato Dohoda se nedotkne závazků, přijatých kteroukoliv ze smluvních stran, týkajících se zřízení existujících vládních obchodních zastoupení.

Článek IX

Finanční ustanovení, týkající se obchodu výrobky a službami

1. Platby, vyplývající ze všech obchodních transakcí mezi fyzickými osobami a společnostmi Stran, budou prováděny v amerických dolarech nebo v jakékoliv jiné měně, která může být čas od času určena Mezinárodním měnovým fondem jako volně použitelná měna, pokud nebude mezi stranami jednotlivé transakce dohodnuto jinak.

2. Žádná Strana nebude omezovat vývoz směnitelných měn, vkladů nebo jiných měnových prostředků ze svého území, získaných zákonným způsobem v souvislosti s obchodem zbožím a službami, prováděnými fyzickými osobami nebo společnostmi druhé Strany.

3. Výdaje fyzických osob a společností jedné Strany na území druhé Strany mohou být hrazeny v místní měně, nabyté zákonným způsobem.

4. V souvislosti s obchodem zbožím a službami poskytne každá Strana fyzickým osobám a společnostem druhé strany nediskriminační zacházení ve vztahu k:

a) otevírání a vedení účtů jak v místní, tak v zahraniční měně a přístup ke vkladům ve finančních institucích, uloženým na území Stran;

b) platbám, úhradám a převodům volně směnitelných měn nebo finančním prostředkům z nich odvozených mezi územími obou Stran, právě tak jako mezi územími jedné strany a jakékoliv třetí země;

c) směnným kursům a souvisejícím záležitostem.

Článek X

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

1. Obě Strany souhlasí se zavedením přiměřené a účinné ochrany s působností pro patenty, obchodní známky, autorská práva, obchodní tajemství a konstrukční schémata integrovaných obvodů. Každá Strana potvrzuje své závazky podle těch mezinárodních dohod týkajících se duševního vlastnictví, jichž jsou obě Strany signatáři.

2. Každá Strana potvrzuje závazky přijaté v souvislosti s průmyslovým vlastnictvím v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března 1883, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967.

3. Každá Strana potvrzuje závazky přijaté ve Všeobecné úmluvě o autorském právu ze dne 6. září 1952, revidované v Paříži dne 24. července 1971, jakož i své závazky přijaté v Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, revidované v Paříži dne 14. července 1971.

4. Ke stanovení přiměřené a účinné ochrany a k zajištění práv k duševnímu vlastnictví každá Strana mimo jiné

a) poskytne ochranu podle práva autorského k programům počítačů a databázím jako k literárním dílům podle svých zákonů o právu autorském;

b) prodlouží dobu ochrany audiovizuálních děl nejméně na padesát let od zveřejnění;

c) poskytne ochranu zvukovým záznamům po dobu nejméně padesáti let od zveřejnění a zajistí práva na ochranu proti nedovolenému rozšiřování, rozmnožování a dovozu. Podmínky takové ochrany dále umožní majiteli práv k zvukovým záznamům bránit nedovolenému půjčování kopie zvukového záznamu a to bez ohledu na nabytí zvukového záznamu koupí;

d) poskytovat ochranu pro konstrukční schémata integrovaných obvodů;

e) poskytovat ochranu na všechny výrobky a postupy ve všech oblastech techniky (s tím, že smluvní strany mohou z ochrany vyloučit materiály vhodné výhradně pro jaderné zbraně);

f) poskytovat celkovou ochranu obchodního tajemství.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že předloží ne později než 31. prosince 1991 svým příslušným legislativním orgánům návrhy nezbytné k provedení závazků z této Dohody a vynaloží největší úsilí pro přijetí a provádění těchto návrhů k tomuto datu.

Článek XII

Národní bezpečnost

Ustanovení této Dohody neomezí právo kterékoliv Strany přijmout jakákoli opatření k ochraně svých bezpečnostních zájmů.

Článek XIII

Výjimky

1. Nic v této Dohodě nebude vykládáno jako zákaz jakéhokoli opatření kterékoliv Strany požadovaného nebo specificky dovoleného GATTem.

2. Za podmínky, že taková opatření nejsou uplatňována způsobem, který by vytvářel prostředky libovolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, kde převládají stejné podmínky nebo skrytá omezení mezinárodního obchodu, nic v této Dohodě nebude vykládáno jako zákaz:

a) opatření na ochranu práv duševního vlastnictví a pro předcházení klamavým praktikám, jak jsou uvedeny v článku X této Dohody (a v s tím souvisejícím výměnném dopise) za předpokladu, že taková opatření se budou vztahovat na rozsah jakéhokoliv utrpěného poškození nebo na zabránění takovému poškození a

b) jakéhokoliv jiného opatření z důvodů zamýšlených článkem XX GATTu za předpokladu, že termín „Dohoda“ v paragrafu D článku XX GATTu bude vykládán tak, že se odvolává na tuto Dohodu.

3. Obchod výrobky a službami mezi Stranami, který podléhá existujícím dvoustranným a mnohostranným dohodám (nebo probíhajícím jednáním) ve specifických sektorech jako je ocel, textil nebo civilní letectví, bude nebo zůstane podřízen podmínkám jakékoliv takové Dohody.

4. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout výhody vyplývající z této Dohody každé společnosti, kterou kontrolují fyzické osoby z kterékoli třetí země a dále za podmínky, že společnost nevyvíjí závažnější obchodní činnost na území druhé Strany nebo je kontrolována fyzickými osobami z třetí země, s níž odmítající Strana neudržuje normální ekonomické styky.

Článek XIV

Řešení sporů

1. Fyzickým osobám a společnostem každé Strany bude poskytnuto národní zacházení, pokud jde o přístup ke všem soudům a administrativním orgánům na území druhé Strany, jakožto navrhovatelům, odpůrcům nebo v jiném procesním postavení. Nebudou žádat ani požívat imunity při procesu nebo výkonu arbitrážních nálezů nebo osvobození od jiných právních odpovědností na území druhé Strany v souvislosti s obchodními operacemi, nebudou zároveň požadovat ani požívat osvobození od zdanění v souvislosti s obchodními operacemi, pokud jinak nestanoví jiná dvoustranná dohoda.

2. Strany budou podporovat volbu arbitráže jako způsobu řešení sporů vyplývajících z obchodních operací uzavřených mezi fyzickými osobami nebo společnostmi Československa a Spojených států amerických. Takové arbitrážní řízení může proběhnout na základě ujednání obsaženého v kontraktu mezi těmito fyzickými osobami nebo společnostmi nebo na základě samostatné písemné dohody mezi nimi.

3. Strany se mohou dohodnout, že arbitrážní řízení proběhne podle mezinárodně uznaných arbitrážních pravidel, včetně Pravidel UNCITRALu, v rámci kterých by měly strany určit rozhodce podle zmíněných pravidel v jiné zemi než je Československo a Spojené státy americké.

4. Pokud si strany nesjednají něco jiného, strany by mohly dohodnout jako místo arbitráže jinou zemi než Československo nebo Spojené státy americké, která však je členem Úmluvy OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958.

5. Nic v této Dohodě není zamýšleno proti tomu a Strany nezakáží, aby byly sjednávány jiné formy arbitráže nebo řešení sporů, kterým Strany dají vzájemně přednost a které dohodnou jako nejvhodnější s ohledem na jejich specifické potřeby.

6. Každá ze Stran zajistí, aby na jejím území existovaly podmínky pro uznání a výkon arbitrážních nálezů.

Článek XV

Konzultace

1. Strany budou, v souladu s jejich politikou a cíli, spolupracovat dvoustranně a na mezinárodní úrovni na řešení obchodních problémů společného zájmu.

2. Strany se dohodly zřídit Smíšenou obchodní komisi, která bude, za podmínek stanovených při svém založení, podporovat hospodářskou spolupráci, rozvoj obchodu podle této Dohody a pravidelně prověřovat její provádění a přijímat doporučení k dosažení jejich cílů.

3. Strany se dohodly, že budou okamžitě konsultovat při použití vhodných způsobů a na žádost jedné ze Stran projednávat všechny otázky týkající se výkladu a provádění této Dohody nebo další související aspekty vztahů mezi nimi.

Článek XVI

Oblasti další hospodářské spolupráce

1. Za účelem dalšího rozvoje dvoustranného obchodu a s cílem stálého růstu výměny zboží a služeb obě Strany budou usilovat o dosažení vzájemně akceptovatelné dohody o zdaňování a o problematice investic, včetně repatriace zisků a transferů kapitálu.

2. Strany přijmou příslušná opatření k posilování hospodářské spolupráce na co nejširší možné bázi ve všech oblastech považovaných za jejich společný zájem, včetně problematiky statistiky a standardů. Mezi cíli této spolupráce bude:

- rozvoj a prosperita československého a amerického hospodářství a životní úrovně,

- podpora vědeckých a technologických programů,

- vytváření nových pracovních příležitostí,

- ochrana a zlepšení životního prostředí.

Článek XVII

Definice

Pro účely této Dohody,

a) „společností“ jedné Strany je myšlena korporace, asociace, státní podnik, družstvo nebo jiná organizace ustavená v souladu se zákony a dalšími předpisy Strany nebo politické složky ať už je nebo nikoliv organizována za výdělečným účelem a je v soukromých nebo státních rukách;

b) „hospodářskou jednotkou“ je myšlena fyzická nebo právnická osoba, včetně občanů a společností, oprávněná podle československého práva k provádění zahraničně obchodní činnosti;

c) „obchodním zastoupením“ je myšlena organizační jednotka společnosti jedné Strany zřízená v souladu s právním řádem příslušné Strany;

d) „nediskriminačním zacházením“ nebo „nediskriminací“ je myšleno zacházení lepší než je národní režim nebo zacházení podle doložky nejvyšších výhod;

e) „národním zacházením“ je myšleno, pokud se aplikuje na společnosti a fyzické osoby, zacházení, které je nejméně tak výhodné jako nejvýhodnější zacházení poskytované Stranou společnostem nebo fyzickým osobám této Strany za podobných okolností.

Článek XVIII

Vstup v platnost, její délka, suspenze a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda (včetně výměnných dopisů, které tvoří nedílnou součást této Dohody) vstoupí v platnost dnem výměny písemných nót o tom, že byla schválena oběma vládami a zůstane v platnosti, jak je stanoveno v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2. Počáteční doba platnosti této dohody se stanoví na deset let. Poté zůstane v platnosti, dokud nebude ukončena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

3. Každá strana může ke konci počátečního desetiletého období nebo kdykoli poté ukončit platnost této dohody tak, že to písemně sdělí druhé straně ve lhůtě jednoho roku předem.

Dáno ve Washingtonu D. C. dne 12. dubna 1990 ve dvojím vyhotovení v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocnění vládami, podepsali tuto Dohodu.

Za vládu Československé federativní republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Spojených států amerických:

Carla A. Hills v. r.

THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
Executive Office of the President
Washington, D. C. 20506

Washington 12. dubna 1990

Vážený pane ministře,

mám tu čest potvrdit, že v průběhu jednání o Dohodu o obchodních vztazích podepsanou dnešního dne bylo mezi delegacemi Československé federativní republiky a Spojených států amerických dosaženo následujícího ujednání:

Mezistátní obchodní dohody

S odvoláním na odstavec 1 článku II vláda Československa potvrzuje svůj záměr redukovat ve svém zahraničním obchodě roli mezistátních obchodních dohod, z nichž vyplývá dovoz stanoveného množství zboží.

Obchodní zastoupení

Vláda Československa se všemožně vynasnaží zajistit v připravovaných právních předpisech urychlený přechod z povolovacího procesu obchodních zastoupení na pouhý proces registrace. Jestliže tento návrh právní úpravy nebude přijat do 31. prosince 1990, vláda Československa zahájí konzultace s vládou Spojených států s cílem dohodnout příslušná opatření k realizaci záměrů tohoto ujednání.

Registrace zahraničně obchodní činnosti

Obě strany potvrzují svůj záměr podporovat co nejširší možnosti pro přímé obchody mezi jejich fyzickými osobami a společnostmi.

V zájmu dosažení tohoto cíle vláda Československa potvrzuje svou politiku úplně leč postupně uvolnit systém československého zahraničního obchodu včetně úplného leč postupného nahrazení povolení k zahraničně obchodní činnosti nezbytného pro hospodářské jednotky jednoduchým registračním postupem.

První a nejširší možné opatření v tomto ohledu bude dodatek platného zákona, který vláda Československa předloží Federálnímu shromáždění v krátké době a vynaloží optimální úsilí k dosažení začlenění tohoto dodatku a tím i této změny ne později než 1. července 1990.

Další podstatné změny budou následovat s přechodem československého hospodářství na ekonomiku založenou na bázi tržního hospodářství v průběhu roku 1991.

Jestliže systém pouhé registrace nebude zaveden do 30. září 1991, vláda Československa bude konzultovat vládu Spojených států, v souladu s článkem XV s cílem sjednat příslušná opatření k uskutečnění smyslu tohoto ujednání.

K tomu se vláda Československa vynasnaží urychlit souhlas k žádostem o povolení nebo registraci v zájmu nebránit rozmachu obchodu mezi oběma zeměmi.

Finanční problematika

Jako součást procesu ekonomické liberalizace má vláda Československa v úmyslu v co nejkratší době zajistit volnou směnitelnost své měny. Do doby, než se československá měna stane volně směnitelnou, vláda Československa k zabezpečení cílů této Dohody zajistí přístup k volně směnitelným měnám, včetně prostřednictvím aukcí, na základě zacházení podle doložky nejvyšších výhod.

Státní podniky

Strany uznávají, že Československo vstoupilo do období dynamické politické a hospodářské přeměny a že hospodářství Československa se nachází v přechodu na hospodářství založené na zásadách tržní ekonomiky a svobodného obchodu a že politikou vlády Československa je rychle snížit úlohu státních podniků v československém hospodářství.

Vláda Československa tvrdí, že státní podniky, které se zabývají nákupem a prodejem týkajícím se buď dovozů nebo vývozů zboží a služeb, jsou autonomní hospodářské jednotky orientované na zisk a beroucí na sebe rizika jednají nezávisle na státu, který nad nimi nevykonává kontrolu. Vláda Československa dále tvrdí, že státní vlastnictví samo o sobě neuděluje zvláštní moci nebo výsady, jelikož podniky vlastněné státem působí v konkurenčním prostředí a jednají nediskriminačním způsobem v souladu s komerčními zásadami a že postrádá schopnost ovlivňovat úroveň a směrování dovozů a vývozů svou nákupní a prodejní činností.

Rozumí se, že ve vztahu k mezinárodnímu obchodu státní podniky budou jednat v souladu s příslušnými ustanoveními GATTu včetně článků II, XI, XII, XIII a XIV s tím, že uplatnění jiných článků není vyloučeno.

Mám tu čest Vám navrhnout, že toto ujednání bude považováno za nedílnou součást Dohody o obchodních vztazích mezi našimi dvěma zeměmi podepsané dnešního dne. Budu Vám vděčna, potvrdíte-li mi, že toto ujednání bylo Vaší vládou přijato.

S úctou

Carla A. Hills v. r.

Vážený pan

Ing. Andrej Barčák

ministr zahraničního obchodu Československé federativní republiky

THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
Executive Office of the President
Washington, D. C. 20506

Washington 12. dubna 1990

Vážený pane ministře,

v souvislosti s dnešním podpisem Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických mám čest Vám oznámit, že jsem vyrozuměla, že k naplnění závazku podle článku X Dohody hodlá Vaše vláda zahrnout do Vašeho národního právního řádu následující principy o duševním vlastnictví:

A. Ochrana programů počítačů podle autorského práva

Ochrana programů počítačů podle autorského práva se bude vztahovat na všechny druhy programů počítačů včetně odvozených programů a operačních systémů, které mohou být vyjádřeny jakýmkoli jazykem, ať již ve zdroji nebo v předmětném kódu a bez ohledu na prostředek jejich záznamu.

Trvání a úroveň ochrany programů počítačů budou shodné s tím, jak jsou stanoveny u ostatních literárních děl.

Omezení práv výslovně dovolená u literárních děl podle Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (Paříž 1971) budou rovněž použitelná u programů počítačů. Kromě toho budou mít majitelé kopie programu počítače právo zhotovit si nebo udělit svolení ke zhotovení jedné kopie nebo zpracování takového počítače s podmínkou,

a) že taková nová kopie nebo zpracování se vytváří jako nezbytný krok k užívání programu počítače ve spojení se strojem a že není užívána jiným způsobem nebo

b) že taková nová kopie nebo zpracování je pouze pro archivní účely a že všechny archivní kopie budou zničeny v případě, že by pokračující držba programu počítače přestala být oprávněnou.

B. Ochrana konstrukčních schémat integrovaných obvodů

Ochrana bude poskytována pro veškerá originální konstrukční schémata, která jsou součástí polovodičového čipu, bez ohledu na to, jak má být konstrukční schéma zaznamenáno nebo kódováno.

Ochrana nemusí být poskytována na konstrukční schémata, která jsou všeobecně známá v průmyslu integrovaných obvodů v době jejich vzniku, nebo na konstrukční schémata, která jsou určena výlučně funkcemi integrovaného obvodu, pro který jsou aplikována.

Ochrana může být podmíněna záznamem nebo registrací. Jestliže je ochrana podmiňována registrací konstrukčního schématu, bude přihlašovateli poskytnuta nejméně dvouletá doba od data prvého komerčního využití konstrukčního schématu, ve které může požádat o registraci. Jestliže je požadováno ukládání identifikačního materiálu nebo jiného materiálu vztahujícího se ke konstrukčnímu schématu, nebude se od přihlašovatele požadovat prozrazení důvěrné informace nebo informace podléhající obchodnímu tajemství, pokud to není zásadní pro umožnění identifikace konstrukčního schématu.

Doba ochrany konstrukčního schématu je poskytována nejméně na dobu deseti let od data prvého komerčního využití nebo od data registrace, pokud je požadováno, a to od data, které platí dříve.

Vlastník konstrukčního schématu obdrží výlučné právo provádět nebo oprávnit k provádění následujícího:

a) reprodukovat konstrukční schéma,

b) včlenit konstrukční schéma do polovodičového čipu a

c) dovážet nebo distribuovat polovodičové čipy obsahující konstrukční schémata včetně výrobků obsahujících takové čipy.

Omezení výlučných práv vlastníka konstrukčního schématu může být uskutečněno pouze nevýlučnými nucenými licencemi nebo nedobrovolnými licencemi, a to pouze za účelem nápravy soudem uznaného porušení práva volné soutěže nebo pouze po dobu jeho trvání z titulu vyhlášeného stavu národního ohrožení. Vláda může užívat pro své účely polovodičové čipy na nevýlučné bázi. Užívá-li vláda polovodičové čipy pro své účely nebo přijme-li opatření nebo nařídí-li vydání nucených nebo nedobrovolných licencí po dobu vyhlášeného stavu národního ohrožení, musí být poskytnuta náhrada ve výši odpovídající tržní hodnotě licence na polovodičový čip.

Rozhodnutí o udělení nucených nebo nedobrovolných licencí a poskytovaná náhrada jsou předmětem soudního přezkoumání.

Následující činnosti mohou být vyloučeny ze zákonné odpovědnosti:

a) reprodukování konstrukčních schémat za účelem výuky, analýz nebo hodnocení v průběhu přípravy konstrukčního schématu, které je samo originální,

b) dovoz a distribuce polovodičových čipů obsahujících chráněné konstrukční schéma, které byly prodány vlastníkem nebo se souhlasem vlastníka konstrukčního schématu a

c) dovoz a distribuce polovodičových čipů obsahujících chráněné konstrukční schéma osobou, která prokáže, že on nebo ona neznala a neměla dostatečné důvody se domnívat, že konstrukční schéma bylo chráněno za předpokladu, že taková osoba by měla po obdržení oznámení nárok na odpovídající provize.

C. Patentová ochrana

Československo bude poskytovat patentovou ochranu po dobu nejméně dvaceti let od přihlášení.

Omezení výlučných práv vlastníka lze uskutečnit pouze nevýlučnými nucenými licencemi nebo nedobrovolnými licencemi pouze za účelem nápravy soudem uznaného porušení práva volné soutěže nebo pouze po dobu jeho trvání z titulu vyhlášeného stavu národního ohrožení. Vláda může užívat patenty pro své účely na nevýlučné bázi za předpokladu, že takové užívání podstatným způsobem neprejudikuje legitimní ekonomické zájmy vlastníka patentů. Užívá-li vláda patent nebo přijme-li opatření k vydání nucených nebo nedobrovolných licencí nebo nařídí-li jejich vydání po dobu vyhlášeného stavu národního ohrožení, musí být poskytnuta náhrada ve výši odpovídající tržní hodnotě patentové licence. Rozhodnutí o udělení nucených nebo nedobrovolných licencí a poskytovaná náhrada jsou předmětem soudního přezkoumání.

Československo bude usilovat o poskytnutí přechodné ochrany na výrobky, v současnosti nepatentovatelné podle československého zákona, které mají následující charakteristiky:

a) výrobek bude patentovatelný v Československu po uzákonění navržených změn patentového zákona,

b) bude udělen patent na výrobek v zemi, která v současnosti uděluje patentovou ochranu pro tuto třídu vynálezů a

c) výrobek nebyl dosud uveden na trh v Československu.

Československo přezkoumá nejlepší způsob zavedení takové přechodné ochrany. Československo má v úmyslu poskytnout vlastníkům výrobků vyhovujících těmto kritériím právo k získání výlučné registrace za účelem výroby a prodeje výrobků v Československu za předpokladu, že vlastník patentu požádá o souhlas s prodejem v době šesti měsíců od obdržení prvního souhlasu s prodejem v jakékoli zemi a jestliže splní československý požadavek na souhlas s prodejem. Doba výlučného práva k prodeji a výrobě v Československu bude stejná s dobou, která zbývá do zániku patentu v zemi původní registrace.

D. Ochrana obchodního tajemství

Ochrana je poskytována na obchodní tajemství,1) pokud toto obchodní tajemství je technické nebo komerční povahy za předpokladu, že

a) má reálnou nebo potenciální obchodní hodnotu, protože není známa příslušné veřejnosti,

b) není běžně dostupné zákonným způsobem a

c) je za daných okolností předmětem odpovídajícího úsilí oprávněného vlastníka k udržení jeho utajení.

Přivlastnění, vyzrazení a užívání obchodního tajemství bez souhlasu vlastníka je nezákonné.

Ochrana obchodního tajemství se poskytuje tak dlouho, dokud trvají shora uvedené podmínky.

Poskytování dobrovolných licencí na obchodní tajemství nebude bráněno nebo znesnadňováno předkládáním neúměrných nebo diskriminačních podmínek k takovým licencím nebo podmínek, které rozmělňují hodnotu obchodního tajemství.

Jestliže československá vláda vyžaduje, aby obchodní tajemství bylo odevzdáno k provedení jejich funkcí a v těchto případech, aby obchodní tajemství nebylo užíváno pro komerční nebo konkurenční prospěch vlády nebo jiné osoby než vlastníka obchodního tajemství, lze tak učinit jen se souhlasem vlastníka zaplacením odpovídající hodnoty za využití nebo, je-li vlastníku obchodního tajemství poskytnuta přiměřená doba k výlučnému využívání.

Smluvní strany mohou zpřístupnit takové obchodní tajemství nebo požádat vlastníka obchodního tajemství o jeho zpřístupnění třetím stranám pouze se souhlasem vlastníka nebo v míře potřebné k provedení nezbytných vládních funkcí nebo k ochraně lidského zdraví nebo bezpečnosti nebo k ochraně životního prostředí, je-li vlastníku dána možnost, aby s některou nevládní organizací přijímající obchodní tajemství uzavíral důvěrné dohody k zamezení dalšího zpřístupnění.

Mám zároveň tu čest Vám oznámit, že jsem vyrozuměla, že tento dopis a Vaše potvrzující odpověď tvoří nedílnou součást Dohody.

S úctou

Carla A. Hills v. r.

Vážený pan

Ing. Andrej Barčák

ministr zahraničního obchodu Československé federativní republiky

THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
Executive Office of the President
Washington, D. C. 20506

Washington 12. dubna 1990

Vážený pane ministře,

mám tu čest potvrdit, že v průběhu jednáni o Dohodu o obchodních vztazích podepsanou dnešního dne bylo mezi delegacemi Československé federativní republiky a Spojených států amerických dosaženo následujících ujednání:

Strany uznávají nutnost podporovat a napomáhat růstu turistiky, investic v oblasti cestovního ruchu a obchodu mezi Československem a Spojenými státy americkými.

Strany uznávají prospěch, který oběma ekonomikám přináší růst turistiky, investic v oblasti cestovního ruchu a obchodu mezi jejich zeměmi.

Každá ze Stran se bude snažit získat povolení druhé Strany před tím než ustaví oficiální vládní náborovou turistickou kancelář na území druhé Strany. Povolení otevřít oficiální náborovou kancelář nebo její pobočku bude dohodnuto mezi oběma Stranami v souladu s platnými zákony, dalšími předpisy a politikou hostitelské země. Oficiální turistické kanceláře otevřené každou Stranou budou pracovat na nekomerční bázi. Oficiální náborová turistická kancelář a jí přidělení zaměstnanci nebudou pracovat jako zástupce nebo zastupovaný v komerčních transakcích, vstupovat do smluvních vztahů jménem obchodních organizací nebo vyvíjet jinou komerční činnost. Tyto kanceláře nebudou prodávat služby veřejnosti nebo jinak soutěžit se soukromými cestovními agenturami nebo jinými organizátory skupinové turistiky v hostitelské zemi. Nic v tomto dopise nezavazuje některou Stranu otevřít takovou kancelář na území druhé Strany.

Soukromé a státní obchodní turistické podniky budou považovány za soukromé obchodní podniky zcela podléhající právnímu řádu hostitelské země.

Každá strana v rámci své pravomoci zajistí, že jakákoli společnost vlastněná, kontrolovaná nebo spravovaná touto stranou nebo jakoukoli smíšenou společností na území této Strany, která skutečně kontroluje podstatnou část turistiky nebo služeb souvisejících s turistickým ruchem na území této Strany zajistí tyto služby pro fyzické osoby a společnosti druhé Strany rovným a spravedlivým způsobem a na základě doložky nejvyšších výhod.

Fyzickým osobám a společnostem Československa a Spojených států bude umožněno podle platného práva vyvíjet činnost jako zástupce pro provozovatele turistického ruchu a služeb s tím souvisejících Československa, Spojených států a třetích zemí na území druhé Strany.

Nic v tomto dopise ani v Dohodě o obchodních vztazích nebude vykládáno tak, že turistika a služby spojené s cestovním ruchem nebudou požívat výhod obsažených v uvedené Dohodě v takovém rozsahu jako jiná odvětví průmyslu a další sektory.

Strany se dohodly, že uváží možnost jednání o samostatné dohodě o turistice a službách spojených s cestovním ruchem.

Mám tu čest Vám navrhnout, že toto ujednání bude považováno za nedílnou součást Dohody o obchodních vztazích.

Budu Vám velmi vděčna, potvrdíte-li, že toto ujednání bylo Vaší vládou přijato.

S úctou

Wylie H. Whisonant, Jr. v. r.

Vážený pan

Ing. Andrej Barčák

ministr zahraničního obchodu Československé federativní republiky

Ing. Andrej Barčák

ministr zahraničního obchodu

Washington 12. dubna 1990

Vážená paní velvyslankyně,

mám tu čest potvrdit příjem Vašeho dopisu tohoto znění:

„mám tu čest potvrdit, že v průběhu jednání o Dohodu o obchodních vztazích podepsanou dnešního dne bylo mezi delegacemi Československé federativní republiky a Spojených států amerických dosaženo následujícího ujednání:

Mezistátní obchodní dohody

S odvoláním na odstavec 1 článku II vláda Československa potvrzuje svůj záměr redukovat ve svém zahraničním obchodě roli mezistátních obchodních dohod, z nichž vyplývá dovoz stanoveného množství zboží.

Obchodní zastoupení

Vláda Československa se všemožně vynasnaží zajistit v připravovaných právních předpisech urychlený přechod z povolovacího procesu obchodních zastoupení na pouhý proces registrace. Jestliže tento návrh právní úpravy nebude přijat do 31. prosince 1990, vláda Československa zahájí konzultace s vládou Spojených států s cílem dohodnout příslušná opatření k realizaci záměru tohoto ujednání.

Registrace zahraničně obchodní činnosti

Obě strany potvrzují svůj záměr podporovat co nejširší možnosti pro přímé obchody mezi jejich fyzickými osobami a společnostmi.

V zájmu dosažení tohoto cíle vláda Československa potvrzuje svou politiku úplně leč postupně uvolnit systém československého zahraničního obchodu včetně úplného leč postupného nahrazení povolení k zahraničně obchodní činnosti nezbytného pro hospodářské jednotky jednoduchým registračním postupem.

První a nejširší možné opatření v tomto ohledu bude dodatek platného zákona, který vláda Československa předloží Federálnímu shromáždění v krátké době a vynaloží optimální úsilí k dosažení začlenění tohoto dodatku a tím i této změny ne později než 1. července 1990.

Další podstatné změny budou následovat s přechodem československého hospodářství na ekonomiku založenou na bázi tržního hospodářství v průběhu roku 1991.

Jestliže systém pouhé registrace nebude zaveden do 30. září 1991, vláda Československa bude konzultovat vládu Spojených států, v souladu s článkem XV s cílem sjednat příslušná opatření k uskutečnění smyslu tohoto ujednání.

K tomu se vláda Československa vynasnaží urychlit souhlas k žádostem o povolení nebo registraci v zájmu nebránit rozmachu obchodu mezi oběma zeměmi.

Finanční problematika

Jako součást procesu ekonomické liberalizace má vláda Československa v úmyslu v co nejkratší době zajistit volnou směnitelnost své měny. Do doby, než se československá měna stane volně směnitelnou, vláda Československa k zabezpečení cílů této Dohody zajistí přístup k volně směnitelným měnám, včetně prostřednictvím aukcí, na základě zacházení podle doložky nejvyšších výhod.

Státní podniky

Strany uznávají, že Československo vstoupilo do období dynamické politické a hospodářské přeměny a že hospodářství Československa se nachází v přechodu na hospodářství založené na zásadách tržní ekonomiky a svobodného obchodu a že politikou vlády Československa je rychle snížit úlohu státních podniků v československém hospodářství.

Vláda Československa tvrdí, že státní podniky, které se zabývají nákupem a prodejem týkajícím se bud dovozů nebo vývozů zboží nebo služeb, jsou autonomní hospodářské jednotky orientované na zisk a beroucí na sebe rizika jednají nezávisle na státu, který nad nimi nevykonává kontrolu. Vláda Československa dále tvrdí, že státní vlastnictví samo o sobě neuděluje zvláštní moci nebo výsady, jelikož podniky vlastněné státem působí v konkurenčním prostředí a jednají nediskriminačním způsobem v souladu s komerčními zásadami a že postrádá schopnost ovlivňovat úroveň a směrování dovozů a vývozů svou nákupní a prodejní činností.

Rozumí se, že ve vztahu k mezinárodnímu obchodu státní podniky budou jednat v souladu s příslušnými ustanoveními GATTu včetně článku II, XI, XII, XIII a XIV s tím, že uplatnění jiných článků není vyloučeno.“.

Mám tu čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s tímto ujednáním a že tato výměna dopisů tvoří nedílnou součást této Dohody.

S úctou

Ing. Andrej Barčák v. r.

Vážená paní

Carla A. Hills

velvyslankyně

obchodní představitel prezidenta USA

Ing. Andrej Barčák

ministr zahraničního obchodu

Washington 12. dubna 1990

Vážená paní velvyslankyně,

mám tu čest potvrdit příjem Vašeho dopisu tohoto znění:

„v souvislosti s dnešním podpisem Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických mám čest Vám oznámit, že jsem vyrozuměla, že k naplnění závazků podle článku X Dohody hodlá Vaše vláda zahrnout do Vašeho národního právního řádu následující principy o duševním vlastnictví:

A. Ochrana programů počítačů podle autorského práva

Ochrana programů počítačů podle autorského práva se bude vztahovat na všechny druhy programů počítačů včetně odvozených programů a operačních systémů, které mohou být vyjádřeny jakýmkoli jazykem, ať již ve zdroji nebo v předmětném kódu a bez ohledu na prostředek jejich záznamu.

Trvání a úroveň ochrany programů počítačů budou shodné s tím, jak jsou stanoveny u ostatních literárních děl.

Omezení práv výslovně dovolená u literárních děl podle Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (Paříž 1971) budou rovněž použitelná u programů počítačů. Kromě toho budou mít majitelé kopie programu počítače právo zhotovit si nebo udělit svolení ke zhotovení jedné kopie nebo zpracování takového počítače s podmínkou,

a) že taková nová kopie nebo zpracování se vytváří jako nezbytný krok k užívání programu počítače ve spojení se strojem a že není užívána jiným způsobem nebo

b) že taková kopie nebo zpracování je pouze pro archivní účely a že všechny archivní kopie budou zničeny v případě, že by pokračující držba programu počítače přestala být oprávněnou.

B. Ochrana konstrukčních schémat integrovaných obvodů

Ochrana bude poskytována pro veškerá originální konstrukční schémata, která jsou součástí polovodičového čipu, bez ohledu na to, jak má být konstrukční schéma zaznamenáno nebo kódováno.

Ochrana nemusí být poskytována na konstrukční schémata, která jsou všeobecně známá v průmyslu integrovaných obvodu v době jejich vzniku, nebo na konstrukční schémata, která jsou určena výlučně funkcemi integrovaného obvodu, pro který jsou aplikována.

Ochrana může být podmíněna záznamem nebo registrací. Jestliže je ochrana podmiňována registrací konstrukčního schématu, bude přihlašovateli poskytnuta nejméně dvouletá doba od data prvého komerčního využití konstrukčního schématu, ve které může požádat o registraci. Jestliže je požadováno ukládání identifikačního materiálu nebo jiného materiálu vztahujícího se ke konstrukčnímu schématu, nebude se od přihlašovatele požadovat prozrazení důvěrné informace nebo informace podléhající obchodnímu tajemství, pokud není zásadní pro umožnění identifikace konstrukčního schématu.

Doba ochrany konstrukčního schématu je poskytována nejméně na dobu deseti let od data prvého komerčního využití nebo od data registrace, pokud je požadována, a to od data, které platí dříve.

Vlastník konstrukčního schématu obdrží výlučné právo provádět nebo oprávnit k provádění následujícího:

a) reprodukovat konstrukční schéma,

b) včlenit konstrukční schéma do polovodičového čipu a

c) dovážet nebo distribuovat polovodičové čipy obsahující konstrukční schémata včetně výrobků obsahujících takové čipy.

Omezení výlučných práv vlastníka konstrukčního schématu může být uskutečněno pouze nevýlučnými nucenými licencemi nebo nedobrovolnými licencemi, a to pouze za účelem nápravy soudem uznaného porušení práva volné soutěže nebo pouze po dobu jeho trvání z titulu vyhlášeného stavu národního ohrožení. Vláda může užívat pro své účely polovodičové čipy na nevýlučné bázi. Užívá-li vláda polovodičové čipy pro své účely nebo přijme-li opatření nebo nařídí-li vydání nucených nebo nedobrovolných licencí po dobu vyhlášeného stavu národního ohrožení, musí být poskytnuta náhrada ve výši odpovídající tržní hodnotě licence na polovodičový čip.

Rozhodnutí o udělení nucených nebo nedobrovolných licencí a poskytovaná náhrada jsou předmětem soudního přezkoumání.

Následující činnosti mohou být vyloučeny ze zákonné odpovědnosti:

a) reprodukování konstrukčních schémat za účelem výuky, analýz nebo hodnocení v průběhu přípravy konstrukčního schématu, které je samo originální,

b) dovoz a distribuce polovodičových čipů obsahujících chráněné konstrukční schéma, které byly prodány vlastníkem nebo se souhlasem vlastníka konstrukčního schématu a

c) dovoz a distribuce polovodičových čipů obsahujících chráněné konstrukční schéma osobou, která prokáže, že on nebo ona neznala a neměla dostatečné důvody se domnívat, že konstrukční schéma bylo chráněno za předpokladu, že taková osoba by měla po obdržení oznámení nárok na odpovídající provize.

C. Patentová ochrana

Československo bude poskytovat patentovou ochranu po dobu nejméně dvaceti let od přihlášení.

Omezení výlučných práv vlastníka lze uskutečnit pouze nevýlučnými nucenými licencemi nebo nedobrovolnými licencemi pouze za účelem nápravy soudem uznaného porušení práva volné soutěže nebo pouze po dobu jeho trvání z titulu vyhlášeného stavu národního ohrožení. Vláda může užívat patenty pro své účely na nevýlučné bázi za předpokladu, že takové užívání podstatným způsobem neprejudikuje legitimní ekonomické zájmy vlastníka patentů. Užívá-li vláda patent nebo přijme-li opatření k vydání nucených nebo nedobrovolných licencí nebo nařídí-li jejich vydání po dobu vyhlášeného stavu národního ohrožení, musí být poskytnuta náhrada ve výši odpovídající tržní hodnotě patentové licence. Rozhodnutí o udělení nucených nebo nedobrovolných licencí a poskytovaná náhrada jsou předmětem soudního přezkoumání.

Československo bude usilovat o poskytnutí přechodné ochrany na výrobky, v současnosti nepatentovatelné podle československého zákona, které mají následující charakteristiky:

a) výrobek bude patentovatelný v Československu po uzákonění navržených změn patentového zákona,

b) bude udělen patent na výrobek v zemi, která v současnosti uděluje patentovou ochranu pro tuto třídu vynálezů a

c) výrobek nebyl dosud uveden na trh v Československu.

Československo přezkoumá nejlepší způsob zavedení takové přechodné ochrany. Československo má v úmyslu poskytnout vlastníkům výrobků vyhovujících těmto kritériím právo k získání výlučné registrace za účelem výroby a prodeje výrobků v Československu za předpokladu, že vlastník patentu požádá o souhlas s prodejem v době šesti měsíců od obdržení prvního souhlasu s prodejem v jakékoli zemi a jestliže splní československý požadavek na souhlas s prodejem. Doba výlučného práva k prodeji a výrobě v Československu bude stejná s dobou, která zbývá do zániku patentu v zemi původní registrace.

D. Ochrana obchodního tajemství

Ochrana je poskytována na obchodní tajemství,1) pokud toto obchodní tajemství je technické nebo komerční povahy za předpokladu, že

a) má reálnou nebo potenciální obchodní hodnotu, protože není známa příslušné veřejnosti,

b) není běžně dostupné zákonným způsobem a

c) je za daných okolností předmětem odpovídajícího úsilí oprávněného vlastníka k udržení jeho utajení.

Přivlastnění, vyzrazení a užívání obchodního tajemství bez souhlasu vlastníka je nezákonné.

Ochrana obchodního tajemství se poskytuje tak dlouho, dokud trvají shora uvedené podmínky.

Poskytování dobrovolných licencí na obchodní tajemství nebude bráněno nebo znesnadňováno předkládáním neúměrných nebo diskriminačních podmínek k takovým licencím nebo podmínek, které rozmělňují hodnotu obchodního tajemství.

Jestliže československá vláda vyžaduje, aby obchodní tajemství bylo odevzdáno k provedení jejich funkcí a v těchto případech, aby obchodní tajemství nebylo užíváno pro komerční nebo konkurenční prospěch vlády nebo jiné osoby než vlastníka obchodního tajemství, lze tak učinit jen se souhlasem vlastníka zaplacením odpovídající hodnoty za využití nebo, je-li vlastníku obchodního tajemství poskytnuta přiměřená doba k výlučnému využívání.

Smluvní strany mohou zpřístupnit takové obchodní tajemství nebo požádat vlastníka obchodního tajemství o jeho zpřístupnění třetím stranám pouze se souhlasem vlastníka nebo v míře potřebné k provedení nezbytných vládních funkcí nebo k ochraně lidského zdraví nebo bezpečnosti nebo k ochraně životního prostředí, je-li vlastníku dána možnost, aby s některou nevládní organizací přijímající obchodní tajemství uzavíral důvěrné dohody k zamezení dalšího zpřístupnění.“.

Mám tu čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s tímto ujednáním a že tato výměna dopisů tvoří nedílnou součást této Dohody.

S úctou

Ing. Andrej Barčák v. r.

Vážená paní

Carla A. Hills

velvyslankyně

obchodní představitel prezidenta USA

Ing. Andrej Barčák

ministr zahraničního obchodu

Washington 12. dubna 1990

Vážená paní velvyslankyně,

mám tu čest potvrdit příjem Vašeho dopisu tohoto znění:

„mám tu čest potvrdit, že v průběhu jednání o Dohodu o obchodních vztazích podepsanou dnešního dne bylo mezi delegacemi Československé federativní republiky a Spojených států amerických dosaženo následujících ujednání:

Strany uznávají nutnost podporovat a napomáhat růstu turistiky, investic v oblasti cestovního ruchu a obchodu mezi Československem a Spojenými státy americkými.

Strany uznávají prospěch, který oběma ekonomikám přináší růst turistiky, investic v oblasti cestovního ruchu a obchodu mezi jejich zeměmi.

Každá Strana se bude snažit získat povolení druhé Strany před tím, než ustaví oficiální vládní náborovou turistickou kancelář na území druhé Strany. Povolení otevřít oficiální náborovou kancelář nebo její pobočku bude dohodnuto mezi oběma Stranami v souladu s platnými zákony, dalšími předpisy a politikou hostitelské země. Oficiální turistické kanceláře otevřené každou Stranou budou pracovat na nekomerční bázi. Oficiální náborová turistická kancelář a jí přidělení zaměstnanci nebudou pracovat jako zástupce nebo zastupovaný v komerčních transakcích, vstupovat do smluvních vztahů jménem obchodních organizací nebo vyvíjet jinou komerční činnost. Tyto kanceláře nebudou prodávat služby veřejnosti nebo jinak soutěžit se soukromými cestovními agenturami nebo jinými organizátory skupinové turistiky v hostitelské zemi. Nic v tomto dopise nezavazuje některou Stranu otevřít takovou kancelář na území druhé Strany.

Soukromé a státní obchodní turistické podniky budou považovány za soukromé obchodní podniky zcela podléhající právnímu řádu hostitelské země.

Každá strana v rámci své pravomoci zajistí, že jakákoli společnost vlastněná, kontrolovaná nebo spravovaná touto stranou nebo jakoukoli smíšenou společností na území této Strany, která skutečně kontroluje podstatnou část turistiky nebo služeb souvisejících s turistickým ruchem na území této Strany zajistí tyto služby pro fyzické osoby a společnosti druhé Strany rovným a spravedlivým způsobem a na základě doložky nejvyšších výhod.

Fyzickým osobám a společnostem Československa a Spojených států bude umožněno podle platného práva vyvíjet činnost jako zástupce pro provozovatele turistického ruchu a služeb s tím souvisejících Československa, Spojených států a třetích zemí na území druhé Strany.

Nic v tomto dopise ani v Dohodě o obchodních vztazích nebude vykládáno tak, že turistika a služby spojené s cestovním ruchem nebudou požívat výhod obsažených v uvedené Dohodě v takovém rozsahu jako jiná odvětví průmyslu a další sektory.

Strany se dohodly, že uváží možnost jednání o samostatné dohodě o turistice a službách spojených s cestovním ruchem.“.

Mám tu čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s tímto ujednáním a že tato výměna dopisů tvoří nedílnou součást této Dohody.

S úctou

Ing. Andrej Barčák v. r.

Vážená paní

Carla A. Hills

velvyslankyně

obchodní představitel prezidenta USA

Poznámky pod čarou

1) Obchodní tajemství zahrnuje veškeré vzorce, zařízení, kompilace informací, počítačové programy, vzorky, techniku nebo procesy, které jsou nebo mohou být užívány v obchodech vlastníka obchodního tajemství a mají reálnou nebo potenciální ekonomickou hodnotu, protože nejsou známé konkurenci nebo v příslušném průmyslu.

Přesunout nahoru