Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří

Částka 30/1991
Platnost od 30.04.1991
Účinnost od 01.05.1991
Zrušeno k 01.03.2017 (51/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 27. března 1991

o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody (dále jen "zákon"):


§ 1

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Poodří (dále jen "oblast").

§ 2

(1) Účelem vyhlášky je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti.

(2) K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu.

§ 3

(1) Ochrana a využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů jsou diferencovány podle rozdělení oblasti do čtyř zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty.

(2) Vymezení jednotlivých zón je stanoveno v mapě, která tvoří přílohu 2 této vyhlášky.

§ 4

(1) Na celém území je zakázáno:

a) ukládat odpadky nebo odpady mimo místa k tomu určená,

b) tábořit, parkovat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy s výjimkou služebních vozidel zajišťujících hospodářskou činnost v lesích (např. těžba dřeva) a rozdělávat ohně mimo vyhražená místa,

c) při výkonu práva myslivosti používat otrávených návnad.

(2) V zóně I a II je zakázáno zavádět geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů.

(3) Jen po projednání s příslušným orgánem státní ochrany přírody lze na území oblasti:

a) pořádat veřejné, sportovní nebo jiné hromadné akce mimo intravilány obcí,

b) rozšiřovat a upravovat síť turistických cest,

c) stanovit plány chovu a lovu zvěře, jakostních tříd honiteb, únosných stavu zvěře s výjimkou vyhrazených honiteb ministerstva zemědělství České republiky.

§ 5

(1) Územní rozvoj v oblasti je řízen na základě schválené územně plánovací dokumentace,1) zejména územního plánu velkého územního celku. Územní plán velkého územního celku vymezuje ve směrnici pro uspořádání území odstupňovanou intenzitu ochrany přírody v jednotlivých zónách.

(2) Investoři a projektanti staveb na území oblasti musí dbát toho, aby architektonické řešení nových staveb nebo změn staveb bylo v souladu s charakterem oblasti z hlediska estetického a ekologického začlenění staveb do krajiny.

(3) Při zpracování návrhů na umístění staveb pro průmysl, zemědělství, lesní hospodářství, skladování, těžební práce, staveb pro dopravu, rozvod energií, vodní hospodářství, rekreačních a sportovních zařízení a pro stanovení dobývacích prostorů jsou právnické a fyzické osoby povinny navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany přírody v oblasti celospolečensky nejvýhodnější. Vyhodnocují přitom předpokládané zásahy na území oblasti ve vztahu k poslání a k předpokládaným následkům pro přírodní a krajinné hodnoty oblasti, a to ve srovnání s jiným možným řešením.

(4) V zóně I je zakázáno umisťování a povolování nových staveb a změny ve využití území.

(5) V zóně II je zakázáno umisťování nových staveb a změny ve využití území mimo zastavěná území.

(6) V zóně III a IV je nutné stavební činnost sladit s posláním a zájmy oblasti.

§ 6

(1) Geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v oblasti se provádí podle zvláštních předpisů2) tak, aby racionální využívání nerostného bohatství bylo v souladu s účelem vyhlášky a podmínkami ochrany stanovenými touto vyhláškou.3)

(2) Geologické práce v oblasti nesmí narušit ve větší míře vegetační kryt a půdní pokryv, zejména nesmí být zasahováno do cenných lesních porostů a do biotopů chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

(3) Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v oblasti nesmí narušit typický reliéf krajiny, její vodní režim a ekologickou stabilitu, významné geologické a geomorfologické útvary ani ostatní živé a neživé složky přírody.

§ 7

(1) Lesní hospodářství v oblasti se provádí podle platných lesních hospodářských plánů zpracovávaných v souladu s účelem vyhlášky, přičemž se přihlíží k rozdílnému využití jednotlivých zón.

(2) Lesní porosty v zóně I a vybrané porosty v zóně II, III a IV se vyhlašují za lesy zvláštního určení,4) pokud svým charakterem nesplňují kritéria pro vyhlášení za lesy ochranné.

(3) V zóně I je na lesní půdě zakázáno používat pesticidy, hnojit a skladovat chemické přípravky jakéhokoliv druhu s výjimkou mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích, kdy je nutné činit potřebná opatření.5)

(4) V zóně II, III a IV, mimo lesy vyhlášené za lesy zvláštního určení nebo za lesy ochranné, se hospodaří podle schválených lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se zohledňují požadavky státní ochrany přírody.

(5) O výjimkách podle § 5 odst. 5 a 6 pro stavbu lesních cest rozhoduje ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo") souhrnně na základě generelu lesní dopravní sítě. Generel lesní dopravní sítě, který tvoří součást lesního hospodářského plánu, nelze bez udělení výjimky schválit.6)

§ 8

(1) V zóně I je

a) při zemědělské činnosti zakázáno:

1. měnit současné skladby a plochy kultur,

2. měnit stávající vodní režim,

3. hnojit, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,

4. používat pesticidy,

5. odstraňovat stromy a keře rostoucí mimo les,

b) při rybářském hospodaření zakázáno:

1. dodávat do vody hnojiva,

2. krmit ryby,

3. vyhrnovat rybniční bahno,

4. poškozovat břehové porosty,

5. používat agregáty k lovu ryb,

6. narušovat přirozenou produkci rybníků,

c) při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzívních chovů zvěře.

(2) V zóně II

a) při zemědělském hospodaření je nutno:

1. velikost pozemkových bloků7) přizpůsobit konkrétním podmínkám z hlediska ohrožení erozí,

2. navrhovat a budovat stavby zemědělské výroby pouze v zastavěném území sídel, v případě staveb živočišné výroby navrhovat a budovat stavby odpovídající úživnosti území, přírodním a ekologickým podmínkám. Stavby musí být začleněny do prostředí vhodným architektonickým a objemovým řešením i esteticky působící zelení,

3. udržovat trvalé travní porosty ve stavu, který odpovídá přirozeným nivním společenstvům s bohatým druhovým zastoupením. Dílčí rekultivace a rychloobnovu luk zabezpečovat přísevem vhodných druhů lučních rostlin bezorebným způsobem,

4. případné meliorace řešit tak, aby nebyl nepříznivě ovlivněn vodní a vláhový režim (podle možnosti využít řízených závlah). V rámci melioračních staveb provádět odvodnění zamokřených lokalit povrchovými příkopy nebo sporadickou drenáží,

5. používat průmyslová hnojiva jen do výše vyplývající z pedochemických rozborů tak, aby nedošlo k nežádoucí změně ve skladbě travních porostů,

6. používat pesticidů jen v případech hrozícího nebezpečí přemnožení škůdců a kalamit,

7. používat technologie a mechanizmy, které neohrozí strukturu půdního fondu,

8. chránit stromy a keře rostoucí mimo les s výjimkou náletových porostů na plochách zemědělských půd,

9. neskladovat chemikálie a ropné látky,

b) je při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzívních chovů zvěře,

c) v rybnících se osádky ryb stanoví s ohledem na přirozenou produkci rybníka zvýšenou hnojením rybníků a produkcí získanou přikrmováním.

(3) V zóně III

a) při zemědělském hospodaření je nutno:

1. vytvářet pozemkové bloky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu proti erozi, zachovávat a udržovat, případně obnovovat ochranná protierozní opatření (např. terasy, větrolamy, břehové porosty),

2. navrhovat a budovat stavby pro živočišnou výrobu pouze v návaznosti na stávající zemědělské areály, odpovídající úživnosti území, přírodním a ekologickým podmínkám, přitom preferovat ustájení na podestýlce, nebudovat sklady chemikálií a ropných látek,

3. udržovat ekologicky únosný přísun živin, aby nedošlo ke změně skladby trvalých travních porostů,

4. používat pesticidů jen v případech hrozícího nebezpečí přemnožení škůdců a kalamit,

5. zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les,

6. odvodnění provádět systémem otevřených příkopů, event. drenáží,

b) v rybnících se osádky ryb stanoví s ohledem na přirozenou produkci rybníka zvýšenou hnojením rybníků a produkcí získanou přikrmováním.

(4) V zóně IV

a) při zemědělském hospodaření je nutno:

1. organizovat zemědělskou výrobu takovým způsobem, aby nedošlo ke zhoršení vlastností zemědělského půdního fondu, ke ztrátě genetické a ekologické rozmanitosti a intoxikaci prostředí,

2. zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les, přitom za stromy výjimečně pokácené (mimo náletové porosty na zemědělské půdě) je žádoucí zajistit účelnou náhradní výsadbu,

3. stavby zemědělské výroby budovat v návaznosti na stávající stavby, odpovídající úživnosti území, přírodním a ekologickým podmínkám, nebudovat sklady chemikálií a ropných látek,

b) v rybnících se osádky ryb stanoví s ohledem na přirozenou produkci rybníka zvýšenou hnojením rybníků a produkcí získanou přikrmováním.

§ 9

Odbornou správu oblasti zajišťuje Český ústav ochrany přírody, který v dohodě s ministerstvem činí organizační opatření k zajištění odborné správy oblasti.

§ 10

(1) Na sídelní útvary, jejichž zastavěným územím prochází hranice oblasti, se hledí, jako by celé ležely v oblasti. Toto ustanovení se nevztahuje na intravilán města Ostravy, i když hranice oblasti jeho částí prochází.

(2) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti a její rozčlenění do zón, jsou uloženy u ministerstva, u Českého ústavu ochrany přírody v Praze, u okresních úřadů ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně a u Městského úřadu v Ostravě.

(3) Z ustanovení § 4 odst. 1 a 2, § 5 odst. 4 a 5, § 6, 7, § 8 odst. 1 a odst. 2 písm. b) této vyhlášky lze povolit výjimky.6)

(4) Dotčeným orgánem státní ochrany přírody je při řízeních podle zvláštních předpisů8) příslušný okresní orgán státní ochrany přírody.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1991.


Ministr:
Ing. Dejmal v. r.


Příloha 1

Vymezení hranice oblasti Poodří

1. Hranice oblasti Poodří je vedena po veřejných komunikacích nebo jiných zřetelných a v terénu i v mapách identifikovatelných liniích.

2. Průběh hranice je následující:

Hranice oblasti vede od železniční stanice Mankovice po drážním tělese směrem na západ. V místě, kde se dotkne drážního tělesa trati Jistebník - Suchdol nad Odrou, přechází na toto těleso a pokračuje po něm k severovýchodu přes železniční zastávky Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Studénka, Jistebník a Polanka nad Odrou, cca 2 km od Polanky nad Odrou hranice oblasti uhýbá po železniční trati k východu až k mostu přes řeku Odru. Za mostem sestupuje k řece a pokračuje po jejím pravém břehu k jihu až k jihozápadu k místu, kde řeku Odru přetíná silnice Polanka nad Odrou - Stará Bělá. Zde přechází hranice oblasti na tuto silnici, vede po ní ke Staré Bělé, kde se na okraji obce obrací k jihozápadu a vede po silnici do Proskovic a Staré Vsi. Ve Staré Vsi přetíná hranice oblasti silničním mostkem potok Ondřejnici a cca po 250 m uhýbá po silnici do Košatky a Petřvaldíku. Z Petřvaldíku vede hranice oblasti po zpevněné polní cestě souběžně s tokem řeky Odry (ve vzdálenosti cca 250 m od řeky) k jihozápadu do Albrechtiček, prochází cca 500 m obcí k jihovýchodu a pak uhýbá po silničce k jihozápadu, vedoucí po trase nad rybníkem Kotvice ke kótě 246 v Nové Horce. U této kóty se obrací po silnici k severozápadu a cca po 200 m uhýbá opět k jihozápadu, přetíná těleso železniční trati Studénka - Veřovice a pokračuje do Bartošovic. Obec Bartošovice středem přetíná a pokračuje po silnici k jihozápadu přes obec Hukvice u Kunína. Prochází Kunínem až na severní okraj města Nový Jičín a zde se v ostrém úhlu obrací k západu až jihozápadu a prochází obcí Bernartice do Hůrky. Na okraji obce Hůrka se obrací v pravém úhlu po silnici k severozápadu do Jeseníku nad Odrou a obce Dolní Vražné. Zde se opět v pravém úhlu hranice láme po silnici k severovýchodu, překračuje řeku Odru a spojuje se s výchozím bodem hranice oblasti v zastávce Mankovice. Pokud vede hranice oblasti po tělese dráhy nebo silnice, leží vlastní tělesa těchto komunikací již mimo území oblasti.

Rozloha oblasti činí 81,5 km2.

Příloha 2

Poznámky pod čarou

1) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.

3) § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Sb.

4) § 1 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování.

5) § 21 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

6) § 11 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o provádění hospodářskotechnických úprav pozemků.

8) Např. zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

Přesunout nahoru