Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 15/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991

Částka 4/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 01.06.1992 (260/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 3. ledna 1991

o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků proti výchozímu roku (dále jen "odvody") provádějí právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti1) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a zapsané do podnikového rejstříku2) (dále jen "organizace") s výjimkou

a) organizací, u nichž počet pracovníků zaměstnaných v obdobích, za která se provádějí odvody, nepřekročí 25 osob,

b) občanských a zájmových sdružení3) kromě podniků a hospodářských zařízení těchto sdružení, zaměstnávajících v obdobích, za která se provádějí odvody, vyšší počet pracovníků než je uveden v ustanovení písmene a).

(2) Počet zaměstnaných pracovníků podle odstavce 1 odpovídá

a) skutečnému přepočtenému průměrnému evidenčnímu počtu pracovníků v období, za které se provádějí odvody, pokud jej organizace zjišťuje,

b) nejvyššímu dennímu počtu pracovníků zaměstnaných v období, za které se provádějí odvody, pokud organizace nezjišťuje skutečný přepočtený průměrný evidenční počet pracovníků.

Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů

§ 2

Základem odvodu je částka, o kterou mzdy, ostatní odměny za práci, náhrady mezd a obdobná plnění zúčtované organizací za kalendářní čtvrtletí k výplatě do nákladů (dále jen "mzdové a ostatní osobní náklady") a snížené podle § 3 překročí objem těchto nákladů nepodléhající odvodu, který zjistí organizace podle § 4.

§ 3

Organizace sníží mzdové a ostatní osobní náklady o tato plnění:

a) odměny podle předpisů o autorském právu,

b) odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a za vyhodnocená řešení tématických úkolů a obdobné odměny (odměny za nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat a za nové způsoby ochrany rostlin, odměny za vyšlechtění nových plemen zvířat apod.),

c) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů,

d) mzdy, ostatní odměny za práci, náhrady mezd a obdobná plnění hrazené ze státního rozpočtu (např. k zabezpečení příprav k obraně v národním hospodářství, úhradě části nástupních platů absolventů škol),

e) náhrady mezd,

f) mzdové vyrovnání a odstupné v rozsahu nároku stanoveného právními předpisy,

g) mzdy domáckých dělníků,

h) odměny poskytnuté funkcionářům bytových družstev a mzdové a ostatní osobní náklady středisek bytového hospodářství a staveb svépomocné družstevní bytové výstavby v bytových družstvech,

i) doplatky do průměrného výdělku poskytnuté při převedení pracovníků na jinou práci podle § 37 odst. 4 písm. a) a b) zákoníku práce,

j) odměny za činnosti a práce prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve vydavatelských a nakladatelských organizacích, pokud se tyto činnosti a práce prováděly v roce 1990 v pracovním poměru.

§ 4

(1) Objem mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhající odvodu zjistí organizace za čtvrté čtvrtletí tak, že objem tarifních mezd (odstavce 2 až 4) zvýší o 32 % a takto upravený objem tarifních mezd zvýší dále o podíl mimotarifních složek, který si odvodí podle odstavců 5 a 6 v procentech k objemu tarifních mezd.

(2) Objem tarifních mezd je souhrn

a) časových a úkolových mezd a smíšených mezd, jejichž součástí je úkolová složka bez vlivu plnění výkonových norem (odstavec 4) zúčtovaných za kalendářní čtvrtletí k výplatě,

b) částek, které u pracovníků odměňovaných podílovou mzdou a smíšenou mzdou, jejíž součástí je podílová složka, nebo sloučenými a kombinovanými formami mzdy, odpovídají mzdovému tarifu, z něhož se vycházelo při stanovení podílové sazby nebo sazeb sloučené a kombinované formy mzdy, a pracovnímu úvazku za kalendářní čtvrtletí v hodinách.

(3) Jestliže stupnice mzdových tarifů uplatňovaná v kalendářním čtvrtletí

a) fyzickou osobou provozující podnikatelskou činnost a zapsanou do podnikového rejstříku2) je vyšší než stupnice základních mzdových tarifů stanovených v právním předpisu4) o více než 40 %, sníží tato osoba objem tarifních mezd (odstavec 2) v poměru, který odpovídá podílu průměrného mzdového tarifu vypočteného ze základních mzdových tarifů zvýšených o 40 % a průměrného mzdového tarifu vypočteného ze mzdových tarifů uplatněných v kalendářním čtvrtletí; při výpočtu se sečtou mzdové tarify pro jednotlivé tarifní stupně a součet se vydělí počtem těchto tarifních stupňů,

b) právnickou osobou oprávněnou k podnikatelské činnostit1) je vyšší než stupnice mzdových tarifů uplatňovaných k 31. prosinci 1990, sníží tato osoba objem tarifních mezd (odstavec 2) v poměru, který odpovídá podílu průměrného mzdového tarifu vypočteného ze mzdových tarifů uplatňovaných k 31. prosinci 1990 a průměrného mzdového tarifu vypočteného ze mzdových tarifů uplatněných v kalendářním čtvrtletí; při výpočtu se sečtou mzdové tarify pro jednotlivé tarifní stupně (třídy) a součet se vydělí počtem těchto tarifních stupňů.

(4) Organizace vyloučí vliv plnění výkonových norem tak, že celkový objem úkolových mezd a úkolové složky smíšených mezd vydělí koeficientem vyjadřujícím plnění těchto norem, které zjistí na základě celkového objemu normohodin a všech hodin odpracovaných v příslušné formě mzdy, popřípadě jiným přesnějším způsobem.

(5) Podíl mimotarifních složek v procentech k objemu tarifních mezd si odvodí organizace, pokud se dále (odstavce 6 a 7) nestanoví jinak, z objemu těchto složek v roce 1990 a objemu tarifních mezd téhož roku. Objem mimotarifních složek zjistí organizace tak, že z přípustného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů za rok 1990, který vypočetla podle právních předpisů o usměrňování mzdových prostředků,5) odečte objem tarifních mezd (odstavce 2 a 4) za rok 1990 a plnění uvedená v § 3 a zúčtovaná k výplatě za stejný rok.

(6) Organizace se zahraniční majetkovou účastí a organizace, které nemusely vypočítat přípustný objem mzdových a ostatních osobních nákladů za rok 1990 podle právních předpisů o usměrňování mzdových prostředků,5) si odvodí podíl mimotarifních složek obdobně podle odstavce 5. Místo přípustného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů použijí souhrn mzdových a ostatních osobních nákladů za rok 1990 a plnění zúčtovaných za rok 1990 k výplatě ze zisku nebo z fondu odměn, který sníží o částku

a) podléhající dodatkovému odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů nebo regulačnímu odvodu za přírustek mzdových prostředků,

b) odpovídající 10 % ze souhrnu sníženého podle ustnovení písmene a).

(7) U organizací vzniklých později než k 1. lednu 1990 činí podíl mimotarifních složek 55 %, pokud si nemohou tento podíl odvodit podle odstavce 5, protože příslušné údaje za celý rok 1990 nejsou uvedeny v delimitačním protokolu nebo jiném dokladu.

(8) Organizace mohou podíl mimotarifních složek v procentech k objemu tarifních mezd, který si odvodí podle odstavců 5 a 6, nebo který se stanoví v odstavci 7, zvýšit pro druhé a třetí nebo pro třetí a čtvrté čtvrtletí kalendářního roku, jestliže pro zbývající dvě čtvrtletí kalendářního roku tento podíl ve stejném rozsahu sníží.

§ 5

(1) Sazba odvodu činí ze základu odvodu (§ 2) při překročení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhajícího odvodu

sazba odvodu v %překročení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhajícího odvodu v %
0do 3
200nad 3 do 5
750nad 5

(2) Překročení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhajícího odvodu v procentech se zjišťuje z podílu základu odvodu (§ 2) na objemu mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhajícím odvodu.

§ 6

Organizace vzniklé nebo zaniklé v průběhu kalendářního čtvrtletí zjišťují základ odvodu (§ 2) za období ode dne jejich vzniku do konce kalendářního čtvrtletí nebo za období od prvního kalendářního dne příslušného čtvrtletí do dne jejich zániku.

Regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků proti výchozímu roku

§ 7

Základem odvodu je částka, o kterou souhrn mzdových a ostatních osobních nákladů snížených podle § 3 a plnění zúčtovaných organizací k výplatě ze zisku nebo z fondu odměn (dále jen "mzdové prostředky") za kalendářní pololetí překročí objem mzdových prostředků nepodléhající odvodu, který organizace zjistí podle § 8.

§ 8

Objem mzdových prostředků nepodléhající odvodu zjistí organizace za kalendářní pololetí tak, že mzdové a ostatní osobní náklady snížené podle § 3 zvýší o částku, která odpovídá 20% objemu mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhajícího odvodu (§ 4) a zjištěného za stejné období.

§ 9

Sazba odvodu ze základu tohoto odvodu činí 750 %.

§ 10

Organizace vzniklé nebo zaniklé v průběhu kalendářního pololetí zjišťují základ odvodu (§ 7) za období ode dne jejich vzniku do konce kalendářního pololetí nebo za období od prvního kalendářního dne příslušného pololetí do dne jejich zániku. Společná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Organizace podají výpočet odvodů tomu orgánu vykonávajícímu správu odvodů, v jehož obvodu měly sídlo poslední den kalendářního čtvrtletí, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Orgán vykonávající správu odvodů může v odůvodněných případech lhůtu pro podání výpočtu prodloužit, a to nejdéle o 15 kalendářních dnů.

(2) Zanikne-li organizace bez provedení likvidace, je její právní nástupce povinen do konce následujícího kalendářního měsíce podat orgánu vykonávajícímu správu odvodů (odstavec 1) výpočet regulačních odvodů.

(3) V případě likvidace organizace trvá povinnost podávat výpočet odvodů a provádět jej až do skončení likvidace. Po ukončení likvidace je likvidátor povinen do konce následujícícho kalendářního měsíce podat orgánu vykonávajícímu správu odvodů (odstavec 1) výpočet odvodů.

(4) Pokud organizace provádějí výpočty podle příslušných ustanovení tohoto nařízení, činí tak s přesností

a) na dvě desetinná místa u průměrů a údajů v procentech,

b) na čtyři desetinná místa u koeficientů a podílů.

(5) Odvody provádějí organizace ze zisku, pokud nerozhodnou, že k nim použijí fondu odměn.

§ 12

(1) Odvody jsou splatné ve lhůtě stanovené pro podání jejich výpočtu.

(2) Organizace provedou podle tohoto nařízení regulační odvod za

a) překročení mzdových a ostatních osobních nákladů poprvé za 1. čtvrtletí 1991,

b) přírůstek mzdových prostředků proti výchozímu roku poprvé za I. pololetí 1991.


§ 13

Zrušují se:

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 38/1989 Sb., o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci,

2. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 209/1989 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 hospodářského zákoníku.

2) § 13 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

3) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Čl. II zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

4) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.

5) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 203/1988 Sb., o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 41/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 111/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazů družstev.
Vyhláška federálního mnisterstva práce a sociálních věcí č. 145/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 203/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 19/1990 Sb., o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích.
Výnos ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky ze dne 19. ledna 1989 č. 18/2777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory.
Výnos ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky ze dne 20. června 1989 č. 5/1144/1989 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory.

Přesunout nahoru