Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 148/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 26.04.1991
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 27. marca 1991,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb., vyhlášky č. 241/1988

Zb. a vyhlášky č. 251/1990 Zb. (ďalej len "vyhláška") sa dopĺňa takto:

Za § 34b sa vkladá nový § 34c, ktorý znie:

"§ 34c

(1) Výška sadzieb cestovných náhrad, uvedených v odseku 3, sa upraví od 1. apríla 1991 v rovnakom pomere, v akom sa zmenila úroveň cien verejného stravovania vo februári 1991 v porovnaní s úrovňou týchto cien v decembri 1990.

(2) V ďalších kalendárnych mesiacoch po apríli 1991 sa upravia sadzby cestovných náhrad uvedených v odseku 3, obdobne podľa odseku 1 vždy vtedy, ak rozdiel indexu cien verejného stravovania v niektorom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po februári 1991 a tohto indexu v kalendárnom mesiaci, podľa ktorého bola posledný raz upravená výška sadzieb cestovných náhrad, je aspoň 10. Upravené sadzby cestovných náhrad podľa prvej vety patria pracovníkom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol uvedený rozdiel zistený.

(3) Úprava sadzieb cestovných náhrad podľa odseku 1 sa vzťahuje na

a) stravné podľa § 7, 15 a § 24 ods. 1 písm. b) vyhlášky,

b) odlučné podľa § 13 vyhlášky po odpočítaní sumy za ubytovanie vo výške 5 Kčs,

c) paušálne náhrady výdavkov za stravovanie podľa § 21 vyhlášky,

d) staveniskové odlučné podľa § 22 a znížené odlučné podľa § 23 ods. 5 vyhlášky,

e) osobitné poušálne náhrady určené príslušným ústredným orgánom na základe § 25 vyhlášky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré sú v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov.

Čl. II

Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií (reg. v čiastke č. 34/1982 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157 (reg. v čiastke č. 45/1990 Zb.) (ďalej len "výnos") sa dopĺňa takto:

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

"(3) Výška odlučného sa upraví od 1. apríla 1991 v rovnakom pomere, v akom sa zmenila úroveň cien verejného stravovania vo februári 1991 v porovnaní s úrovňou týchto cien v decembri 1990.

(4) V ďalších kalendárnych mesiacoch po apríli 1991 sa upraví odlučné obdobne podľa odseku 3 vždy vtedy, ak rozdiel indexu cien verejného stravovania v niektorom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po februári 1991 a tohto indexu v kalendárnom mesiaci, podľa ktorého bola posledný raz upravená výška odlučného, je aspoň 10. Upravené sadzby odlučného podľa prvej vety patria pracovníkovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol uvedený rozdiel zistený.".

Čl. III

(1) Výšku sadzieb cestovných náhrad uvedených v § 34c ods. 3 písm. a) až d) vyhlášky a odlučného podľa § 2 ods. 1 písm. b) výnosu určuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Postup ministerstva podľa prvej vety vychádza z údajov o priemernej výške cien jedál a nealkoholických nápojov v zariadeniach verejného stravovania zaradených do III. cenovej skupiny na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v jednotlivých kalendárnych mesiacoch, uvedených Federálnym štatistickým úradom v Súhrnnej informácii o vývoji cenových indexov spotrebiteľskej a výrobnej sféry; úpravu výšky sadzieb cestovných náhrad uvedených v § 34c ods. 3 písm. e) vyhlášky vykoná podľa indexu rozhodujúceho pre túto úpravu organizácia, ktorá svojim pracovníkom tieto cestovné náhrady poskytuje.

(2) Cestovné náhrady podľa vyhlášky a odlučné podľa výnosu sa zaokrúhľujú na celé koruny do výšky 50 halierov smerom dolu a od 50 halierov včítane smerom hore.

Čl. IV

Upravené sadzby cestovných náhrad podľa čl. I a upravené sadzby odlučného podľa čl. II sa poskytujú pracovníkom najskôr od 1. apríla 1991.


Čl. V

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Přesunout nahoru