Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 26.04.1991
Zrušeno k 10.06.1992 (249/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 26. marca 1991

o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom a im na roveň postaveným vedúcim pracovníkom (ďalej len "riaditeľ") rozpočtových1) a príspevkových2) organizácií, ktoré nie sú riadené federálnymi ústrednými orgánmi.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na odmeňovanie riaditeľov rozpočtových organizácií, ktoré vykonávajú štátnu správu, a ďalších rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých sa odmeny poskytujú podľa osobitných predpisov.3)

§ 2

(1) Riaditeľovi rozpočtovej a príspevkovej organizácie patrí ročná odmena vo výške a za podmienok písomne určených zriadovateľom organizácie. Pri určení výšky odmeny riaditeľovi príspevkovej organizácie vychádza zriaďovateľ predovšetkým z hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie, určeného vo finančnom vzťahu k rozpočtu zriadovateľa.

(2) Výšku ročnej odmeny môže zriaďovateľ určiť až do výšky 50 % celkovej tarifnej mzdy vyplatenej riaditeľovi rozpočtovej a príspevkovej organizácie v príslušnom roku. Riaditeľovi príspevkovej organizácie možno v závislosti od zlepšenia hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie zvýšiť ročnú odmenu aj nad túto hranicu. Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie sa pre tento účel hodnotí porovnaním s hospodárskym výsledkom určeným organizácii vo finančnom vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa.

(3) Na ročnú odmenu možno riaditeľovi rozpočtovej a príspevkovej organizácie v priebehu roka poskytnúť primeraný preddavok.

(4) Zriaďovateľ zhodnotí splnenie určených podmienok a v závislosti od splnenia týchto podmienok určí konkrétnu výšku odmeny. Výsledok hodnotenia a výšku ročnej odmeny oznámi riaditeľovi písomne.

§ 3

Popri ročnej odmene možno riaditeľovi rozpočtovej a príspevkovej organizácie poskytovať odmeny a osobné ohodnotenie podľa osobitných predpisov.4)


§ 4

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 4. 11. 1985 č. 513-21195-5131,311085 o poskytovaní ročných odmien vedúcim pracovníkom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií (reg. v čiastke 33/1985 Zb.).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 60 Hospodárskeho zákonníka.

2) § 62 písm. a) Hospodárskeho zákonníka.

3) Napr. smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 20. 1. 1976 č. II/5-39/76-7313 pre poskytovanie odmien pracovníkom orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácií (reg. v čiastke 5/1976 Zb.).
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8. 11. 1979 č. 315-1731/79-7313 o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácií (reg. v čiastke 30/1979 Zb.).

4) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach v znení vyhlášky č. 98/1985 Zb. a vyhlášky č. 120/1988 Zb.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. 12. 1987 č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

Přesunout nahoru