Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 26.04.1991
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 26. marca 1991

o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje odmeňovanie riaditeľov a im na roveň postavených vedúcich pracovníkov (ďalej len riaditeľov")1) organizácií vykonávajúcich podnikateľskú činnosť,2) ktoré nie sú riadené federálnymi ústrednými orgánmi (ďalej len "organizácie").

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na predsedov poľnohospodárskych družstiev.3)

§ 2

(1) Riaditeľovi organizácie patrí mzda vo výške a za podmienok písomne dohodnutých medzi riaditeľom a vlastníkom alebo príslušným riadiacim orgánom organizácie, najmä zakladateľom, predstavenstvom a správnou radou v individuálnej (manažérskej) zmluve (ďalej len "zmluvná mzda"). Zmluvnú mzdu tvorí tarifná mzda určená podľa mzdových predpisov, ktoré sa vzťahujú na organizácie,4) a iné dohodnuté mzdové zložky.

(2) S riaditeľom organizácie možno v individuálnej zmluve dohodnúť vyššiu časť zmluvnej mzdy, než ktorá zodpovedá mzdovým zložkám zaručeným Zákonníkom práce5) (ďalej len "zaručená časť mzdy").

(3) Ak organizácia zriadi po dohode s riaditeľom jeho osobný účet mzdy,6) nemôže na tento účet prevádzať zaručenú časť mzdy.

§ 3

Vlastník alebo príslušný riadiaci orgán organizácie hodnotí plnenie podmienok dohodnutých v individuálnej zmluve a v závislosti od plnenia týchto podmienok určí konkrétnu výšku zmluvnej mzdy, prípadne jej dohodnutých zložiek. Výsledok hodnotenia a výšku zmluvnej mzdy riaditeľovi oznámi písomne.

§ 4

Individuálnu zmluvu možno v priebehu obdobia, na ktoré bola dohodnutá, meniť iba písomne a za podmienok v nej dohodnutých.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 Zákonníka práce.

2) § 2 Hospodárskeho zákonníka.

3) Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve v znení zákona č. 3/1991 Zb.

4) Napr. úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 12. 9. 1984 č. 51-12430-3156 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov (reg. v čiastke 22/1984 Zb.) v znení výnosu z 13. 7. 1987 č. 514-33885-5112 (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 269/1990 Zb. o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodnoprevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov.

5) § 112 ods. 2 Zákonníka práce.

6) § 113 ods. 1 Zákonníka práce.

Přesunout nahoru