Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 26.04.1991
Zrušeno k 27.03.1995 (48/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. března 1991

o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na rozpočtové a příspěvkové organizace.

ČÁST PRVNÍ

USMĚRŇOVÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ

§ 2

Způsob usměrňování

(1) Výše mzdových prostředků rozpočtových organizací s výjimkou ústředních orgánů státní správy se usměrňuje v rámci neinvestičních výdajů závazně stanovených zřizovatelem, popřípadě jiným orgánem (dále jen "zřizovatel") tak, že na základě rozhodnutí zřizovatele se vymezí

a) podle § 3 a 4 přepočtený průměrný evidenční počet pracovníků (dále jen "počet pracovníků"), procentní přírůstek průměrných nominálních mezd (dále jen "směrný růst mezd") a podíl mimotarifních složek mezd a obdobných plnění v procentech (dále jen "podíl mimotarifních složek") nebo

b) podle § 5 absolutní výše mzdových prostředků (dále jen "limit mzdových prostředků").

(2) Výše mzdových prostředků ústředních orgánů státní správy se usměrňuje v rámci neinvestičních výdajů závazně stanovených ve státním rozpočtu vymezením limitu mzdových prostředků.

Usměrňovaní mzdových prostředků vymezením počtu pracovníků, směrného růstu mezd a podílu mimotarifních složek

§ 3

(1) Počet pracovníků rozpočtové organizace pro kalendářní rok, popřípadě pro jednotlivá kalendářní čtvrtletí (dále jen "schválený počet pracovníků") schvaluje zřizovatel. Vedle schváleného počtu pracovníků může zřizovatel schvalovat též profesní a kvalifikační složení pracovníků (dále jen "systemizovaný počet pracovníků"). Podíl mimotarifních složek si odvodí rozpočtová organizace z údajů roku 1990 (odstavec 5), pokud se dále nestanoví jinak (§ 4).

(2) Rozpočtová organizace hodnotí na základě přípustného objemu mzdových prostředků za jednotlivá kalendářní čtvrtletí (dále jen "hodnocené období"), zda nepřekročila stanovený směrný růst mezd (§ 14).

(3) Přípustný objem mzdových prostředků zjistí rozpočtová organizace za hodnocené období tak, že regulační základnu (odstavec 4) zvýší o směrný růst mezd (§ 14), o podíl mimotarifních složek, o částky plnění nezahrnovaných do tohoto podílu (odstavec 6), které zúčtovala za hodnocené období k výplatě, a dále ji zvýší o úsporu, případně sníží o překročení mzdových prostředků za předchozí hodnocené období.

(4) Regulační základnou je souhrn základních (tarifních) mezd zúčtovaných za hodnocené období k výplatě schválenému počtu pracovníků nebo systemizovanému počtu pracovníků, od něhož rozpočtová organizace odečte souhrn částek, o které základní mzdy zúčtované za hodnocené období k výplatě jednotlivým pracovníkům překračují mzdový tarif nebo dolní hranici mzdového tarifu, stanoví-li jej mzdový předpis rozpětím (dolní a horní hranicí), nebo základní plat stanovený mzdovým předpisem pro jednotlivé platové stupně (časový postup) pokud se dále nestanoví jinak (§ 9 odst. 6).

(5) Podíl mimotarifních složek si odvodí rozpočtová organizace z objemu mimotarifních složek v roce 1990 a regulační základny také v roce 1990, a to s přesností na dvě desetinná místa. Objem mimotarifních složek zjistí rozpočtová organizace tak, že z přípustného objemu mzdových prostředků za rok, 1990, a pokud jej nezjišťovala, tak ze souhrnu přípustného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů za rok 1990 a plnění zúčtovaných v roce 1990 k výplatě z fondu odměn odečte

a) regulační základnu (odstavec 4) za rok 1990,

b) částky plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek (odstavec 6), které zúčtovala v roce 1990 k výplatě.

(6) Do podílu mimotarifních složek rozpočtová organizace nezahrnuje

a) odměny podle předpisů o autorském právu,

b) odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů a za vyhodnocená řešení tematických úkolů a obdobné odměny (například odměny za nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat a za nové způsoby ochrany rostlin, odměny za vyšlechtění nových plemen zvířat),

c) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů,

d) mzdy, ostatní odměny za práci, náhrady mezd a obdobná plnění hrazené ze státního rozpočtu (zabezpečení přípravy k civilní obraně v národním hospodářství, úhrada části nástupních platů absolventů škol apod.),

e) náhrady mezd,

f) mzdové vyrovnání a odstupné,

g) doplatky do průměrného výdělku poskytnuté při převedení pracovníků na jinou práci podle § 37 odst. 4 písm. a) a b) zákoníku práce,

h) odměny za činnosti a práce prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se tyto činnosti a práce prováděly v roce 1990 v pracovním poměru,

i) odměny poskytnuté podle právních předpisů zprostředkovatelům a rozhodcům, předsedům a členům privatizačních komisí a odměny poskytnuté za posuzování privatizačních projektů,

j) odměny a ostatní plnění poskytované žákům středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť (dále jen "učiliště") za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech,

k) příplatky za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém prostředí poskytnuté občanům vykonávajícím civilní službu,

§ 4

(1) Rozpočtová organizace vzniklá delimitací zjistí podíl mimotarifních složek za rok 1990 z údajů uvedených v delimitačním protokolu nebo jiném dokladu.

(2) Rozpočtovým organizacím vzniklým později než k 1. lednu 1990 s výjimkou okresních úřadů,1) obecních úřadů2) a magistrátních úřadů3) stanoví podíl mimotarifních složek zřizovatel v dohodě s

a) federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a federálním ministerstvem financí pro rozpočtové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády České a Slovenské Federativní Republiky,

b) ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvem financí České republiky pro rozpočtové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády České republiky, nebo ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky pro rozpočtové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády Slovenské republiky.

(3) Okresním úřadům,1) které jsou v působnosti České republiky, stanoví podíl mimotarifních složek ministerstvo vnitra České republiky v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvem financí České republiky a okresním úřadům,1) které jsou v působnosti Slovenské republiky, ministerstvo vnitra Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky.

(4) Podíl mimotarifních složek pro obecní2) a magistrátní úřady3) v České republice činí 55 %.

§ 5

Usměrňování mzdových prostředků vymezením limitu mzdových prostředků

(1) Limit mzdových prostředků pro kalendářní rok stanoví

a) rozpočtové organizaci s výjimkou ústředních orgánů státní správy zřizovatel v rámci závazných ukazatelů rozpočtu,

b) federálním ústředním orgánům federální ministerstvo financí, ústředním orgánům České republiky ministerstvo financí České republiky a ústředním orgánům Slovenské republiky ministerstvo financí Slovenské republiky.

(2) Rozpočtová organizace rozdělí roční limit na hodnocená období. Toto rozdělení může měnit do posledního dne hodnoceného období.

(3) Rozpočtová organizace hodnotí na základě přípustného objemu mzdových prostředků za hodnocené období, zda nepřekročila stanovený limit.

(4) Přípustný objem mzdových prostředků zjistí rozpočtová organizace za hodnocené období tak, že limit na hodnocené období zvýší o částky, o které může limit překročit (odstavec 5), a dále jej zvýší o úsporu, případně sníží o překročení mzdových prostředků za předchozí hodnocené období.

(5) Částkami, o které může rozpočtová organizace překročit limit, jsou částky vybraných plnění podle § 3 odst. 6 písm. a) až g) a písm. i) až k) poskytnutých v hodnoceném období, které převyšují celkový objem těchto plnění poskytnutých ve stejném období roku 1990. Rozpočtová organizace, jejímž zřizovatelem je orgán v působnosti vlády České a Slovenské Federativní Republiky, neuplatní tento postup u částek vybraných plnění podle § 3 odst. 6 písm. e) a f).

§ 6

Překročení a úspora mzdových prostředků

(1) Rozpočtová organizace překročí stanovený směrný růst mezd nebo limit, jestliže mzdy, náhrady mzdy, ostatní odměny za práci a obdobná plnění4) zúčtované za hodnocené období k výplatě a částky refundované za hodnocené období k úhradě těchto plnění jiným organizacím (dále jen "skutečný objem mzdových prostředků") snížené o mzdy, náhrady mzdy, ostatní odměny za práci a obdobná plnění, zúčtované za hodnocené období k výplatě z prostředků získaných další hospodářskou, obchodní a obdobnou činností,5) jsou vyšší než přípustný objem mzdových prostředků. Rozdíl je překročením mzdových prostředků (dále jen "překročení").

(2) Překročení za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku uhradí rozpočtová organizace převodem stejné částky z fondu odměn do rozpočtu, na který je svými výdaji zapojena. Převod provede nejpozději do konce ledna následujícího kalendářního roku.

(3) O částku překročení, kterou rozpočtová organizace neuhradí podle odstavce 2, sníží přípustný objem mzdových prostředků v následujícím kalendářním roce.

(4) K překročení, které rozpočtová organizace neuhradí z fondu odměn, přihlédne zřizovatel při stanovení roční odměny vedoucímu této organizace.

(5) Rozpočtová organizace nevyužije stanovený směrný růst mezd nebo limit, pokud je skutečný objem mzdových prostředků menší než přípustný objem mzdových prostředků. Rozdíl je úsporou mzdových prostředků.

§ 7

Fond odměn

(1) Rozpočtová organizace vytváří fond odměn. Zdrojem fondu odměn je úspora mzdových prostředků za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku. Příděl do fondu odměn za úsporu mzdových prostředků nesmí překročit úsporu neinvestičních výdajů zjištěnou za kalendářní rok. Další zdroj fondu odměn stanoví zřizovatel v souladu s předpisy o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.5)

(2) Fond odměn vytvořený podle odstavce 1 si rozpočtová organizace doplňuje o prostředky přijaté od jiných rozpočtových a příspěvkových organizací.

(3) Rozpočtová organizace z fondu odměn prostřednictvím svého rozpočtu

a) přednostně hradí překročení podle § 6 odst. 2,

b) převádí prostředky do fondů odměn jiných rozpočtových a příspěvkových organizací.

(4) Zůstatek fondu odměn převádí rozpočtová organizace do následujícího roku.

ČÁST DRUHÁ

USMĚRŇOVÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

§ 8

Způsob usměrňování

(1) Výše mzdových prostředků příspěvkových organizací se usměrňuje v rámci finančního vztahu (příspěvku nebo odvodu) závazně stanoveného zřizovatelem tak, že na základě rozhodnutí zřizovatele se vymezí

a) podle § 9 a 10 směrný růst mezd, podíl mimotarifních složek a popřípadě též počet pracovníků nebo

b) podle § 11 limit mzdových prostředků.

Usměrňování mzdových prostředků vymezením směrného růstu mezd, podílu mimotarifních složek a popřípadě též počtu pracovníků

§ 9

(1) Podíl mimotarifních složek si organizace odvodí z údajů roku 1990 (§ 10 odst. 1), pokud se dále nestanoví jinak (§ 10 odst. 2 a 3). Počet pracovníků příspěvkové organizaci může stanovit nebo schválit zřizovatel.

(2) Příspěvková organizace hodnotí na základě přípustného objemu mzdových prostředků za hodnocené období, zda nepřekročila stanovený směrný růst mezd (§ 14).

(3) Přípustný objem mzdových prostředků zjistí příspěvková organizace za hodnocené období tak, že regulační základnu (odstavce 4 až 6) zvýší o směrný růst mezd (§ 14), o podíl mimotarifních složek (§ 10) a o částky plnění nezahrnovaných do tohoto podílu (§ 3 odst. 6), které zúčtovala za hodnocené období k výplatě a dále ji zvýší o úsporu, případně sníží o překročení mzdových prostředků za předchozí hodnocené období.

(4) Regulační základnou je souhrn základních (tarifních) mezd zúčtovaných za hodnocené období k výplatě, od něhož příspěvková organizace odečte souhrn částek, o které základní mzdy zúčtované za zhodnocené období k výplatě jednotlivým pracovníkům překračují mzdový tarif nebo dolní hranici mzdového tarifu, stanoví-li jej mzdový předpis rozpětím (dolní a horní hranicí), nebo základní plat stanovený mzdovým předpisem pro jednotlivé platové stupně (časový postup) pokud se dále nestanoví jinak (§ 9 odst. 6).

(5) Pokud zřizovatel stanoví nebo schválí příspěvkové organizaci počet pracovníků, je regulační základnou souhrn základních mezd zúčtovaných za zhodnocené období k výplatě stanovenému počtu pracovníků nebo schválenému počtu pracovníků, od něhož příspěvková organizace odečte souhrn částek podle odstavce 4.

(6) Pro rozpočtové a příspěvkové organizace, u nichž dojde v roce 1992 ke změně systému odměňování proti stavu v roce 1991, je regulační základnou za hodnocené období regulační základna zjištěná za stejné období roku 1991, kterou tyto organizace zvýší o procento přírůstku nebo sníží o procento úbytku počtu pracovníků mezi hodnoceným obdobím a stejným obdobím roku 1991. Při výpočtech použijí skutečný počet pracovníků zaokrouhlený na jedno desetinné místo, pokud tento počet je nižší než 100.

§ 10

Podíl mimotarifních složek

(1) Příspěvková organizace si odvodí podíl mimotarifních složek, pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak, z objemu mimotarifních složek v roce 1990 a regulační základny také v roce 1990, a to s přesností na dvě desetinná místa. Objem mimotarifních složek zjistí příspěvková organizace tak, že z přípustného objemu mzdových prostředků za rok 1990, a pokud jej nezjišťovala, tak ze souhrnu přípustného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů za rok 1990 a plnění zúčtovaných v roce 1990 k výplatě z fondu odměn odečte

a) regulační základnu (§ 9 odst. 4 a 5) za rok 1990,

b) částky plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek (§ 3 odst. 6), které zúčtovala v roce 1990 k výplatě.

(2) Příspěvková organizace vzniklá delimitací zjistí podíl mimotarifních složek za rok 1990 z údajů uvedených v delimitačním protokolu nebo jiném dokladu. Střední odborná učiliště, odborná učiliště a učiliště sníží příslušné údaje o částku mezd a náhrad mzdy mistrů odborné výchovy, vychovatelů a učitelů teoretického vyučování, které byly v roce 1990 zahrnuty do jejich mzdových prostředků.

(3) Příspěvkovým organizacím vzniklým později než k 1. lednu 1990 stanoví podíl mimotarifních složek zřizovatel v dohodě s

a) federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a federálním ministerstvem financí pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády České a Slovenské Federativní Republiky,

b) ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvem financí České republiky pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády České republiky nebo ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády Slovenské republiky.

§ 11

Usměrňování mzdových prostředků vymezením limitu mzdových prostředků

(1) Limit pro kalendářní rok stanoví příspěvkové organizaci zřizovatel v rámci závazných ukazatelů rozpočtu.

(2) Příspěvková organizace rozdělí roční limit na hodnocená období. Toto rozdělení může měnit do posledního dne hodnoceného období.

(3) Příspěvková organizace hodnotí na základě přípustného objemu mzdových prostředků za hodnocené období, zda nepřekročila stanovený limit.

(4) Přípustný objem mzdových prostředků zjistí příspěvková organizace za hodnocené období tak, že limit na hodnocené období zvýší o částky, o které může limit překročit (odstavec 5), a dále jej zvýší o úsporu, případně sníží o překročení mzdových prostředků za předchozí hodnocené období.

(5) Částkami, o které může příspěvková organizace překročit limit, jsou částky vybraných plnění podle § 3 odst. 6 písm. a) až g) a písm. i) až k) poskytnutých v hodnoceném období, které převyšují celkový objem těchto plnění poskytnutých ve stejném období roku 1990. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je orgán v působnosti vlády České a Slovenské Federativní Republiky, neuplatní tento postup u částek vybraných plnění podle § 3 odst. 6 písm. e) a f).

§ 12

Překročení a úspora mzdových prostředků

(1) Příspěvková organizace překročí stanovený směrný růst mezd nebo limit, jestliže skutečný objem mzdových prostředků (§ 6 odst. 1) snížený o výplaty z fondu odměn je vyšší než přípustný objem mzdových prostředků (dále jen "překročení").

(2) Překročení za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku uhradí příspěvková organizace převodem stejné částky z fondu odměn do rozpočtu, na který je svým finančním vztahem (příspěvkem nebo odvodem) zapojena. Převod provede nejpozději do konce ledna následujícího kalendářního roku.

(3) O částku překročení, kterou příspěvková organizace neuhradí podle odstavce 2, sníží přípustný objem mzdových prostředků v následujícím kalendářním roce.

(4) K překročení, které příspěvková organizace neuhradí z fondu odměn, přihlédne zřizovatel při stanovení roční odměny vedoucímu této organizace.

(5) Příspěvková organizace nevyužije stanovený směrný růst mezd nebo limit, pokud je skutečný objem mzdových prostředků snížený o výplaty z fondu odměn menší než přípustný objem mzdových prostředků. Tento rozdíl je úsporou mzdových prostředků.

§ 13

Fond odměn

(1) Příspěvková organizace vytváří fond odměn. Zdrojem fondu odměn je podíl na zlepšení hospodářského výsledku proti tomu výsledku, který je určen ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele. Podíl stanoví zřizovatel v souladu s předpisy o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.5)

(2) Příspěvková organizace může se souhlasem zřizovatele v souladu s předpisy o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací5) v průběhu kalendářního roku vytvářet zálohově fond odměn v závislosti na zlepšení hospodářského výsledku (odstavec 1), který si pro tento účel rozdělí narůstajícím způsobem od počátku kalendářního roku na jeho jednotlivá období.

(3) Fond odměn vytvořený podle odstavců 1 a 2 si příspěvková organizace doplňuje o prostředky přijaté k tomuto účelu od jiných příspěvkových a rozpočtových organizací.

(4) Příspěvková organizace z fondu odměn

a) přednostně hradí překročení podle § 12 odst. 2,

b) hradí pracovníkům složky mzdy podle vlastního rozhodnutí,

c) převádí prostředky do fondů odměn jiných příspěvkových a rozpočtových organizací.

(5) Zůstatek fondu odměn převádí příspěvková organizace do následujícího roku.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Směrný růst mezd pro rozpočtové organizace a pro příspěvkové organizace pro jednotlivá čtvrtletí roku 1992 činí 32 %.

§ 15

Postup při zjišťování přípustného objemu mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací (§ 3 odst. 3, § 5 odst. 4, § 9 odst. 3 a § 11 odst. 4) může stanovit na návrh zřizovatele

a) federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálním ministerstvem financí pro rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády České a Slovenské Federativní Republiky,

b) ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky pro rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády České republiky nebo ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské republiky v dohodě s ministerstvem financí Slovenské republiky pro rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou orgány v působnosti vlády Slovenské republiky.

§ 16

(1) Pokud rozpočtová a příspěvková organizace vznikla v roce 1991 delimitací z organizace, která za rok 1990 vytvářela fond odměn, doplní si fond odměn o prostředky poskytnuté jí touto organizací na úhradu nároků vzniklých do 31. prosince 1990.

(2) Rozpočtová a příspěvková organizace sníží přípustný objem mzdových prostředků v roce 1991 o částku překročení za rok 1990, pokud nevytvářela v roce 1990 fond odměn a neuhradila částku překročení z tohoto fondu.

(3) Rozpočtové a příspěvkové organizace, u kterých skutečný počet pracovníků za hodnocené období nepřekročí 10 osob, nezjišťují přípustný objem mzdových prostředků.

§ 17

Nároky a povinnosti rozpočtové a příspěvkové organizace vzniklé do 31. prosince 1990 se posuzují podle předpisů platných do konce roku 1990.

§ 18

Podle této vyhlášky nepostupují obecní úřady a magistrátní úřady ve Slovenské republice a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace.

§ 19

(1) Pokud rozpočtové a příspěvkové organizace postupovaly ve smyslu této vyhlášky přede dnem její účinnosti, považuje se to za postup učiněný podle této vyhlášky.

(2) Rozpočtové a příspěvkové organizace zhodnotí podle této vyhlášky, zda nepřekročily stanovený směrný růst mezd nebo limit poprvé za 1. čtvrtletí 1991.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
Zákon Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.

2) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3) Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

4) § 2 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků.

5) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 150/1991 Sb., o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské republiky č. 126/1991 Sb., o hospodaření s prostředky státního rozpočtu Slovenské republiky a o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

Přesunout nahoru