Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 144/1991 Sb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 26.04.1991
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

Zákon

České národní rady

ze dne 26. března 1991

o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., a zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. d) zní:

"d) okresní úřady,".

2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) doplňují nová písmena e), f) a g), která zní:

"e) organizuje v součinnosti s okresními úřady náhradní rodinnou péči,

f) může zřizovat a spravovat zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu,

g) plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany7) a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.".

4. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ministerstvo pověří jinou okresní správu sociálního zabezpečení, aby její posudková komise posoudila zdravotní stav a pracovní schopnost občana v případě, že se posudkové komise příslušné okresní správy sociálního zabezpečení staly nezpůsobilé jednat vyloučením svých členů pro podjatost.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 4 odst. 1 se slova "okresních národních výborů" nahrazují slovy "okresních úřadů".

6. V § 4a včetně nadpisu se slova "národní výbory" nahrazují slovy "obce a okresní úřady".

7. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Zvláštní orgán okresního úřadu

(1) Přednosta okresního úřadu zřizuje jako zvláštní orgán8) komisi péče o rodinu a děti (dále jen "komise").

(2) Přednosta okresního úřadu jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce a ostatní členy komise z řad členů některých obecních zastupitelstev a dalších občanů, kteří spolupůsobí při péči o rodinu a děti, zejména pedagogů a psychologů, dětských, dorostových a ženských lékařů. Tajemníka komise jmenuje a odvolává z řad odborných pracovníků sociální péče o rodinu a děti.

(3) Členové komise a občané přizvaní k jednání komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s jednáním dozvěděli.".

8. Název části druhé zní:

"PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OBCÍ A OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ".

9. V § 8 písm. a) č. 5 se vypouštějí slova "samostatně výdělečně činných a pracovníků malých závodů a osob".

10. § 8 písm. a) č. 9 zní:

"9. o uznání invalidity nebo částečné invalidity při přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) z podnětu lékařské poradní komise,".

11. V § 8 písm. a) se vypouštějí body č. 18 až 20; dosavadní bod č. 21 se označuje jako č. 18.

12. V § 8 písm. a) se doplňuje nový bod č. 19, který zní:

"19. o dávkách, které se podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců poskytují uchazečům o zaměstnání, a zařizují jejich výplatu,".

13. V § 8 písm. e) zní:

"e) provádějí nemocenské pojištění

1. osob samostatně výdělečně činných,

2. pracovníků malých závodů,

3. občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění,

4. studentů a žáků, kteří studují na vysokých nebo středních školách v zahraničí, pokud k jeho provádění není příslušný jiný orgán,".

14. Za § 8 se vkládá nový § 9, který zní:

"§ 9

Místní příslušnost okresních správ sociálního zabezpečení v nemocenském pojištění se řídí

a) místem útvaru organizace (závodu, malého závodu, zemědělského družstva), ve kterém je vedena evidence mezd, jde-li o působnost uvedenou v § 8 písm. b), c) a e) č. 2,

b) místem trvalého pobytu občana, jde-li o působnost uvedenou v § 8 písm. e) č. 1, 3 a 4.".

15. Název hlavy druhé v části druhé zní:

"PŮSOBNOST OBCÍ A OKRESNÍCH ÚŘADŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE."

16. § 14 zní:

"§ 14

(1) Obce a okresní úřady organizují a poskytují sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledávají občany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany okresní úřad, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.

(2) Obec může ve své samostatné působnosti poskytnout občanům, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách, jednorázový peněžitý příspěvek. O poskytnutí tohoto příspěvku uvědomí příslušný pověřený obecní úřad, popřípadě příslušný okresní úřad.

(3) Okresní úřad, popřípadě obec v přenesené působnosti poskytne v předem dohodnutém rozsahu organizacím a občanům poskytujícím sociální služby příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby.7)

(4) Okresní úřad (obec) sleduje úroveň poskytovaných sociálních služeb, kontroluje hospodaření s poskytnutými příspěvky, vyžaduje jejich vyúčtování a vrácení v případě, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.".

17. Nadpis nad § 15 zní:

"Působnost obcí".

18. § 15 zní:

"§ 15

(1) Obec v samostatné působnosti rozhoduje

a) o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované,

b) o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované.

(2) Obec v přenesené působnosti

a) rozhoduje

1. o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9)

2. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,

b) provádí dohled nad nezletilým, pokud ho sama stanovila,

c) spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem nebo okresním úřadem a sleduje jejich účinnost,

d) chrání děti před škodlivými vlivy, které ohrožují jejich řádnou výchovu,

e) poskytuje dětem v naléhavých případech okamžitou pomoc,

f) navrhuje orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby v odůvodněných případech zastavil výplatu této dávky oprávněnému příjemci,10)

g) oznamuje soudům a jiným státním orgánům na jejich žádost skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodování ve věcech výchovy a výživy dětí,

h) oznamuje okresnímu úřadu, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je třeba poskytnout sociální péči, a spolupůsobí při jejím poskytování,

ch) vyhledává a doporučuje okresnímu úřadu občany vhodné stát se osvojiteli, opatrovníky nebo pěstouny,

i) organizuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu,

j) navrhuje okresnímu úřadu občany vhodné za důvěrníky péče o děti.".

19. § 16 zní:

"§ 16

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje

a) o poskytování peněžitých a věcných dávek nezaopatřeným dětem, rodičům nezaopatřených dětí a těhotným ženám,

b) o poskytování peněžitých dávek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí,

c) o poskytování příspěvku na rekreaci dětí důchodce.".

20. § 17 a 18 se vypouštějí.

21. Nadpis nad § 19 zní:

"Působnost okresních úřadů".

22. § 19 zní:

"§ 19

Okresní úřad

a) rozhoduje

1. v naléhavých případech o okamžitém umístění dítěte do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud,12)

2. o poskytování příspěvku na výživu dítěte13) a dalších účelových peněžitých a věcných dávek, které stanoví prováděcí předpis,

3. o poskytování bezúročných půjček,

4. o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované,

5. o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované,

6. o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9) neučinila-li tak obec nebo soud,

7. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,

8. o dalších opatřeních podle zvláštních předpisů,14)

b) vykonává funkci opatrovníka nezletilých,15)

c) provádí dohled nad nezletilým, pokud byl jím nebo soudem stanoven,16)

d) sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů a spolupůsobí při organizování náhradní rodinné péče o děti,

e) navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy,17) omezení, popřípadě zbavení rodičovských práv18) a zrušení ústavní výchovy a výchovných opatření uložených soudem,

f) pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy nebo mladiství, kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, byli přijati do škol nebo zařazeni do vhodné přípravy na povolání nebo do pracovního poměru, popřípadě aby byli vhodně ubytováni,

g) účastní se trestního řízení proti mladistvým,19)

h) vede evidenci obtížně vychovatelných dětí a spolupracuje při jejich výchově,

ch) podává zprávy soudu o skutečnostech potřebných pro rozhodování o výchově a výživy dětí,

i) umožňuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu,

j) poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů,

k) spolupracuje s ústavy pro výkon vazby a nápravně výchovnými ústavy pro mladistvé a se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova,

l) spolupracuje s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.".

23. § 20 se vypouští.

24. § 21 zní:

"§ 21

Komise péče o rodinu a děti okresního úřadu

a) rozhoduje

1. o výchovných opatřeních podle zvláštních předpisů,9) neučinila-li tak obec,

2. o poskytnutí odměny pěstounu, je-li jím prarodič dítěte svěřeného do pěstounské péče,20)

3. o odvolání proti rozhodnutí obce o uložení výchovných opatření podle zvláštních předpisů,9)

b) koordinuje činnost orgánů působících v péči o rodinu a děti ve svém územním obvodu.".

25. § 23 až 25 se vypouštějí.

26. V § 26 se slova "funkcionáři a pracovníci národních výborů" nahrazují slovy "pověření členové a pracovníci orgánů obcí a okresních úřadů".

27. Nadpis nad § 32 zní:

"Působnost obcí".

28. § 32 zní:

"§ 32

(1) Obec v samostatné působnosti

a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje,

b) zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování,

c) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,

d) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů.

(2) Obec v přenesené působnosti rozhoduje

a) o poskytování příspěvku na společné stravování,

b) o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,

c) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek, s výjimkou dávek, o nichž rozhoduje okresní úřad podle § 34 písm. a) až e).".

29. § 33 zní:

"§ 33

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje

a) o poskytování opakujících se peněžitých dávek, zejména příspěvku na dietní stravování, příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu a příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana,

b) o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči.".

30. § 34 včetně nadpisu zní:

"§ 34

Působnost okresních úřadů

Okresní úřad rozhoduje

a) o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům,

b) o poskytování příspěvků na koupi, na celkovou opravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného,

c) o poskytování příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí,

d) o poskytování příspěvků na úpravu bytu občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a nevidomým občanům,

e) o přiznání mimořádných výhod,21)

f) o poskytování bezúročných půjček,

g) o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje,

h) o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.".

31. § 36 se vypouští.

32. Nadpis nad § 37 zní:

"Působnost obcí".

33. § 37 zní:

"§ 37

(1) Obec v samostatné působnosti

a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje,

b) zabezpečuje účast starých občanů na společném stravování,

c) napomáhá zapojení starých občanů do kulturního a společenského života,

d) podílí se na řešení otázek bydlení starých občanů.

(2) Obec v přenesené působnosti rozhoduje

a) o poskytování příspěvku na společné stravování,

b) o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,

c) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek.".

34. § 38 zní:

"§ 38

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje

a) o poskytování opakujících se peněžitých dávek,

b) o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči nepracujícímu důchodci.".

35. § 39 včetně nadpisu zní:

"§ 39

Působnost okresních úřadů

Okresní úřad rozhoduje

a) o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje,

b) o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.".

36. Nadpis nad § 40 zní:

"Působnost obcí".

37. § 40 zní:

"§ 40

Obec v samostatné působnosti

a) působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc,

b) poskytuje občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, zejména dětem a mládeži, systematickou výchovnou a poradenskou péči v zařízeních sociální péče, která spravuje.".

38. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:

"§ 40a

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje

a) o poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy, popřípadě dávkami a příslušný orgán jim nemůže zajistit vhodné zaměstnání,

b) o poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech, nebo v nich žijí, a nemohou je překonat vlastním přičiněním.".

39. § 41 včetně nadpisu zní:

"§ 41

Působnost okresních úřadů

Okresní úřad

a) rozhoduje o poskytování bezúročných půjček občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc,

b) poskytuje občanům výchovnou a poradenskou péči při řešení jejich sociálních problémů.".

40. § 42 včetně nadpisu zní:

"§ 42

Působnost obcí

Obec v samostatné působnosti poskytuje podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v obci trvalý pobyt,

a) pomoc při překonávání jejich obtížných životních poměrů,

b) ubytování, popřípadě další péči v zařízeních sociální péče, která spravuje.".

41. § 43 včetně nadpisu zní:

"§ 43

Působnost okresních úřadů

Okresní úřad

a) rozhoduje

1. o poskytování peněžitých a věcných dávek,

2. o poskytování bezúročných půjček,

b) poskytuje

1. výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči,

2. ubytování, popřípadě další péči v zařízeních sociální péče, která spravuje,

c) koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobené.".

42. § 44 se vypouští.

43. V § 45 se slova "zřizují národní výbory" nahrazují slovy "se zřizují".

44. § 46 zní:

"§ 46

(1) Zřizování zařízení sociální péče uvedených v § 45, s výjimkou zařízení sociální péče uvedených v § 2 odst. 1 písm. f), náleží do působnosti obcí22) a okresních úřadů.23)

(2) Zařízení sociální péče uvedená v § 45 písm. a), c), e) až i) mohou orgány, které je zřizují, slučovat ve společném zařízení za předpokladu, že dojde k účelnému poskytování služeb sociální péče.".

45. § 47 zní:

"§ 47

Obce22) mohou pro zabezpečování některých služeb sociální péče zřídit ústav sociálních služeb.".

46. § 48 zní:

"§ 48

Zařízení sociální péče uvedená v § 45 písm. a) až g) mohou být zrušena a jejich objekty odňaty svému účelu jen se souhlasem ministerstva; to neplatí, jde-li o zařízení sociální péče zřízena obcemi. Ustanovení předchozí věty platí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.".

47. § 49 a 50 se vypouštějí.

48. § 51 zní:

"§ 51

O přijetí do zařízení sociální péče uvedených v § 2 odst. 1 písm. f), o přemístění do jiného zařízení, o ukončení pobytu a o úhradě za služby v nich poskytované rozhoduje vedoucí zařízení.".

49. Za § 51 se vkládá nový díl, jehož označení zní:

"Díl desátý".

50. Pod označení "Díl desátý" se vkládá nový § 51a, který zní:

"§ 51a

(1) V hlavním městě Praze dále

a) magistrátní úřad24)

1. vykonává působnost pověřeného obecního úřadu a okresního úřadu,

2. organizuje náhradní rodinnou péči,

3. může zřizovat a spravovat zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu,

b) rada zastupitelstva24) zřizuje jako zvláštní orgán komisi péče o rodinu a děti.8)

(2) Hlavní město Praha může stanovit ve Statutu hlavního města Prahy25)

a) které městské části mohou zřizovat jako zvláštní orgán komisi péče o rodinu a děti,

b) které úkoly v přenesené působnosti podle tohoto zákona budou vykonávat městské části.

(3) Ke schválení Statutu hlavního města Prahy nebo jeho změny v části podle odstavce 2 písm. b) je třeba předchozí souhlas vlády České republiky.".

51. V § 52 odst. 2 se slova "Okresní národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřady" a slova "národních výborů" se nahrazují slovy "okresních úřadů".

52. V § 53 se slova "místní národní výbor" nahrazují slovem "Obec".

53. § 54 zní:

"§ 54

(1) Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení

a) o odstraňování tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,

b) o poskytování lázeňské péče podle předpisů o sociálním zabezpečení,

c) o dávkách nemocenského pojištění a rodičovském příspěvku, s výjimkou případů uvedených v § 8 písm. a) č. 3, 4 a 6,

d) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek podle § 32 odst. 2 písm. c), § 37 odst. 2 písm. c), 40a písm. a) a b), § 43 písm. a) č. 1 a o příspěvku na společné stravování podle § 32 odst. 2 písm. a) a § 37 odst. 2 písm. a), jakož i úkonech pečovatelské služby zajišťujících nezbytné životní potřeby, které jsou poskytovány bezplatně, pokud řízení o těchto dávkách a službách bylo zahájeno z podnětu orgánu sociálního zabezpečení, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávky nebo služby v požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

e) o poskytnutí jednorázového peněžitého příspěvku podle § 14 odst. 2 a příspěvku poskytovaného organizacím a občanům na úhradu nákladů za sociální služby podle § 14 odst. 3.

(2) Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce 1 písm. d) zahájeném na návrh, že dávku nebo službu nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky nebo služby mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka nebo služba přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

(3) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) se žádost podává u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele, s výjimkou řízení podle odstavce 1 písm. a), kdy se v případech, že se jedná o dávky nemocenského pojištění řídí místem útvaru organizace (závodu, malého závodu, zemědělského družstva), ve kterém je vedena evidence mezd. V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) se žádost podává u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (§ 9). Uchazeči o zaměstnání podávají žádost vždy u okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa jejich trvalého pobytu.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) se místní příslušnost obcí a okresních úřadů řídí místem trvalého pobytu občana.

(5) V řízení podle odstavce 1 písm. a), c) a d) se přiměřeně použijí ustanovení § 49 a 50 správního řádu26) o lhůtách.".

54. § 55 zní:

"§ 55

Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí, které okresní úřad předběžně učiní ve prospěch nezletilého dítěte podle § 19 písm. a) č. 1 a proti rozhodnutí, jímž byla dávka nemocenského pojištění a sociální péče odňata nebo snížena, nebo jímž byla zastavena její výplata anebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu.".

55. § 56 odst. 1 písm. b) zní:

"b) místem útvaru organizace (závodu, malého závodu, zemědělského družstva), ve kterém je vedena evidence mezd, jestliže rozhoduje o dávkách nemocenského pojištění, s výjimkou rozhodování o dávkách nemocenského pojištění občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění,".

56. V § 56 odst. 1 písm. c) se slova "školy pro mládež vyžadující zvláštní péči" nahrazují slovy "speciální školy".

57. § 56 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Odchylně od obecných předpisů o správním řízení se místní příslušnost obcí a okresních úřadů ve věcech sociální péče řídí

a) místem obce nebo okresního úřadu, který spravuje ústav nebo jiné zařízení sociální péče, do kterého má být občan přijat,

b) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje nezletilé dítě, jestliže řešení otázek jeho výchovy a výživy nesnese odkladu.

(3) Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření obec, se žádost o dávku nebo službu sociální péče podává obecnímu úřadu. V ostatních případech, ve kterých rozhoduje nebo činí opatření pověřený obecní úřad nebo okresní úřad, se žádost podává tomuto orgánu.".

58. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní:

"§ 56a

Rozhoduje-li orgán sociálního zabezpečení na základě posudku posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení nebo ministerstva, kterým byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav účastníka řízení, vyznačí na rozhodnutí dobu jeho platnosti; to neplatí, jde-li o důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a zvýšení důchodu pro bezmocnost.".

59. Dosavadní § 56a se označuje jako § 56b.

60. V § 58 se vypouštějí písmena a) až c); dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena a) až h).

61. V § 58 písm. a) se vypouštějí slova "příspěvku na výživu dítěte".

62. § 58 písm. b) zní:

"b) postup orgánů sociálního zabezpečení při poskytování lázeňské péče podle předpisů o sociálním zabezpečení,".

63. V § 58 písm. c) se vypouštějí slova "s výjimkou úhrady za péči poskytovanou v ústavech sociální péče".

64. V § 58 se doplňují nová písmena ch) a i), která zní:

"ch) podrobnosti o složení a jednání komisí péče o rodinu a děti,

i) podrobnosti k provozování sociálních služeb organizacemi a občany.".

Čl. II

1. V řízení o poskytování dávek, které se podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců poskytují uchazečům o zaměstnání a v řízení o poskytování dávek nemocenského pojištění občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění, které není ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, pokračují orgány, jejichž příslušnost stanoví tento zákon. Tyto orgány rovněž zařizují výplatu dávek nemocenského pojištění přiznaných před dnem účinnosti tohoto zákona.

2. Působnost národních výborů při rozhodování o přerušení zaměstnání (pojištění) z vážných důvodů a o skončení zaměstnání I. nebo II. pracovní kategorie ze zdravotních a jiných vážných důvodů pro posuzování nároků podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 přechází na okresní správy sociálního zabezpečení.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

7) § 73a zákona o sociálním zabezpečení.

8) § 9 odst. 2 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

9) § 43 odst. 2 zákona o rodině.

10) § 2 zákona č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, ve znění zákona č. 99/1972 Sb.

11) § 60 písm. c) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

12) § 46 zákona o rodině.

13) § 100 zákona o rodině.
§ 74 zákona o sociálním zabezpečení.

14) Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zákona o rodině.

16) § 43 odst. 2 písm. b) zákona o rodině.

17) § 45 odst. 3 zákona o rodině.

18) § 44 zákona o rodině.

19) § 291 až 301 trestního řádu.

20) § 8 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb.

21) § 86 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení.

22) § 14 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

23) § 67 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

24) § 22 odst. 1 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

25) § 8 odst. 4 a § 20 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb.

26) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

Přesunout nahoru