Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 136/1991 Sb.Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

Částka 27/1991
Platnost od 15.04.1991
Účinnost od 15.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

ZÁKON

ze dne 20. března 1991

o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech tisku a jiných hromadných informačních prostředků patří:

b) přijímat právní úpravu na úseku tisku, rozhlasového a televizního vysílání a šíření agenturního zpravodajství;

c) udělovat po dohodě s orgány republik licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání, k šíření agenturního zpravodajství, pokud půjde o subjekty působící podle zákona vydaného na základě písmena b) na celém území federace nebo pokud tato činnost podstatně přesahuje území jedné z republik anebo pokud půjde o licence k vysílání z území České a Slovenské Federativní Republiky pro zahraničí;

d) spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České republiky i Slovenské republiky.

§ 2

Do působnosti České republiky a Slovenské republiky patří:

a) realizace zásad státní politiky ve vztahu k hromadným informačním prostředkům;

b) výkon státní správy, zejména udělování licencí rozhlasovým a televizním organizacím, organizacím pro šíření audiovizuálních programů a zpravodajským agenturám, pokud jsou organizacemi, které působí na území České republiky nebo Slovenské republiky;

c) zřizovat a spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České republiky nebo Slovenské republiky, a přijímat právní úpravu jejich postavení.

§ 3

Právnické a fyzické osoby mohou zřizovat a provozovat rozhlasové a televizní organizace a zpravodajské agentury na základě licence udělené za podmínek stanovených zákonem Federálního shromáždění. To neplatí pro organizace zřízené podle § 2 písm. c).

§ 4

Československý rozhlas, Československá televize a Československá tisková kancelář provedou do tří měsíců ode dne zřízení Českého rozhlasu a České televize, Slovenského rozhlasu a Slovenské televize a Československé tiskové kanceláře České republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky rozdělení a převod majetku a vypořádání jiných právních poměrů majetkové povahy.


§ 5

Zrušuje se zákon č. 167/1968 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 494/1992 Sb. Čl. III

Právní předpisy upravující poměry Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře pozbývají platnosti dnem, který určí zákon Federálního shromáždění, jímž se upraví převod majetku, práv a povinností z Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře na Českou republiku a Slovenskou republiku.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru