Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 133/1991 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.

Částka 27/1991
Platnost od 15.04.1991
Účinnost od 15.04.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

133

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. března 1991,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 9 se doplňuje o nový odstavec 4, který zní:

"(4) Rada obrany České republiky a Rada obrany Slovenské republiky jsou oprávněny v rozsahu svých působností stanovit závazné úkoly ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy republik a radám obrany zřizovaným v republikách.".

2. Ustanovení § 10 zní:

"§ 10

(1) V Praze, Bratislavě a v okresech a městech, které určí Rada obrany České republiky a Rada obrany Slovenské republiky, se zřizují rady obrany.

(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy těchto rad jmenuje a odvolává předseda rady obrany příslušné republiky.".

3. Ustanovení první věty § 11 zní: "Působnost federálních orgánů, rad obrany republik a rad obrany uvedených v § 10 odst. 1, jakož i působnost ostatních orgánů republik a příslušných územních orgánů státní správy při zajišťování úkolů obrany upraví zákon Federálního shromáždění.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru