Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 131/1991 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

Částka 26/1991
Platnost od 15.04.1991
Účinnost od 15.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. marca 1991

o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Za účelom zabezpečenia peňažných prostriedkov na reprodukciu a zveľaďovanie lesa v Slovenskej republike so zreteľom na plnenie všetkých jeho funkcií, na odstraňovanie následkov pôsobenia škodlivých činiteľov na les a na ekologizáciu lesného hospodárstva zriaďuje sa Štátny fond zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (ďalej len "fond").1)

(2) Prostriedky fondu možno použiť len na účel poďla § 4.

§ 2

(1) Fond spravuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky a za hospodárenie s jeho prostriedkami zodpovedá minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "minister").

(2) Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobúdnuť práva a zaväzovať sa.

(3) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.

(4) Minister zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.

(5) Podrobnosti o organizácii fondu a jeho činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Zdrojmi fondu sú:

a) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

b) pokuty uložené právnickým osobám podľa osobitných predpisov3) s výnimkou pokút uložených Federálnym ministerstvom obrany,4)

c) dary a iné príspevky od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,

d) platby od subjektov obhospodarujúcich lesy na zabezpečenie krytia nepriaznivých vplyvov lesných kalamít,

e) úvery od peňažných ústavov,

f) úroky z prostriedkov fondu,

g) príjmy z činnosti fondu,

h) ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.

§ 4

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) poskytovanie dotácií na lesnú pestovnú činnosť a na ochranu lesa,

b) na poskytovanie ostatných účelových dotácií na realizáciu programov a akcií v záujme dlhodobého rozvoja lesného fondu a na zintenzívnenie ekologizácie lesného hospodárstva,

c) úhradu prác celospolečenského významu,

d) úhradu výkonov hospodárskej úpravy lesa,

e) úhradu výskumných prác pre potreby štátnej správy lesného hospodárstva,

f) krytie nepriaznivých vplyvov lesných kalamít subjektom obhospodarujúcim lesy,

g) úhradu výdavkov súvisiacich so správou fondu a činnosťou Rady fondu,

h) ďalšie účely súvisiace so zabezpečovaním reprodukcie lesa so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(2) Prostriedky fondu sa používajú pre lesný fond v Slovenskej republike bez ohľadu na organizačnú formu a vlastnícke vzťahy s výnimkou lesného fondu obhospodarovaného organizáciami Federálneho ministerstva obrany.

§ 5

(1) O poskytovaní prostriedkov z fondu rozhoduje minister.

(2) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.

(3) Podmienky na poskytovanie a používanie prostriedkov fondu upraví Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Fond je oprávnený zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Žiadatelia o poskytnutie prostriedkov z fondu a subjekty, ktoré tieto prostriedky použili, sú povinné poskytovať fondu a orgánom štátnej správy lesného hospodárstva potrebné informácie a umožňovať vstup do príslušnych objektov.

(5) Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva.

(6) Ak žiadateľ použil prostriedky z fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a uhradiť penále podľa osobitných predpisov.5)

§ 6

Zostatok fondu koncom roka neprepadá.

§ 7

Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 1 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.6)


§ 8

Zrušuje se § 34 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v .r.

V. Mečiar v .r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) § 62 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

3) § 26 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
§ 34 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

4) § 25 ods. 5 zákona č. 61/1977 Zb.

5) Zákon SNR č. 592/1990 Zb.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Přesunout nahoru