Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 13/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce

Částka 4/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky,

ze dne 20. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje k provedení zákoníku práce (dále jen "zákoník"):


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 3 písm. a) a c) zní:

"a) absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť vstupujícími do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci; absolventem se rozumí pracovník, jehož celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemž se do této doby nezapočítává doba vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby nahrazující tuto službu, doba mateřské a další mateřské dovolené a doba, po kterou organizace podle § 127 odst. 2 zákoníku omluvila nepřítomnost muže v práci, protože mu příslušel rodičovský příspěvek.

b) občany, které je organizace podle zváštního předpisu povinna přijmout do pracovního poměru.".

2. V § 5 odst. 1 ve větě druhé se za slovo "nemohou" vkládá slovo "vůči" a slova "ukládat kárná opatření a" se vypouštějí.

3. § 7 včetně nadpisu se vypouští.

4. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova "nepřesahující souvisle sedm kalendářních dnů" nahrazují slovy "kratší než jeden měsíc", písmeno c) se vypouští a v písmenu g) se za slova "sjednaného mezi občany" připojují slova "k poskytování služeb pro osobní potřebu (§ 269 odst. 1 zákoníku)".

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

5. V § 8 odst. 4 se slova "výrobnímu družstvu nebo jednotnému zemědělskému družstvu" nahrazují slovy "družstvu, kde součástí členství je též pracovní vztah".

6. V § 9 odst. 1 a 2 se slova "výrobnímu družstvu nebo jednotnému zemědělskému družstvu" nahrazují slovy "družstvu, kde součástí členství je též pracovní vztah".

7. Nadpis nad § 10, § 10 a 11 včetně nadpisů se vypouštějí.

8. Nadpis pod § 12 zní: "Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami".

9. § 12 odst. 1 se vypouští a zrušuje se číslování odstavců.

10. V § 19 odst. 2 v první větě se slova "krátí organizace pracovníku dovolenou" nahrazují slovy "může organizace pracovníku krátit dovolenou".

11. V § 19 odst. 5 se slovo "krátí" nahrazuje slovy "může krátit".

12. V § 21 odst. 3 se slovo "mateřského" nahrazuje slovem "rodičovského".

13. § 22 odst. 2 zní:

"(2) Výkonem veřejné funkce se rozumí například výkon povinností vyplývajících z funkce poslance Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady a soudce z lidu.".

14. V § 22 odst. 3 se vypouštějí slova "národního výboru nebo jeho zařízení" a za slova "státního orgánu" se vkládají slova "nebo orgánu obce,".

15. V § 23 se vypouštějí slova "přímo národní výbor" a za slova "státní orgán" se vkládají slova "nebo orgán obce,".

16. § 24 odst. 2 zní:

"(2) Za dobu zameškanou účastí na jednání soudu, jiného státního orgánu nebo orgánu obce, nepřísluší pracovníku náhrada mzdy od organizace, ani od tohoto orgánu, šlo-li o jednání výhradně v jeho osobním zájmu nebo dal-li k němu pracovník sám podnět svým zaviněním.".

17. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

"§ 24a

(1) Při krátkodobém uvolnění pracovníka pro překážky v práci z důvodu obecného zájmu je organizace, pro kterou byl pracovník v době krátkodobého uvolnění činný, popřípadě z jejíhož podnětu nebo v jejímž zájmu byl uvolněn, povinna uhradit organizaci, u níž byl pracovník v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy za dobu uvolnění, pokud se organizace nedohodly na upuštění od úhrady, popřípadě pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Hradí se náhrada mzdy za dobu nezbytně nutného pracovního volna, kterou uvolňující organizace poskytla pracovníku podle právního předpisu;6) neuhrazuje se náhrada mzdy poskytnutá podle kolektivní smlouvy nad rozsah stanovený právním předpisem.7)

(3) Neuhrazuje se náhrada mzdy poskytnutá při výkonu činnosti soudce z lidu, při odběru krve a při aferezi, při odběru dalších biologických materiálů a při činnosti bezprostředně souvisící s plněním úkolů organizace, u níž je pracovník v pracovním poměru.".

18. Nadpis nad § 25 zní: "Služba v ozbrojených silách a civilní služba".

19. V § 26 odst. 1 se za slova "ke službě v ozbrojených silách" vkládají slova "nebo do civilní služby".

20. V § 26 odst. 2 se v první větě za slova službu v ozbrojených silách" vkládají slova "nebo civilní službu".

21. V § 26 odst. 3 se za slova "služby v ozbrojených silách" vkládají slova "nebo z civilní služby".

22. V § 26 odst. 5 se v první větě za slova "službu v ozbrojených silách" vkládají slova "nebo civilní služby".

23. V § 27 odst. 1 se za slova "vojenské základní (náhradní) služby" vkládají slova "a při výkonu civilní služby místo vojenského cvičení".

24. § 28 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pracovníku, který je povinen podle zvláštního předpisu8) pokračovat v prodeji základních potravin, je organizace, u které je dosud v pracovním poměru, povinna k tomuto účelu poskytnout nezbytné pracovní volno bez náhrady mzdy, nejdéle však po dobu tří měsíců.".

25. § 29 odst. 1 zní:

"(1) Náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu zameškanou pro důležitou osobní překážku v práci uvedenou v příloze k tomuto nařízení poskytuje organizace pracovníku v případech, v rozsahu a za podmínek stanovených v této příloze; domáckým pracovníkům ji poskytne jen v případech, v rozsahu a za podmínek stanovených v bodech č. 4, 5 a 6 této Přílohy.".

26. V § 30 odst. 2 druhá věta zní: "Má-li pracovník nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy, je organizace povinna mu umožnit napracování zameškané doby, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.".

27. V § 30 odst. 3 se za slova "vojenské základní (náhradní) služby" vkládají slova "nebo civilní služby".

28. V § 37 odst. 4 se v druhé větě slova "ideové a odborné připravenosti pracovníků"nahrazují slovy "jejich odborné připravenosti".

29. V § 39 odst. 1 se slova "nebo zvláštního odborného učiliště" nahrazují slovy "odborného učiliště nebo učiliště".

30. V § 39 odst. 2 se za slova "základních škol" vkládají slova "základních uměleckých škol" a slova "národní výbor, který školu nebo školské zařízení" se nahrazují slovy "příslušná škola, popřípadě orgán, který školu".

31. § 39 odst. 3 zní:

"(3) Za škodu, která vznikla žákům středních škol nebo odborných učilišť a učilišť, při teoretickém vyučování, při praktickém vyučování, při výchově mimo vyučování a při výchově žáků ve školských zařízeních nebo v přímé souvislosti s nimi odpovídá

a) žákům středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, která jsou vnitřní organizační jednotkou organizace, příslušná organizace,

b) žákům středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, která jsou právnickými osobami, příslušné učiliště; za škodu, ke které došlo ve středisku praktického vyučování, které je právnickou osobou, příslušné středisko,

c) žákům gymnázií a středních odborných škol, pokud ke škodě došlo při teoretickém vyučování, při praktickém vyučování ve škole, při výchově mimo vyučování nebo v přímé souvislosti s nimi, příslušná škola; pokud ke škodě došlo při praktickém vyučování v organizaci nebo v přímé souvislosti s ním, ta organizace, v níž se vyučování uskutečňovalo.".

32. V § 41 odst. 2 se v první větě slova "národního výboru" nahrazují slovy "orgánu státní správy nebo orgánu obce" a v druhé větě se slova "národní výbor." nahrazují slovy "orgán státní správy nebo orgán obce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.".

33. V § 41 odst. 3 se v první větě slova "národním výborem" nahrazují slovem "obcí" a v závěru této věty se vypouští slovo "jednotném".

34. V § 41 odst. 5 se slova "Československé socilistické republiky" nahrazují slovy "České a Slovenské Federativní Republiky".

35. V § 45 se vypouští druhá věta.

36. V § 47 odst. 2 se slova "zvláštním odborném učilišti" nahrazují slovy "odborném učilišti, učilišti".

37. § 50 písm. a) zní:

"a) příležitostné komparsové a příležitostné pomocné manuální práce pro film, televizi a rozhlas,".

38. V § 51 písm. b) se slova "národním výborem k realizaci volebních programů Národní fronty k zvelebování měst a" nahrazují slovy "obcemi k zvelebování".

39. Nadpis nad § 52 a § 52 až 54 se vypouštějí.

40. V § 55 odst. 2 se za slova "vojenské základní (náhradní) služby" vkládají slova ",civilní služby místo této služby".

41. Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, včetně nadpisu zní: "DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY V PRÁCI, PŘI NICHŽ SE POSKYTUJE PRACOVNÍ VOLNO Organizace je povinna poskytnout pracovníku pracovní volno v případech, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném:

1. Vyšetření nebo ošetření pracovníka ve zdravotnickém zařízení

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

2. Narození dítěte manželce (družce) pracovníka

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět.

3. Doprovod

a) rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Má-li pracovník nárok na podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění (zabezpečení), nepřísluší mu náhrada mzdy;

b) zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce.

4. Úmrtí rodinného příslušníka

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na

a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence pracovníka, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence pracovníka, a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka pracovníka nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí ve společné domácnosti, a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

5. Vlastní svatba, svatba dětí a rodičů

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na jeden den k účasti na svatebním obřadu při svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy při svatbě rodiče.

6. Přestěhování pracovníka, který má vlastní bytové zařízení

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den při stěhování v téže obci a při stěhování do jiné obce nejvýše na dva dny; jde-li o stěhování v zájmu organizace, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy.

7. Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních protředků

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li pracovník dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

8. Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, kterého používá pracovník těžce postižený na zdraví

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne pracovníku těžce postiženému na zdraví na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den.

9. Vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půl den v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době (§ 45 odst. 1 zákoníku). Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy při skončení pracovního poměru výpovědí danou organizací nebo dohodou z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku. Pracovní volno lze se souhlasem organizace slučovat.

10. Delegace pracovníků na pohřeb spolupracovníka

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu členům delegace pracovníků, které určí příslušný odborový orgán v dohodě s organizací.".

Čl. II

Předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto nařízením a ustanovením zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 362/1990 Sb., o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

6) § 124 odst. 2 a § 275 zákoníku práce.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1988 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

7) § 124 odst. 5 zákoníku práce.

8) § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Přesunout nahoru