Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.

Částka 25/1991
Platnost od 12.04.1991
Účinnost od 12.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 13. března 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 3 zní:

"(3) Občanský průkaz se nevydává občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.".

2. § 2 odst. 1 písm. b) zní:

"b) dvě ostré, neretušované fotografie zhotovené z téhož negativu na hladkém, lesklém polokartónu nebo zhotovené přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o rozměru 3,5 x 4,5 cm, zobrazující občana ve tříčtvrtečním profilu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy (od očí k bradě) minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"),".

3. V § 3 odst. 2 se vypouští písmeno c) včetně poznámky pod čarou.

4. V § 3 odst. 7 věta první zní: "Žádá-li při vydání nového občanského průkazu občan současně zápis akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, stavovského označení nebo jiného titulu absolventa vysoké školy, který neměl zapsán v dosavadním občanském průkazu, je povinen předložit příslušný doklad (např. diplom, osvědčení vysoké školy, doklad o složení státní rigorózní zkoušky nebo rigorózní zkoušky).2)".

Poznámka č. 2 pod čarou zní:

"2) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.".

5. § 4 se vypouští.

6. V § 5 odst. 2 se vypouští část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou. Středník se nahrazuje tečkou.

7. V § 6 odst. 4 se ve větě druhé vypouští její část za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.

8. V § 7 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2, který zní:

"(2) Po převzetí občanského průkazu jej občan bez zbytečného odkladu předloží zaměstnavateli7) k zápisu o pracovním nebo obdobném poměru, popřípadě členském poměru k družstvu, nebo škole k zápisu o docházce do školy nebo o studiu na střední nebo vysoké škole (dále jen "zaměstnání").".

Poznámka č. 7 pod čarou zní:

"7) § 8 a 9 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb.".

9. V § 8 odst. 1 se vypouští věta druhá.

10. V § 8 odst. 4 věta druhá zní: "Právo na vydání nového občanského průkazu, do kterého se mu již nevyznačuje omezení způsobilosti k právním úkonům, má i občan, kterému byla způsobilost k právním úkonům vrácena.".

11. § 9 odst. 1 věta první zní: "Občan je povinen dbát, aby základní údaje zapsané v občanském průkazu stále odpovídaly skutečnosti.".

12. § 9 odst. 1 písm. d) a e) znějí:

"d) předložit při hlášení pobytu občanský průkaz příslušnému orgánu5) k zápisu údajů o trvalém a přechodném pobytu,10)

e) předložit při vzniku a skončení zaměstnání občanský průkaz zaměstnavateli7) nebo škole k zápisu o této skutečnosti,".

Poznámka č. 5 pod čarou zní:

"5) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.".

13. V § 9 odst. 1 se v ustanovení písmene f) na konci tečka nahrazuje čárkou a odstavec se doplňuje písmeny g) a h), která znějí:

"g) předložit při nástupu a ukončení základní (náhradní) služby občanský průkaz vojenskému útvaru k zápisu údajů o nástupu nebo ukončení základní (náhradní) služby,

h) předložit při nástupu a ukončení civilní služby občanský průkaz určené organizaci10a) k zápisu těchto údajů.10b)".

Poznámky č. 10a a 10b pod čarou znějí:

"10a) § 3 odst. 2 zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

10b) § 3 odst. 3 zákona č. 73/1990 Sb.".

14. § 12 zní:

"§ 12

Do občanského průkazu zapisují:

a) příslušné orgány5) údaje o trvalém a přechodném pobytu občana,

b) orgány pověřené vedením matrik údaje

1. o uzavření manželství, rozvodu nebo o prohlášení manželství za neplatné, o ovdovění,

2. o narození, osvojení, úmrtí, zrušení osvojení nebo o změně příjmení, jména nebo rodného čísla dětí,

3. o provedení volby státního občanství, popřípadě o uzavření dohody o státním občanství,12)

c) příslušná zdravotnická zařízení na žádost občana údaje o očkování - přeočkování proti tetanu, údaje o závažných chorobách, které za určitých okolností vyžadují okamžité podání léku nebo poskytnutí speciální první pomoci, a údaje o jeho krevní skupině a podskupině,

d) okresní oddělení Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu, anebo okresní (obvodní, městské), popřípadě obecní úřady, pokud tím jsou pověřeny, změny (opravy) rodných čísel zapsaných na straně šesté nebo v rubrice "zvláštní záznamy" občanského průkazu,

e) vojenské útvary údaje o nástupu a ukončení základní (náhradní) služby; ukončení základní (náhradní) služby může dodatečně zapsat i okresní (obvodní) vojenská správa příslušná podle místa trvalého pobytu občana,

f) určené organizace10a) nástup a ukončení civilní služby,10b)

g) zaměstnavatelé7) a školy vznik a skončení zaměstnání.".

15. § 13 zní:

"§ 13

Vojenské útvary, určené organizace,10a) zaměstnavatelé a školy jsou povinni neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Veřejné bezpečnosti nebo Policejního sboru Slovenské republiky každého, kdo odmítne předložit občanský průkaz k zápisu skutečností uvedených v § 12 písm. e) až g) nebo předloží k takovému zápisu občanský průkaz, který ztratil průkazní moc.13)".

16. § 14 včetně nadpisu zní: "Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 14

Na žádost občana převezme okresní správa Veřejné bezpečnosti nebo okresní velitelství Policejního sboru Slovenské republiky do úschovy občanský průkaz po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině.".

17. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Občané propuštění ze státního svazku a občané, kteří ukončí trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky, jsou povinni odevzdat občanský průkaz okresní správě Veřejné bezpečnosti nebo okresnímu velitelství Policejního sboru Slovenské republiky příslušnému podle místa svého posledního trvalého pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky.".

18. V § 15 se vypouštějí odstavce 3 a 5. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3 a doplňuje se větou, která zní: "Občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody vrátí příslušná okresní správa Veřejné bezpečnosti nebo okresní velitelství Policejního sboru Slovenské republiky jejich občanský průkaz, pokud neztratil průkazní moc.13)".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

19. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

(1) Vojáci z povolání Československé armády jsou povinni požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 31. prosince 1991.

(2) Občané, kteří vykonávají základní (náhradní) službu, mohou požádat před skončením této služby o vydání svého občanského průkazu, který mají uložený v úschově u okresní správy Veřejné bezpečnosti nebo u okresního velitelství Policejního sboru Slovenské republiky příslušného podle místa svého trvalého pobytu.

(3) K vydání občanského průkazu lze do 31. prosince 1991 předložit i fotografie vyžadované podle dosavadní právní úpravy.".

20. Pokud je ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb., uveden název:

a) Československá socialistická republika, Česká socialistická republika nebo Slovenská socialistická republika, rozumí se tím Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika nebo Slovenská republika,

b) okresní správa Sboru národní bezpečnosti nebo útvar Sboru národní bezpečnosti, rozumí se tím na území České republiky okresní správa Veřejné bezpečnosti nebo útvar Veřejné bezpečnosti a na území Slovenské republiky okresní velitelství Policejního sboru Slovenské republiky nebo útvar Policejního sboru Slovenské republiky,

c) národní výbor nebo okresní (obvodní, městský) národní výbor, rozumějí se tím orgány, na které ve věcech státní správy přešla působnost národních výborů podle zvláštních předpisů.14)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Langoš v. r.

Poznámky pod čarou

14) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
Zákon Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.
Zákon Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.
Zákon Slovenské národní rady č. 377/1990 Sb., o hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 401/1990 Sb., o městě Košice.

Přesunout nahoru