Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 123/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 15.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 12. července 1990 v Reykjavíku a 13. července 1990 v Praze byla sjednána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 15. července 1990.

České znění československé nóty a překlad islandské nóty se vyhlašují současně.

Reykjavík, 12. července 1990

Vaše Excelence,

mám čest Vás informovat, že v úmyslu zjednodušit cestování mezi Islandem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou vláda Islandu je připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Dohodu za následujících podmínek:

Dohoda mezi Islandem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení víz.

Článek 1

Českoslovenští občané, držitelé platných československých pasů, mohou volně přicestovat do Islandské republiky přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v Islandské republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce. Tato doba tří měsíců se počítá ode dne vstupu na území jednoho ze severských států, který je smluvní stranou Úmluvy o upuštění pasové kontroly mezi severskými státy ze dne 12. července 1957. Každý pobyt v některém z těchto států během šesti měsíců, který předcházel vstupu na území některého z těchto státu z neseverského státu, se započítává do výše uvedené doby tří měsíců.

Článek 2

Islandští občané, držitelé platných islandských pasů, mohou volně přicestovat do České a Slovenské Federativní Republiky přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se vztahuje tato dohoda, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušného státu týkající se vstupu, pobytu - přechodného nebo trvalého - a zaměstnání.

Článek 4

Úřady obou států si vyhrazují právo zamítnout povolení ke vstupu nebo pobytu ve státě nežádoucím osobám.

Článek 5

Úřady obou států se zavazují přijmout bez průtahů zpět na své území každého svého občana.

Článek 6

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku dočasně pozastavit provádění předcházejících ustanovení jako celek nebo částečně, s výjimkou článku 5. Toto pozastavení musí být ihned oznámeno druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost 15. července 1990. Dohoda může být vypovězena písemně jednou ze smluvních stran. Výpověď nabývá platnost jeden měsíc ode dne jejího oznámení.

V případě, že výše uvedené návrhy jsou přijatelné pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď Vaší Excelence tvořila Dohodu mezi oběma vládami v této věci.

Prosím přijměte, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Ministr zahraničních věcí
Jón Balduin Hannibalsson v. r.

Jeho Excelenci
panu Jiřímu Dienstbierovi
ministru zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Praha, dne 13. července 1990

Vážený pane ministře,

mám čest potvrdit příjem Vaší noty ze dne 12. července 1990, ve které jste mně z pověření své vlády navrhl uzavření Dohody mezi vládou Islandské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti tohoto znění:

Článek 1

Českoslovenští občané, držitelé platných československých pasů, mohou volně přicestovat do Islandské republiky přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v Islandské republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce. Tato doba tří měsíců se počítá ode dne vstupu na území jednoho ze severských státu, který je smluvní stranou Úmluvy o upuštění pasové kontroly mezi severskými státy ze dne 12. července 1957, Každý pobyt v některém z těchto států během šesti měsíců, který předcházel vstupu na území některého z těchto státu z neseverského státu, se započítává do výše uvedené doby tří měsíců.

Článek 2

Islandští občané, držitelé platných islandských pasů, mohou volně přicestovat do České a Slovenské Federativní Republiky přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se vztahuje tato dohoda, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušného státu týkající se vstupu, pobytu - přechodného nebo trvalého - a zaměstnání.

Článek 4

Úřady obou státu si vyhrazují právo zamítnout povolení ke vstupu nebo pobytu ve státě nežádoucím osobám.

Článek 5

Úřady obou států se zavazují přijmout bez průtahů zpět na své území každého svého občana.

Článek 6

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku dočasně pozastavit provádění předcházejících ustanovení jako celek nebo částečně, s výjimkou článku 5. Toto pozastavení musí být ihned oznámeno druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost 15. července 1990. Dohoda může být vypovězena písemně jednou ze smluvních stran. Výpověď nabývá platnost jeden měsíc ode dne jejího oznámení.

Mám čest Vám sdělit, že má vláda souhlasí s návrhy obsaženými ve Vaší nótě. Vaše nóta a tato odpověď tvoří tímto Dohodu mezi oběma našimi vládami.

Přijměte prosím, pane ministře, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jiří Dienstbier v. r.

Jeho Excelenci

panu Jónu Balduinu Hannibalssonovi
ministru zahraničních věcí
Islandské republiky
Reykjavík

Přesunout nahoru