Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 122/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 14.03.1989
Zrušeno k 01.11.2006 (104/2006 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 1987 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů vydávaných v Československé socialistické republice a Polské lidové republice. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 14. března 1989.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.*)

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulu vydávaných v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky berouce do úvahy ustanovení Úmluvy o vzájemném uznávaní ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol, jakož i dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů, podepsané v Praze 7. června 1972, majíce na zřeteli další rozvoj spolupráce v oblasti vědy a vzdělávaní na úseku vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých a vědecko-pedagogických hodností, se dohodly takto:

Článek 1

Za rovnocenné se uznávají:

- vysvědčení o maturitní zkoušce, vydávaná v Československé socialistické republice po skončení studia na středních odborných učilištích, gymnáziích a středních odborných školách, a

- vysvědčení dospělosti (maturitní), vydávaná v Polské lidové republice po skončení studia na všeobecně-vzdělávacích středních školách, středních odborných školách a středních technických školách.

Článek 2

Diplomy vydávané po skončení studia na vysokých školách v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 3

Doklady o udělení vědeckých hodností „kandidát věd" (ve zkratce „CSc") a „doktor věd" (ve zkratce „DrSc."), vydávané v Československé socialistické republice, a doklady o udělení vědeckých hodností „doktor" (ve zkratce „dr") a „habilitovaný doktor" (ve zkratce „dr hab."), vydávané v Polské lidové republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 4

Doklady o udělení vědecko-pedagogického a umělecko-pedagogického titulu „docent", vydávané v Československé socialistické republice, a doklady o jmenování do vědecké funkce docenta, vydané v Polské lidové republice, se uznávají za rovnocenné.

Doklady o udělení vědecko-pedagogického a umělecko-pedagogického titulu „profesor", vydávané v Československé socialistické republice, a doklady o udělení vědeckého titulu „mimořádný profesor" a „řádný profesor", vydávané v Polské lidové republice, se uznávají za rovnocenné.

Článek 5

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o změnách ve svých výchovně-vzdělávacích soustavách a budou si vyměňovat vzory dokladů uvedených v článcích 1, 2, 3 a 4 této dohody.

Článek 6

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v souladu s touto dohodou na základě právních předpisů každého státu.

Článek 7

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů obou států a nabude platnosti dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana jí může písemně vypovědět. V takovém případě tato dohoda ztrácí platnost uplynutím jednoho roku ode dne doručení této výpovědi.

Dáno ve Varšavě dne 16. prosince 1987 ve dvou původních vyhotoveních, každé v slovenském a polském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Jiří Diviš v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:
Henryk Bednarski v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru