Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 11. března 1991,

kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") stanoví podle čl. III č. 1 ústavního zákona č. 556/1990 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a § 123 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb., č. 241/1988 Sb. a č. 251/1990 Sb. (dále jen "vyhláška"), se s působností pro Českou republiku doplňuje takto:

Za § 34b se vkládá nový § 34c, který zní:

"§ 34c

(1) Výše sazeb cestovních náhrad, uvedených v odstavci 3, se upraví od 1. dubna 1991 ve stejném poměru, v jakém se změní úroveň cen veřejného stravování v únoru 1991 ve srovnání s úrovní cen v prosinci 1990.

(2) V dalších kalendářních měsících po dubnu 1991 se upraví výše cestovních náhrad, uvedených v odstavci 3, obdobně podle odstavce 1 tehdy, jestliže rozdíl indexu cen veřejného stravování v příslušném kalendářním měsíci a tohoto indexu v kalendářním měsíci, podle něhož byla naposled upravena výše sazeb cestovních náhrad, činí hodnotu alespoň 10. Upravené sazby náhrad podle věty první přísluší pracovníkům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl uvedený rozdíl zjištěn.

(3) Úprava sazeb cestovních náhrad podle odstavce 1 se týká:

a) stravného podle § 7, 15 a § 24 odst. 1 písm. b),

b) odlučného podle § 13, po odečtení částky za ubytování ve výši 5 Kčs,

c) paušální náhrady výdajů za stravování podle § 21,

d) staveništního odlučného podle § 22 a sníženého odlučného podle § 23 odst. 5,

e) zvláštních paušálních náhrad stanovených příslušným ústředním orgánem ve smyslu § 25.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro organizace se sídlem na území České republiky.".

Čl. II

Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. srpna 1982 č. j. 315-5796-3161 o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí,2) ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. června 1990 č. j. 225-18991-51573) (dále jen "výnos"), se s platností pro Českou republiku doplňuje takto:

§ 2 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Odlučné se upraví od 1. dubna 1991 ve stejném poměru, v jakém se změní úroveň cen veřejného stravování v únoru 1991 ve srovnání s úrovní těchto cen v prosinci 1990.

(4) V dalších kalendářních měsících po dubnu 1991 se upraví výše odlučného obdobně podle odstavce 3 tehdy, jestliže rozdíl indexu cen veřejného stravování v příslušném kalendářním měsíci a tohoto indexu v kalendářním měsíci, podle něhož byla naposled upravena výše odlučného, činí hodnotu alespoň 10. Upravené sazby odlučného podle věty první přísluší pracovníkům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl uvedený rozdíl zjištěn.".

Čl. III

(1) Výši sazeb cestovních náhrad uvedených v § 34c odst. 3 písm. a) až d) vyhlášky a odlučného uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) výnosu určuje a zveřejňuje ministerstvo. Postup ministerstva podle věty první vychází z údajů o průměrné výši cen jídel a nealkoholických nápojů v zařízeních veřejného stravování zařazených do třetí skupiny na území České a Slovenské Federativní Republiky v jednotlivých kalendářních měsících, uvedených Federálním statistickým úřadem v souhrnné informaci o vývoji cenových indexů spotřebitelské a výrobní sféry. Ministerstvo současně zveřejňuje index rozhodný pro úpravu výše sazeb cestovních náhrad uvedených v § 34c odst. 3 písm. e) vyhlášky; úpravu výše sazeb těchto cestovních náhrad provádějí organizace, které tyto cestovní náhrady svým pracovníkům poskytují.

(2) Cestovní náhrady podle vyhlášky a odlučné podle výnosu se zaokrouhlují na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a přes 50 haléřů včetně směrem nahoru.


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

2) Registrován v částce 34/1982 Sb.

3) Registrován v částce 45/1990 Sb.

Přesunout nahoru