Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Částka 3/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 08.10.1990
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

12

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 27. a 28. září 1990 byla ve Sliemě sjednána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 8. října 1990.

České znění československé nóty a překlad maltské nóty se vyhlašují současně.

Č. 731/90

Ministerstvo zahraničních věcí
Malta

Ministerstvo zahraničních věcí Malty projevuje úctu velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky za základě listní dohody dosažené na Maltě mezi G. de Marco, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a spravedlnosti a panem J. Dienstbierem, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí má čest navrhnout následující dohodu:

Dohoda mezi vládou Republiky Malta a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty:

Článek 1

Občané Malty, kteří jsou držiteli platných cestovních nebo diplomatických pasu, vydaných příslušnými organy jejich státu, mohou vstupovat na území ČSFR přes úředně stanovené hraniční přechody bez víza a zdržovat se tam po dobu nepřesahující tři měsíce pod podmínkou, že nebudou provozovat výdělečnou činnost.

Článek 2

Občané České a Slovenské; Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platných cestovních, služebních nebo diplomatických pasů, vydaných příslušnými orgány jejich státu, mohou vstupovat na území Malty přes úředně stanovené hraniční přechody bez víza a zdržovat se tam po dobu nepřesahující tři měsíce pod podmínkou, že nebudou provozovat výdělečnou činnost.

Článek 3

Ustanovení této dohody nezbavují občany žádného z obou států povinnosti dodržovat zákony a předpisy Malty a České a Slovenské Federativní Republiky tykající se vstupu a pobytu.

Článek 4

Příslušné orgány obou států si vyhrazují právo odmítnout povolení ke vstupu nebo pobytu na území jejich státu osobám, které považují za nežádoucí.

Článek 5

Oba státy si vzájemně předají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných cestovních dokladů společně s údaji o jejich používání, a to, pokud to bude možné, 60 dnů před jejich zavedením.

Článek 6

Každý z obou smluvních států a může z důvodů veřejné bezpečnosti, pořádku nebo zdraví dočasně pozastavit uplatňování této dohody. Druhý smluvní stát musí byt o přijetí nebo zrušení takového opatření okamžitě informován diplomatickou cestou.

Článek 7

Dohoda zůstane v platnosti, dokud kterýkoliv z obou smluvních států diplomatickou cestou písemně neoznámí přání ji vypovědět. V takovém případě bude dohoda vypovězena po uplynutí 30 dnů po obdržení takového oznámení.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dne 8. října 1990.

Ministerstvo zahraničních věcí mí čest navrhnout, aby tato nota a odpověď tvořily Dohodu mezi vládou Malty a vládou České a Slovenské Federativní Republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky svou nejhlubší úctou.

27. září 1990

Velvyslanectví
České a Slovenské Federativní Republiky
Sliema

Č. j.: 317.886/90-KO

Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí Republiky Malta a má čest potvrdit příjem noty váženého ministerstva číslo 731/90 ze dne 27. září 1990, navrhující uzavření následující dohody.

Dohoda mezi vládou Republiky Malta a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty:

Článek 1

Občané Malty, kteří jsou držiteli platných cestovních nebo diplomatických pasů, vydaných příslušnými orgány jejich státu, mohou vstupovat na území ČSFR přes úředně stanovené hraniční přechody bez víza a zdržovat se tam po dobu nepřesahující tři měsíce pod podmínkou, že nebudou provozovat výdělečnou činnost.

Článek 2

Občané České a Slovenské Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platných cestovních, služebních nebo diplomatických pasů, vydaných příslušnými orgány jejich státu, mohou vstupovat na území Malty přes úředně stanovené hraniční přechody bez víza a zdržovat se tam po dobu nepřesahující tři měsíce pod podmínkou, že nebudou provozovat výdělečnou činnost.

Článek 3

Ustanovení této dohody nezbavují občany žádného z obou států povinnosti dodržovat zákony a předpisy Malty a České a Slovenské Federativní Republiky týkající se vstupu a pobytu.

Článek 4

Příslušné orgány obou států si vyhrazují právo odmítnout povolení ke vstupu nebo pobytu na území jejich státu osobám, které považují za nežádoucí.

Článek 5

Oba státy si vzájemně předají diplomatickou cestou vzory nových nebo změněných cestovních dokladů společně s údaji o jejich používání, a to, pokud to bude možné, 60 dnů před jejich zavedením.

Článek 6

Každý z obou smluvních států může z důvodů veřejné bezpečnosti, pořádku nebo zdraví dočasně pozastavit uplatňování této dohody. Druhý smluvní stát musí být o přijetí nebo zrušení takového opatření okamžitě informován diplomatickou cestou.

Článek 7

Dohoda zůstane v platnosti, dokud kterákoliv z obou smluvních států diplomatickou cestou písemně neoznámí přání ji vypovědět. V takovém případě bude dohoda vypovězena po uplynutí 30 dnů po obdržení takového oznámení.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dne 8. října 1990.

Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky má čest sdělit, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s návrhem vlády Republiky Malta. V souladu s tím tvoří nota ministerstva zahraničních věcí Republiky Malta číslo 731/90 ze dne 27. září 1990 a tato nota Dohodu mez vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí Republiky Malta svou nejhlubší úctou.

Sliema dne 28. září 1990

Ministerstvo zahraničních věcí
Republiky Malta
La Valletta

Přesunout nahoru