Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 29.03.1991
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

119

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 28. února 1991

o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 odst. 2 písm. b) bodů 2 a 3 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům a jim na roveň postaveným vedoucím pracovníkům (dále jen "ředitel") rozpočtových1) a příspěvkových organizací,2) které nejsou řízeny federálními ústředními orgány a mají sídlo na území České republiky.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ředitele rozpočtových organizací vykonávajících státní správu a dalších rozpočtových a příspěvkových organizací, u nichž se poskytování odměn řídí zvláštním předpisem,3) a na ředitele škol a školských zařízení.

§ 2

(1) Řediteli rozpočtové a příspěvkové organizace přísluší roční odměna ve výši a za podmínek písemně stanovených zřizovatelem. Při stanovení podmínek řediteli příspěvkové organizace vychází zřizovatel především z hospodářského výsledku příspěvkové organizace stanoveného ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele.

(2) Výši roční odměny může zřizovatel stanovit až do 50 % celkové částky tarifních mezd vyplácených řediteli v příslušném roce. Řediteli příspěvkové organizace lze v závislosti na zlepšení hospodářského výsledku příspěvkové organizace zvýšit výši roční odměny i nad hranici uvedenou ve větě první; zlepšení se hodnotí proti hospodářskému výsledku stanovenému ve finančním vztahu k rozpočtu zřizovatele.

(3) Na roční odměnu lze řediteli v průběhu roku poskytnout přiměřenou zálohu.

(4) Zřizovatel hodnotí plnění stanovených podmínek a v závislosti na plnění těchto podmínek určí částku odměny k výplatě; s výsledkem hodnocení a částkou roční odměny ředitele písemně seznámí.

§ 3

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení upravující nároky ředitelů na poskytování složek mzdy, které vyplývají ze zvláštních předpisů.4)

(2) Vedle roční odměny může zřizovatel poskytovat řediteli odměny a osobní ohodnocení podle zvláštních předpisů.5)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 60 hospodářského zákoníku.

2) § 62 písm. a) hospodářského zákoníku.

3) Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. ledna 1976 č. j. II/5-39/76-7313 pro poskytování odměn pracovníkům orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. v částce 5/1976 Sb.).
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. listopadu 1979 č. j. 315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací.

4) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 30. ledna 1987 č. j. 514-29340-5119, 25 11 86 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. v částce 6/1987 Sb.), ve znění výnosu ze dne 15. ledna 1989 č. j. 223-6117-5119, 050 189 (reg. v částce 6/1989 Sb.).

5) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. prosince 1987 č. j. 51-37 608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

Přesunout nahoru