Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1991 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 29.03.1991
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

118

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 28. února 1991

o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 odst. 2 písm. a) bodu 3 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje odměňování ředitelů a jim na roveň postavených vedoucích pracovníků (dále jen "ředitel") organizací provozujících podnikatelskou činnost,1) které nejsou řízeny federálními ústředními orgány a mají sídlo na území České republiky (dále jen "organizace").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na předsedy zemědělských družstev2) a na vedoucí drobných provozoven.3)

§ 2

(1) Řediteli organizace přísluší mzda ve výši a za podmínek písemně dohodnutých s vlastníkem nebo příslušným řídícím orgánem organizace (např. zakladatel, představenstvo, správní rada) v individuální (manažerské) smlouvě (dále jen "smluvní mzda"). Smluvní mzdu tvoří tarifní mzda stanovená podle mzdových předpisů platných v organizaci4) a jiné dohodnuté mzdové složky.

(2) Řediteli lze v individuální smlouvě zaručit nárok na vyšší část smluvní mzdy, než která odpovídá složkám mzdy zaručeným zákoníkem práce5) (dále jen "zaručená část mzdy").

(3) Zřídí-li organizace v dohodě s ředitelem jeho osobní účet mzdy,6) nelze na tento účet převádět zaručenou část mzdy.

§ 3

Vlastník nebo příslušný řídící orgán organizace hodnotí plnění podmínek dohodnutých v individuální smlouvě a v závislosti na plnění těchto podmínek určí částku smluvní mzdy, popř. jejích dohodnutých složek k výplatě nebo k převedení na osobní účet mzdy; s výsledkem hodnocení a částkou smluvní mzdy ředitele písemně seznámí.

§ 4

Individuální smlouvu lze v průběhu období, na které byla sjednána, měnit pouze písemně.

§ 5

Do doby uzavření individuální smlouvy přísluší řediteli organizace tarifní mzda a mzdové příplatky stanovené podle mzdových předpisů platných v organizaci.

§ 6

Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení upravující nároky ředitelů na poskytování složek mzdy, které vyplývají ze zvláštních předpisů.7)


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 hospodářského zákoníku.

2) § 39 a 44 zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.

3) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 214/1988 Sb., o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách.

4) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 22/1984 Sb.).
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 146/1989 Sb., o odměňování pracovníků v malých organizacích.

5) § 112 odst. 2 zákoníku práce.

6) § 113 odst. 1 zákoníku práce.

7) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí ze dne 30. ledna 1987 č. j. 514-29 340-5119, 25 11 86 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. v částce 6/1987 Sb.), ve znění výnosu ze dne 15. ledna 1989 č. j. 223-6117-5119, 050 189 (reg. v částce 6/1989 Sb.).
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

Přesunout nahoru